חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי דין דתיים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי דין דתיים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי־דין דתיים), התשמ״ו–1986


ק״ת תשמ״ו, 1342; תש״ן, 1213; תשנ״ב, 1402; תשנ״ד, 675; תשנ״ה, 499; תשנ״ח, 968; תשנ״ט, 1066; תשס״א, 187; תשס״ה, 888; תשע״ג, 1308, 1311; תשע״ז, 996; תשפ״ב, 2082.


בתוקף הסמכות לפי סעיף 18(א) לחוק הארכיונים, התשט״ו–1955, שהועברה אלי, ולאחר התייעצות במועצת הארכיונים העליונה, אני מתקין תקנות אלה:


תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי־דין דתיים) (תיקון), התשס״ה–2005 (להלן – תיקון תשס״ה) אינן חלות על: (1) כתבי בי־דין שהוגשו בהליכים שנפתחו לפני יום 15.8.2005; (2) תיקי בתי דין דתיים, למעט בתי דין רבניים; (3) תיקי המפקח על מקרקעין.


הגדרות [תיקון: תשס״ה, תשע״ג־2]
בתקנות אלה –
”כתב בי־דין“ – (הגדרה זו אינה חלה על תיקים שלא חל עליהם תיקון תשס״ה): כל מסמך שניתן למסרו או להמציאו לבית משפט או מבית משפט, לרבות תצהיר או חוות דעת, אך למעט ראיה מסוג מסמך בכתב שאינה תצהיר שהוגשה לבית המשפט במסגרת ההליך המשפטי;
”בית משפט“ – מי שסמכות שפיטה נתונה בידיו כאמור בסעיף 1(א) ו־(ב) לחוק יסוד: השפיטה, לרבות לשכת הוצאה לפועל;
”תיק פלילי“ – תיק פלילי של בית משפט, לרבות תיק שבו עוכבו ההליכים המשפטיים.
שמירת תיקים וביעורם
(א)
בית משפט ישמור את התיקים שברשותו במשך תקופת ההחזקה הנקובה בטור ב׳ שבתוספת.
(ב)
בית משפט רשאי לבער תיק שהדיון בו הסתיים ועברה עליו התקופה האמורה, אם מילא אחרי הוראות תקנות אלה והגנז לא התנגד לביעור.
שמירה וביעור של כתבי בי־דין סרוקים [תיקון: תשס״ה, תשע״ג־2]
(תקנה זו אינה חלה על תיקים שלא חל עליהם תיקון תשס״ה):
(א)
נסרק כתב בי־דין ונתקיימו בהעתק הסרוק של אותו כתב בי־דין התנאים המפורטים בתקנה 3א(א)(1) ו־(5) לתקנות העדות (העתקים צילומים), התשמ״ו–1986 (להלן – תקנות העדות), והנחיות לביצוע סריקה של גנז המדינה, תהא תקופת שמירתו 10 ימים מתאריך הסריקה ולאחר מכן בית משפט רשאי לבערו.
(ב)
בית משפט ישמור העתק סרוק של כתב בי־דין במשך תקופות האחזקה הקבועות בטור ב׳ של התוספת, שהיו חלות על תיק בית משפט שאליו משויך אותו כתב בי־דין.
(ג)
העתק סרוק של כתב בי־דין יישמר, יוחזק ויינקטו לגביו אמצעי ההגנה ושמירה כאמור בתקנה 3א(2) עד (5) של תקנות העדות.
(ד)
הוראות תקנות 4 עד 8 לא יחולו על כתב בי־דין שנסרק ונתקיימו בו הוראות תקנת משנה (א).
(ה)
תקנה זו לא תחול על כתב בי־דין בתיק שתקופת החזקתו הקבועה בטור ב׳ לתוספת היא לצמיתות, אלא אם כן כתב בי־הדין האמור נסרק בהתאם לתקנת משנה (א), ונערך לו צילום מזוער (מיקרופילם) שהוצמד לסרט הצילום אישור של מי שממונה על שמירתו של כתב בי־הדין, כי הצילום הוא העתק מדויק של המקור שממנו צולם ושבתהליך הסריקה של אותו כתב בי־דין נתקיימו תנאי תקנת משנה (א).
הודעה על הביעור
(א)
רצה בית משפט לבער תיקים, כאמור בתקנה 2, יודיע על כך לגנז.
(ב)
להודעה תצורף רשימת התיקים המיועדים לביעור, מסודרת לפי הסוגים המפורטים בתוספת (להלן – רשימת התיקים).
פרסום ברשומות
הודעה על כוונה לבער תיקים יפרסם הגנז ברשומות (להלן – הודעת ביעור).
התנגדות לביעור מטעם הגשת משפט חוזר
במקרה שנדון בתיק פלילי או – לאחר מותו – בן־זוגו, או אחד מצאצאיו, הוריו, אחיו או אחיותיו, הודיעו לגנז, תוך 30 ימים מיום פרסום הודעת הביעור, על התנגדותם לביעור התיק עקב כוונה להגיש בקשה לקיום משפט חוזר באותו תיק פלילי, לא יתיר הגנז את ביעורו.
התנגדות לביעור מטעם אחר
(א)
רצה אדם להתנגד לביעור תיק שפורסמה לגביו הודעת ביעור, יגיש לגנז את התנגדותו המנומקת בכתב תוך 30 ימים מיום פרסומה.
(ב)
דחה הגנז את ההתנגדות, יודיע על כך למתנגד ויביאה לפני מועצת הארכיונים העליונה להכרעה.
החלטה על הביעור
לא הוגשה התנגדות לביעור התיקים, כאמור בתקנה 5 או 6, או החליטה המועצה לדחות את ההתנגדות, יחזיר הגנז לבית המשפט העתק אחד של רשימת התיקים, בצירוף ההחלטה המתירה או האוסרת את ביעורו של החומר, כולו או מקצתו.
פרוטוקול על הביעור
פרוטוקול על הביעור ייערך במעמד הביעור, ייחתם על־ידי נציג בית המשפט ויימסר לגנז תוך 15 ימים מיום עריכתו.
תיק אלקטרוני [תיקון: תשס״ה, תשע״ג־2]
(תקנה זו אינה חלה על תיקים שלא חל עליהם תיקון תשס״ה):
כל הוראה מתקנות אלה יש לקיים במערכת ממוכנת של בתי המשפט ולגבי כתבי בי־דין אלקטרוניים ובשינויים המחויבים.
ביטול
תקנות הארכיונים (ביעור תיקים פליליים של בתי משפט ומשפטי משמעת), התשכ״ו–1965, בטלות.

תוספת

(תקנה 2)

בתוספת זו, אם לא נקבעה קביעה אחרת, יחל הזמן שצויין בטור ב׳ ממועד פתיחת התיק
טור א׳
סוג התיק
טור ב׳
תקופת ההחזקה
[תיקון: תשנ״ח, תשע״ג, תשפ״ב]
בית המשפט העליון
(1)
תיק ראשי כולל תיק עזר לצמיתות
(2)
תיק המרצה ובקשה עצמאית נפרדת מהתיק הראשי 10 שנים
(3)
בקשת התרת נישואין (בה״ן) 10 שנים
(4)
בקשות רשות ערעור 8 שנים
(5)
ערעור נושא משרה שיפוטית (ענמ״ש) לצמיתות
(6)
ערעור על החלטות רשות מקומית (ער״מ) לצמיתות
(7)
ערעור שירות המדינה לצמיתות
(8)
ערעור עתירת אסיר (עע״א) לצמיתות
(9)
ערעור בחירות לצמיתות
(10)
תיק בית משפט משמעתי לשופטים לצמיתות
(11)
תיק בית דין מיוחד (בד״מ) לפי סעיף 55 לדבר המלך במועצה על ארץ ישראל, 1922 עד 1947 לצמיתות
(12)
ערעור לשכת עורכי הדין (על״ע) לצמיתות
(13)
משפט חוזר לצמיתות
(14)
אישור פסילת מועמד לפי חוק־יסוד: הכנסת לצמיתות
(15)
בקשה לדיון נוסף לצמיתות
(16)
ערעור מעצר מינהלי לצמיתות
[תיקון: תשנ״ח, תשס״א, תשע״ג, תשפ״ב]
א)
בית המשפט המחוזי – תיקים פליליים
(1)
תיק בעניני עשיית דין בנאצים ובעוזריהם לצמיתות
(2)
תיק פשעים חמורים: רצח, עבירות על בטחון המדינה או אונס לצמיתות
(3)
(נמחקה)
(4)
תיק אחר, למעט כתב אישום ופסק־דין 10 שנים
(5)
ערעור בענין תכנון ובניה 50 שנים
(6)
ערעור אחר, למעט פסק־דין 10 שנים
(7)
בקשות שונות, תיקי מעצר ושחרור בערבות 7 שנים
(8)
בקשה להאזנת סתר והחלטה 7 שנים
(9)
כתב אישום ופסק דין מתיק פלילי, או פסק דין מתיק ערעור פלילי 50 שנים
ב)
בית המשפט המחוזי – תיקים אזרחיים
(1)
(נמחקה)
(2)
תיק בעניני מקרקעין 10 שנים
(3)
תיק בעניני פשיטות רגל או פירוק חברות, למעט מבחר תיקים 25 שנים
(4)
בקשה בקשר לאישור או לביטול פסק בורר 10 שנים
(5)
בקשה והמרצה אחרת שאינה נלווית לתיק 5 שנים
(6)
תובענה אזרחית אחרת לרבות המרצת פתיחה 10 שנים
(7)
ערעור בעניני מס הכנסה וערעור על רשויות מינהליות אחרות (ערעורים שונים) 10 שנים
(8)
ערעור אזרחי אחר לרבות בקשות לרשות לערער (בר״ע) 5 שנים
(9)
תיק בית הדין להגבלים עסקיים 10 שנים
(10)
תיק בית הדין לחוזים אחידים 20 שנים
(11)
ערעור על תיק בית המשפט לענייני משפחה 30 שנים
(12)
ערעור בענייני אימוץ, ירושה, אבהות או הצהרת מוות לצמיתות
(13)
תיקי ועדות ערר 10 שנים
(14)
(נמחקה)
(15)
(נמחקה)
(ג)
בית המשפט המחוזי – בית משפט לעניינים מינהליים
(1)
עתירה מינהלית 10 שנים
(2)
עתירת אסיר 7 שנים
(3)
ערעור מינהלי 5 שנים
(4)
תובענה מינהלית 10 שנים
[תיקון: תשנ״ב, תשס״ט, תשס״א, תשע״ג, תשפ״ב]
א)
בית משפט שלום, בית משפט לענינים מקומיים – תיקים פלילים
(1)
תיקים ובקשות בענייני תכנון ובנייה 25 שנים
(2)
חקירות סיבות מוות לצמיתות
(3)
קובלנה פרטית 8 שנים
(4)
תיק עבירת תנועה הכרוכה בתאונת דרכים 10 שנים
(5)
תיק בית משפט לתעבורה שאינו כרוך בתאונת דרכים 4 שנים
(6)
תיק בית משפט לעניינים מקומיים שיש בו ברירת קנס או ברירת משפט כשהקנס שולם 2 שנים
(7)
תיק בענין רישוי עסקים ובענין חוק עזר עירוני 5 שנים
(8)
בקשות שונות, תיקי מעצר ושחרור בערבות, למעט בקשות בנושאי תכנון ובנייה 4 שנים
(9)
תיק אחר 15 שנים
ב)
בית משפט שלום – תיקים אזרחיים
(1)
פירוק שיתוף וחלוקה של מקרקעין 10 שנים
(2)
תביעה לפינוי מקרקעין, סילוק יד לרבות על־ידי חברה משכנת 10 שנים
(3)
תיק שכירות 10 שנים
(4)
עררים על החלטות של רשויות מינהליות וועדות ערר 10 שנים
(5)
ערר בעניני נכות אחרים לרבות נכי צה״ל, משפחות חיילים 15 שנים
(6)
תובענה כספית שבה ניתן פסק הדין בהעדר הגנה או בהעדר רשות להתגונן 3 שנים
(7)
תובענה כספית שנמחקה 3 שנים
(8)
תובענה אזרחית אחרת ובקשות בכתב אחרות 10 שנים
(9)
הליך עצמאי שנפתח –
(א)
בבקשה בכתב אזרחית 5 שנים
(ב)
בהמרצת פתיחה 10 שנים
בית משפט לתביעות קטנות
(1)
תיק תביעה 3 שנים
בית משפט לנוער
(1)
(2)
[תיקון: תשע״ג]
בית הדין הארצי לעבודה
(1)
תיק ראשי לצמיתות
(2)
בקשת רשות ערעור 5 שנים
(3)
תיק ערעור על ועדה רפואית 7 שנים
[תיקון: תשס״ט, תשנ״ח, תשנ״ט, תשפ״ב]
בית דין אזורי לעבודה
(1)
תיק פלילי 10 שנים
(2)
תיק תביעה בסכסוך ארגוני 7 שנים
(3)
תיק תביעה בסכסוך קיבוצי 7 שנים
(4)
תיק תביעה בסכסוך יחיד 7 שנים
(5)
תיק תביעה בסכסוך יחיד אשר נמחק או הגיע לפשרה 3 שנים
(6)
דיון מהיר בסכסוך יחיד 3 שנים
(7)
תיק תביעה לגמלה 7 שנים
(8)
תיק תביעה מקופת גמל 5 שנים
(9)
תיק בענין ביטוח לאומי 5 שנים
(10)
תיק בענין הבטחת הכנסה 3 שנים
(11)
תיק בענין ביטוח סיעוד 5 שנים
(12)
תיק ערעור על ועדה רפואית 5 שנים
(13)
תיק תביעת שכר 5 שנים
(14)
תיק בענין ביטוח אבטלה 3 שנים
(15)
תיק ערעור על החלטות הרשם 7 שנים
(16)
תיק בקשה לרשות ערעור או להארכת מועדו, למעט בקשה לרשות ערעור שנדונה כערעור 3 שנים
(17)
ערעור שירות תעסוקה 3 שנים
(18)
סעד זמני 3 שנים
(19)
הלנת שכר בסמכות רשם (דיון מהיר) 3 שנים
(20)
תיק דמי טיפול ארגוני 3 שנים
(21)
תובענות ובקשות אחרות 7 שנים
(22)
ערעורים אחרים 7 שנים
[תיקון: תשנ״ד, תשנ״ה, תשנ״ט, תשע״ג]
בתי דין דתיים
(1)
תיק היתר נישואין לאדם נשוי לצמיתות
(2)
תיק היתר נישואין לאדם שאינו נשוי לצמיתות
(3)
תיק ביטול נישואין לצמיתות
(4)
תיק בעניני יוחסין לצמיתות
(5)
תיק החזקת ילדים:
אם יש בו התייחסות ליוחסין לצמיתות
אם אין בו התייחסות ליוחסין 30 שנים
(6)
ירושה –
א.
תיק ירושה או קיום צוואה 25 שנים
ב.
צו ירושה וצו קיום צוואה לצמיתות
(7)
אפוטרופסות –
א.
תיק אפוטרופסות של הקדשות לצמיתות
ב.
תיק אפוטרופסות של קטינים 30 שנים
(8)
תיק בעניני גיור לצמיתות
(9)
תיק לתיקון רישום של מצב אישי 100 שנים
(10)
תיק סידור גט ואישור גירושין לצמיתות
(11)
תיק תביעת גירושין, לרבות פסק דין או הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין 30 שנים
(12)
תיק אישור אלמנות 30 שנים
(13)
תיק אישור רווקות 10 שנים
(14)
תיק בעניני חליצה 30 שנים
(15)
תיק למתן פסק דין הצהרתי בענין שלא פורט לעיל 10 שנים
(16)
תיק שלום בית 20 שנים
(17)
תיק בעניני מזונות 20 שנים
(18)
תיק בוררות 10 שנים
(19)
הצהרת בת מטעמי דת ומצפון לקבלת פטור משירות חובה בצה״ל 3 שנים
(20)
צו עיכוב יציאה וביטולו 5 שנים
(21)
צו עיקול וביטולו 10 שנים
(22)
צווים שונים 10 שנים
(23)
צו חלוקת רכוש 10 שנים
(24)
תיק אישור נישואין 30 שנים
(25)
תיק אישה מורדת 30 שנים
[תיקון: תשע״ג]
בית הדין הרבני הגדול
(1)
תיק היתר נישואין לאדם נשוי לצמיתות
(2)
תיק החזקת ילדים –
(א)
אם יש בו התייחסות ליוחסין לצמיתות
(ב)
אם אין בו התייחסות ליוחסין 10 שנים
(3)
תיק ירושה או קיום צוואה לצמיתות
(4)
תיק תביעת גירושין, לרבות פסק דין או הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין 30 שנים
(5)
תיק אישור אלמנות 30 שנים
(6)
תיק בוררות 20 שנים
(7)
תיק אישור נישואין 30 שנים
(8)
תיק בדבר אישה מורדת או בעל מורד 30 שנים
(9)
פסק דין של בית הדין הרבני הגדול, שהוא בן יותר מעמוד אחד לצמיתות
(10)
העתק מבקשה לרשות ערעור, כשהמקור מצוי בתיק התביעה 3 שנים
[תיקון: תש״ן, תשנ״ד, תשנ״ט, תשע״ג]
לשכת הוצאה לפועל
(1)
תיק שבו סולק החוב, למעט חוב לתשלום מזונות, או שנסגר לבקשת הזוכה או לפי החלטת ראש ההוצאה לפועל 1 שנה לאחר סגירת התיק או 26 שנים מיום פתיחת התיק לפי המוקדם מביניהם
(2)
תיק בעניני מזונות 5 שנים לאחר סגירת התיק
(3)
תיק אשר לפי תקנות 125 ו־126 לתקנות ההוצאה לפועל, התש״ם–1979, בוטלו כל הצווים שניתנו בו 3 חודשים לאחר שבוטלו הצווים
(4)
פרוטוקול והחלטת ראש ההוצאה לפועל בהליך של חקירת חייב שנעצר לפי סעיף 70(ב) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז–1967 1 שנה מיום מתן ההחלטה
(5)
מסמכי יסוד של לשכת הוצאה לפועל ממוחשבת והמרצות לפי סעיף 19, 25, 48, ו־58 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז–1967 1 שנה מיום סגירת התיק
(6)
בקשה להגדלת או הקטנת קרן חוב 2 שנים מיום מתן ההחלטה בבקשה
(7)
בקשה לעיכוב יציאה מן הארץ 1 שנה מיום מתן ההחלטה בבקשה
(8)
בקשה לעיכוב או ביטול הפעלת הליכים 2 שנים מיום מתן ההחלטה בבקשה
(9)
בקשה לסגירת תיק 2 שנים מיום מתן ההחלטה בבקשה
(10)
טופס העברת ביצוע הליך 6 חודשים
(11)
הוראת ביטול פקודת מאסר 2 שנים
(12)
הוראת ביטול עיקול אצל צד ג׳ 2 שנים
(13)
הוראת ביטול עיכוב יציאה מן הארץ 2 שנים
(14)
הוראה על החזקת מיטלטלין 2 שנים
(15)
דו״חות 2 שנים
(16)
טופס נקיטת הליכים מבצעיים (רישום מעוקלים) 6 חודשים
(17)
אישורי מסירה לעיקולי צד ג׳ 6 חודשים
(18)
בקשות לחקירת יכולת 6 חודשים
(19)
אישורי מסירה להזמנה לחקירת יכולת 6 חודשים
(20)
בקשה להוצאת צו הבאה 2 שנים
(21)
בקשה להוצאת פקודת מאסר 2 שנים
(22)
רשימת הליכים לרשם 2 שנים
[תיקון: תשנ״ה]
מפקח על רישום מקרקעין
(1)
תובענה כספית 7 שנים
(2)
תובענה אחרת 25 שנים
[תיקון: תשנ״ח, תשע״ג, תשפ״ב]
בית המשפט לעניני משפחה
(1)
תיק בעניני משפחה, עניני גירושין והיתר נישואין כולל תביעת מזונות 30 שנים
(2)
תיק בעניני אפוטרופסות על חולי נפש, קטין וחוסים אחרים ועל נכסים עזובים 100 שנים
(3)
בקשות אימוץ לצמיתות
(4)
הצהרת מוות לצמיתות
(5)
הכרזה על אבהות לצמיתות
(6)
התרת נישואין, הכרזת גיל, שינוי גיל, תיקון גיל ושינוי שם 10 שנים
(7)
תיקי ירושה לצמיתות
[תיקון: תשע״ז]
תיק ערר על החלטה של רשות כאמור בסעיף 13כד לחוק האמור 10 שנים
[תיקון: תשפ״ב]
בית דין לימאות בשבתו בבית המשפט המחוזי בחיפה –
תביעות וערעורים הנדונים בבית הדין לימאות 10 שנים


א׳ באב התשמ״ו (6 באוגוסט 1986)
  • שמעון פרס
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.