תקנות האפוטרופוס הכללי (שכר)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות האפוטרופוס הכללי (שכר) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות האפוטרופוס הכללי (שכר), תשל״ח–1978

תקנות בדבר שכר האפוטרופוס הכללי


ק״ת תשל״ח, 1623; תשמ״ה, 1204; תשמ״ח, 294; תשמ״ט, 41; תשנ״א, 198; תשס״ו, 100; תשע״א, 1042; תשע״ד, 956; תשפ״ג, 447.

עדכון סכומים: ק״ת תש״ע, 621, 1358; תשע״א, 486; תשע״ב, 658; תשע״ג, 721; תשע״ד, 485; תשע״ה, 713; תשע״ו, 510; תשע״ז, 596; תשע״ח, 869; תשע״ט, 2307; תש״ף, 604; תשפ״א, 1592; תשפ״ב, 1868; תשפ״ג, 908; תשפ״ד, 1378.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 23(א)(2) לחוק האפוטרופוס הכללי, תשל״ח–1978 (להלן – החוק) ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


שיעורי השכר ואופן תשלומם [תיקון: תשמ״ה, תשמ״ט, תשנ״א, תשס״ו, תשע״א, תשע״ד, תשפ״ג, [הודעות]]
לאפוטרופוס הכללי ישולם בעד פעולותיו לפי החוק או לפי חוק אחר שכר כמפורט להלן:
(א)
שכר ניהול –
(1)
בעד ניהול – 5% משוויו הכולל של הנכס המנוהל בעת תחילת ניהולו על ידי האפוטרופוס הכללי, שייגבה עם תחילת הניהול;
(2)
כלל הרכוש המנוהל כספים שהושקעו על ידי האפוטרופוס הכללי – שכר שנתי בשיעור 12% מערך ההשקעה;
(3)
בעד ביצוע עסקה במקרקעין על ידי האפוטרופוס הכללי – 3% מן התמורה, שייגבה בתום הביצוע;
(4)
בעד ניהול הליכים משפטיים חורגים בבית משפט שלא באמצעות נציג – שכר לפי התעריף המינימלי שנקבע לאותם הליכים על פי דין, שייגבה בסיומם; בתקנת משנה זו, ”הליכים משפטיים חורגים“ – כל הליך בנוגע לרכוש המנוהל בידי האפוטרופוס הכללי לפי החוק או לפי חוק אחר, שאינו מתחייב בדרך כלל או באורח ייחודי מביצוע הוראה מפורשת בחוק שלפיו מנוהל הרכוש;
(5)
בעד ניהול נכס שהופקד בקרן שהוקמה לפי סעיף 36ח(א) לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל״ג–1973 – 212% משוויו הכולל של הנכס, שייגבה עם הפקדתו, ופסקאות (1) ו־(2) לא יחולו.
(ב)
שכר בקורת –
(1)
בעד עבודת בקורת המוטלת עליו על פי חוק או שהוטלה עליו על ידי בית המשפט ואשר איננה נוגעת ברכוש שהוא מנהל –
(א)
כשנושא הביקורת הוא דין וחשבון כספי שמגיש מנהל עיזבון לפי חוק הירושה, התשכ״ה–1965 (בתקנות אלה – חוק הירושה) – 534 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2005, לפי 150 ש״ח בשנת 1988; בשנת 2024, 727 ש״ח); ; כלל הדוח פירוט על תקבולים כמפורט בתוספת, ישולמו נוסף על כך, הסכומים הנקובים לצדם, ובלבד שהסכום הכולל שישולם בעד בדיקת דין וחשבון כספי כאמור לא יעלה על 5,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2005; בשנת 2024, 6,817 ש״ח);
(ב)
כשנושא הביקורת הוא פרטה שמגיש מנהל עיזבון לפי חוק הירושה – 334 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2022; בשנת 2024, 363 ש״ח);
(ג)
כשאת הביקורת ערך נציג לפי סעיף 4 לחוק או כאשר הוגש לאפוטרופוס הכללי, לפי הנחייתו, דוח מבוקר בידי מבקר שקבע לפי תקנה 3 לתקנות הירושה (בדיקת פרטה ודוחות כספיים של מנהלי עזבונות), התשמ״ט–1988 – שכר כאמור בפסקת משנה (א), שמתוכו ישלם האפוטרופוס הכללי את שכר הנציג או המבקר, ורשאי הוא להורות למנהל העיזבון לשלם את השכר האמור, כולו או חלקו, ישירות לנציג או למבקר האמורים;
(ד)
בעד רישום בקשה למינוי מנהל עזבון וסיווגה לצורך מעקב ופיקוח על פעולתו, ישולם לאפוטרופוס הכללי סכום חד־פעמי של 100 שקלים חדשים (מתואם לשנת 1988; בשנת 2024, 487 ש״ח).
(2)
הסכומים הנקובים בפסקאות משנה (1)(א), (ב) ו־(ד) ישתנו ב־1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי) לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב1)
שינוי הסכומים כאמור בתקנת משנה (ב)(2) ייעשה על בסיס הסכומים שנקבעו ליום השינוי הקודם לפני שעוגלו לפי תקנת משנה (ב2).
(ב2)
סכום שהשתנה כאמור, יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.
(ב3)
האפוטרופוס הכללי יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח פסקאות משנה (1)(א), (ב) ו־(ד) [לתקנת משנה (ב)] כפי שהשתנה עקב האמור בתקנות משנה (ב) עד (ב2).
(ג)
בתקנה זו –
”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”המדד החדש“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;
”המדד היסודי“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולענין השינוי ב־1 ביולי 1985 – המדד שפורסם בחודש דצמבר 1984.
(ד)
שכר בעד תפקידים אחרים –
אם מילא האפוטרופוס הכללי תפקידים שלא נקבעו בתקנות משנה (א) ו־(ב), יהיה בית המשפט רשאי לקבוע לו שכר שימצאהו להוגן, על פי בקשתו.
גבייה בנכסים ללא כספים [תיקון: תשמ״ה]
לא כללו הנכסים כספים שמהם ניתן לגבות את השכר במועדים הקבועים בתקנה 1(א) ולא היתה אפשרות של קיזוז על פי סעיף 12(ב) לחוק, ייגבה השכר במועד האפשרי הקרוב שלאחריהם, אולם במקרה זה הוא יחושב על פי שווי הנכסים ביום תשלום השכר בפועל.
החזרת שכר שנגבה במקרים מיוחדים [תיקון: תשמ״ח]
גבה האפוטרופוס הכללי שכר לפי תקנה 1(א)(1) כמנהל נכס לפי סעיף 20(ב) לחוק, ותוך שנה מיום תחילת הניהול נמסר הנכס לאדם שזכאי לקבלו, ימסור האפוטרופוס הכללי לאותו אדם גם את הסכום שגבה כאמור.
תשלום שכר הבקורת [תיקון: תשע״ד, תשפ״ג]
המועד לתשלום השכר בעד פעולה כאמור בתקנה 1(ב) הוא עם סיומה, אולם רשאי האפוטרופוס הכללי להתנות את ביצועה בהפקדת שכרו המשוער בקופתו, לפני תחילתה.
תחילת תוקף
תחילתן של תקנות אלה מיום תחילת החוק.
הוראת מעבר [תיקון: תשמ״ה]
נכסים שסעיפים 21 או 22 לחוק חלים עליהם, וכן נכסים שערב תחילת החוק היו מוקנים או נוהלו בידי האפוטרופוס הכללי לפי כל חוק אחר, יראו את תחילת ניהולם, לענין מועד הגביה האמור בתקנה 1(א)(1), כיום תחילת החוק.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות האפוטרופוס הכללי (שכר), תשל״ח–1978“.
[תיקון: תשס״ו]

תוספת

(תקנה 1(ב)(1)(א))

[תיקון: [הודעות]]
תקבוליםשכר בשקלים חדשים
(1)
מהשכרת נכסי מקרקעין
133 (מתואם לשנת 2005; בשנת 2024, 183) בעד כל נכס;
(2)
מביצוע עסקה במקרקעין
267 (מתואם לשנת 2005; בשנת 2024, 363) בעד כל עסקה;
ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד עסקה, אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה
(3)
ממכירת מניות בחברה פרטית וממכירת זכויות יוצרים
534 (מתואם לשנת 2005; בשנת 2024, 727) בעד כל מכירה;
ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד מכירה, אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה
(4)
מירושה, כשלא נתמנה לעיזבון מנהל עיזבון
534 (מתואם לשנת 2005; בשנת 2024, 727) בעד כל עיזבון;
ובלבד שלא ישולם שכר יותר מפעם אחת בעד עיזבון, אף אם תקבולים ממנה מתקבלים במשך יותר משנה


כ״ג באייר תשל״ח (30 במאי 1978)
  • שמואל תמיר
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.