תקנות הבטיחות בעבודה (איסור עבודה בחמרים מסרטנים מסוימים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות הבטיחות בעבודה (איסור עבודה בחמרים מסרטנים מסוימים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הבטיחות בעבודה (איסור עבודה בחמרים מסרטנים מסוימים), התשמ״ה–1984


ק״ת תשמ״ה, 415; תשס״ב, 616; תשס״ה, 323.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 173 ו־216 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש״ל–1970, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרה
בתקנות אלה, ”עבודה“ – ייצור, שימוש, עיבוד, טיפול, טילטול, אחסון, סידור, הרכבה, תיקון, ציפוי, פירוק, חידוש, ניקוי, הובלה, הולכה, שינוע, העברה ממקום למקום, מילוי, הרקה, העמסה, פריקה או עבודת אחזקה.
איסור עבודה בחמרים שבתוספת
לא יבצע אדם עבודה ולא ירשה לאחר לבצעה בחומר מן החמרים הנקובים בתוספת אלא אם כן קיבל היתר לכך מאת מפקח עבודה אזורי.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה חודש מיום פרסומן.
הוראת מעבר
על אף האמור בתקנה 3, מקום עבודה שערב תחילתן של תקנות אלה נהגו לעבוד בו בחמרים האסורים לפי תקנה 2, ידאג המחזיק בו או המנהל אותו כי תוך שלושה חדשים מיום תחילתן של תקנות אלה לא תבוצע בו עוד כל עבודה כאמור.

תוספת

(תקנה 2)

4 – אמינודיפניל
4 – Aminodiphenyl
ביס (כלורומתיל) אתר
Bis (chloromethyl) ether
בנזידין (4.4 ביפנילאמין)
Benzidine (4.4 Biphenylamine)
בתה – נפתילאמין
Betha Naphtylamine
גז חרדל
(דיכלורואתיל סולפיד)
Mustard Gas
(Dichloroethyl sulfide)
כלורומתיל מתיל אתר
Chloromethyl methyl ether
כלורנפזין (נ.נ. – ביס (כלורואתיל) – 2 – נפתילאמין)
Chlornaphazine (N.N Bis (chloroethyl-2-napthylamine)
4 – ניטרודיפניל
4 – Nitrodiphenyl
[תיקון: תשס״ב]
אריוניט (זאוליט)
ERIONITE (ZEOLITE)
[תיקון: תשס״ב]
2, 3, 7, 8 – טטראכלורו דיבנזו פארא דיוקסין
2,3,7,8 TETRACHLORO DIBENZO PARA DIOXIN
[תיקון: תשס״ב]
אסבסט מסוג אמוסייט וקרוסידולייט
ASBESTOS (AMOSITE AND CROCIDOLITE)
[תיקון: תשס״ב]
טלק המכיל סיבי אסבסט
TALC CONTAINING ASBESTOS FIBERS
[תיקון: תשס״ב]
מתיל כולאנטרן
METHYLCHOLANTHRENE
[תיקון: תשס״ב, תשס״ה]
כל תכשיר לשימור או לחיסון עץ המכיל זרניך (ארסן) אנאורגני או כרום שש ערכי או שניהם, וכל עץ ששומר או חוסן בתכשיר כאמור.
[תיקון: תשס״ב]
כל סגסוגת של מתכת לשימוש במעבדות לטכנאות שיניים המכילה בריליום.
[תיקון: תשס״ב]
צורן דו־חמצני גבישי, שתכולתו במשקל עולה על 3%, בתהליך של ניקוי בהתזת חול.


י״א בכסלו התשמ״ה (5 בדצמבר 1984)
  • משה קצב
    שר העבודה והרווחה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.