חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות האחריות לפיצוי נזקי זיהום בשמן (היטל השתתפות בקרן הבין-לאומית)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות האחריות לפיצוי נזקי זיהום בשמן (היטל השתתפות בקרן הבין-לאומית) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות האחריות לפיצוי נזקי זיהום בשמן (היטל השתתפות בקרן הבין־לאומית), התשס״ז–2007


ק״ת תשס״ז, 608.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 34(ה) ו־38(א) לחוק האחריות לפיצוי נזקי זיהום בשמן, התשס״ד–2004 (להלן – החוק), באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”הודעת הקרן“ – כל הודעה שניתנה למנהל מאת מנהל הקרן הבין־לאומית, המפרטת את גובה היטל ההשתתפות השנתי, כולו או חלקו, החל בגין קבלת שמן משתתף בישראל;
”היטל השתתפות“ – היטל השתתפות בקרן הבין־לאומית החל על מקבל חייב לפי סעיף 34(ב) לחוק;
”המנהל“ – כהגדרתו בחוק;
”מועד התשלום“ – המועד לתשלום היטל השתתפות לפי תקנה 7(1);
”מקבל“ – בעל מטען או יבואן המקבל בישראל שמן משתתף, לרבות באמצעות חברה בת, חברה מסונפת או חברה קשורה, כהגדרתן בחוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968, ולגבי חברה מסונפת וחברה קשורה כאמור, ובלבד שהיא בשליטה של אותו בעל מטען או יבואן;
”מקבל חייב“ – מקבל אשר קיבל בשנת כספים יותר מ־150,000 טון שמן משתתף;
”רבעון“ – תקופה של שלושה חודשים שתחילתה באחד בינואר, באחד באפריל, באחד ביולי ובאחד באוקטובר, לפי הענין;
”שמן משתתף“ – כהגדרתו בסעיף 34(א) לחוק, ובלבד שהוא ”שמן משתתף“ כהגדרתו בפסקה (3) בסעיף 1 לאמנת הקרן, שנוסחה העברי נתון בתוספת הראשונה, ועל פי הנחיות הקרן הבין־לאומית לענין זה, כפי עדכונן מזמן לזמן, המופקדות לעיון הציבור במשרדי המנהל בחיפה.
דיווח על כמויות שמן
עד סוף החודש הראשון של כל רבעון ידווח מקבל למנהל, לפי טופס שהוא הורה עליו, על כמות השמן המשתתף שקיבל כמפורט להלן:
(1)
כמות השמן המשתתף שקיבל ברבעון הקודם (להלן – כמות רבעונית);
(2)
הכמות המצטברת של שמן משתתף שקיבל מתחילת אותה שנת כספים עד תום הרבעון הקודם (להלן – כמות מצטברת), למעט ברבעון שתחילתו בחודש ינואר שבו ידווח על כמות השמן המשתתף השנתית שקיבל בשנת הכספים הקודמת (להלן – כמות שנתית).
קביעת כמות שמן משתתף
(א)
היה למנהל יסוד סביר להניח כי הנתונים שמקבל דיווח עליהם ביחס לכמות רבעונית, כמות מצטברת או כמות שנתית של שמן משתתף שקיבל, אינם נכונים, יחולו הוראות אלה:
(1)
המנהל יודיע למקבל על אי־נכונות הנתונים כאמור בתוך 10 ימים מיום שנודע לו עליה;
(2)
המנהל יערוך בירור בנוכחות המקבל הנוגע בדבר, לקביעת כמות השמן המשתתף שהוא קיבל;
(3)
המנהל רשאי לדרוש מהמקבל להציג כל מידע או מסמך לאימות הנתונים שעליהם דיווח; המסמכים והמידע כאמור יוצגו למנהל במסגרת הבירור או עוד קודם לכך, לפי הוראתו;
(4)
בירור ייערך בתוך 30 ימים מיום שהודיע המנהל למקבל כאמור בפסקה (1), על האי־התאמה, ואולם בירור לענין כמות שנתית ייערך לא יאוחר מיום שלושים במרס של שנת הכספים שלאחר שנת הכספים שלגביה מתקיים הבירור;
(5)
המנהל יודיע למקבל על החלטתו בבירור לגבי כמות השמן המשתתף שהוא קיבל, בתוך עשרה ימים מעריכת הבירור; החלטתו של המנהל בבירור לגבי כמות שנתית היא סופית.
(ב)
לא היה למנהל יסוד סביר להניח כי הנתונים שדיווח עליהם מקבל אינם נכונים, תחושב כמות השמן המשתתף לפי דיווחי אותו מקבל.
הודעה למקבל החב בהיטל השתתפות
(א)
המנהל יודיע לכל מקבל חייב, מהי הכמות השנתית של שמן משתתף שקיבל ואשר בשלה הוא חב בהיטל השתתפות (בתקנה זו – הודעת המנהל) לפי הנתונים שדיווח עליהם אותו מקבל חייב לפי תקנה 2 או לפי הכרעת המנהל בבירור לפי תקנה 3, לפי הענין.
(ב)
מקבל חייב יאשר בחתימתו ובחותמתו את הודעת המנהל ויחזירה למנהל כשהיא חתומה כאמור בתוך 14 ימים מיום קבלתה; לא החזיר מקבל חייב את הודעת המנהל כשהיא חתומה במועד כאמור, לא יהיה בכך כדי לגרוע מסמכותו של המנהל לכלול בהודעתו לקרן הבין־לאומית לפי תקנה 5, את כמות השמן המשתתף שקיבל אותו מקבל חייב לפי הודעת המנהל.
הודעה לקרן
(א)
המנהל יודיע לקרן הבין־לאומית על הכמות הכוללת של שמן משתתף שנתקבלה בידי כלל המקבלים החייבים בישראל בשנת כספים מסוימת, עד יום שלושים באפריל של שנת הכספים הבאה אחריה.
(ב)
אין בפתיחת הליך משפטי או הליך אחר נגד פעולות המנהל לפי תקנה 3 או 4, כולן או מקצתן, כדי למנוע או לעכב מסירת הודעה לקרן הבין־לאומית לפי תקנת משנה (א).
חישוב היטל ההשתתפות
המנהל יחשב את שיעור היטל ההשתתפות השנתי, כולו או חלקו, החל על מקבל חייב, כמכפלה של היטל ההשתתפות השנתי, כולו או חלקו, החל על כלל מקבלי השמן המשתתף בישראל לפי הודעת הקרן, בכמות השמן המשתתף שקיבל אותו מקבל חייב בשנת הכספים הקודמת להודעת הקרן, כשהיא מחולקת בכמות השמן המשתתף הכוללת שקיבלו כלל המקבלים החייבים בישראל בשנת הכספים הקודמת להודעת הקרן, ויודיע על כך למקבל החייב בהודעת תשלום לפי הטופס שבתוספת השניה (להלן – הודעת התשלום).
תשלום היטל השתתפות
היטל ההשתתפות ישולם למנהל במועד, בדרך ובתנאים אלה:
(1)
בתוך 30 ימים לאחר המצאת הודעת התשלום למקבל החב בהיטל השתתפות, או בתוך תקופה קצרה ממנה אשר לא תפחת מ־20 ימים, שהורה עליה המנהל בהודעת התשלום ביום עסקים בנקאי, עד שעה 10:00 בבוקר של יום העסקים הבנקאי האחרון לתשלום כאמור;
(2)
באמצעות העברה בנקאית בלבד לחשבון הבנק שצוין בהודעת התשלום;
(3)
בשקלים חדשים לפי שער העברות גבוה או במטבע חוץ שצוין בהודעת התשלום.
היטל השתתפות שלא שולם במועד
(א)
לא שילם מקבל חייב היטל השתתפות החל עליו או כל חלק ממנו, במועד התשלום, תיווסף להיטל או לכל חלק ממנו שלא שולם ריבית פיגורים חודשית בשיעור שקובע החשב הכללי במשרד האוצר מזמן לזמן, לכל חודש החל ביום שלאחר מועד התשלום, שתחושב נוסף על ריבית הפיגורים שלפי הוראות אמנת הקרן.
(ב)
סכום ששולם או שנגבה על חשבון היטל השתתפות שנוספה עליו ריבית נוספת לפי תקנת משנה (א), ייזקף תחילה על חשבון ריבית כאמור.
העברת היטל ההשתתפות לקרן הבין־לאומית
(א)
שולם היטל ההשתתפות במועד התשלום, כולו או חלקו, יעביר המנהל כל סכום ששולם כאמור לקרן הבין־לאומית עד יום אחד במרס שלאחר מועד התשלום.
(ב)
לא שולם היטל ההשתתפות במועד התשלום, כולו או חלקו, יעביר המנהל לקרן הבין־לאומית כל סכום ששולם באיחור, לרבות ריבית החלה עליו כאמור בסעיף 34(ג) לחוק, בהקדם האפשרי לאחר תשלומו.
החזרים למקבל
שלח מנהל הקרן הבין־לאומית למנהל החזר כספי בשל תשלומי היטל השתתפות, יחזירו המנהל, בתוך 14 ימים מיום שקיבל את ההחזר כאמור, למקבלים שנגבה מהם היטל ההשתתפות באותה שנת כספים שלגביה מתייחס ההחזר כאמור, לפי יחס כמויות השמן המשתתף שקבלו אותם מקבלים בשנת הכספים הקודמת לשנה האמורה.

תוספת ראשונה

(תקנה 1)

תרגום נוסח פסקה (3) של ההגדרה שמן משתתף באמנת הקרן

שמן משתתף פירושו שמן גולמי ושמן לדלק כמוגדר בתת־סעיף (א) ו־(ב) להלן:
(א)
”שמן גולמי“ – פירושו כל תערובת פחמימנית נוזלית הנוצרת באופן טבעי באדמה, בין אם עברה טיפול כדי להפוך אותה למתאימה להובלה ובין אם לאו. המונח כולל גם סוגי שמן גולמי שתזקיקים מסוימים הוצאו מהם (מכונים לעתים גולמיים מוספים) או כאלה שתזקיקים מסוימים נוספו להם (מכונים לעתים גולמיים מהולים או משוחזרים);
(ב)
”שמן לדלק“ – פירושו תזקיקים או משקעים כבדים משמן גולמי או מתערובות של חומרים כאמור, המיועדים לשימוש כדלק לייצור חימום או חשמל מאיכות המקבילה למפרט האיגוד האמריקני לניסוי ולחומרים לדלק מס׳ ארבע (ציון D396-69), או כבד יותר.

תוספת שניה

(תקנה 6)

הודעת תשלום

תאריך: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
אל:
שם החברה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מספר חברה (ח״פ): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

הנדון: הודעת תשלום – מספר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1)
בהתאם לכמות השמן המשתתף שקיבלה חברתכם בשנת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., אתם נדרשים בזה לשלם למנהל, היטל השתתפות לקרן הבין־לאומית, בשל קבלת שמן משתתף באותה שנה, בסכום של . . . . . . . . . . . . . . . . . . לירות שטרלינג* או לשלם את שווי הסכום האמור בשקלים חדשים, לפי שער העברות גבוה של בנק . . . . . . . . . . . . . . . . . . ליום העברה;
(2)
אתם נדרשים לשלם למנהל את הסכום האמור בפסקה (1), בתוך 30 ימים מיום המצאת הודעת תשלום זו/בתוך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ימים מיום המצאת הודעת תשלום זו (תקופה קצרה ממנה שלא תפחת מ־20)**, ביום עסקים בנקאי כמשמעותו בהוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (מועד זיכוי וחיוב בשיקים), התשנ״ב–1992.
(3)
התשלום יתבצע בהעברה בנקאית, עד שעה 10:00 בבוקר של המועד האחרון לתשלום כאמור בפסקה (2), לבנק . . . . . . . . . . . . . . ., חשבון מס׳ . . . . . . . . . . . . . . ., בסניף . . . . . . . . . . . . . .;
(4)
להלן הנתונים שלפיהם חושב שיעור היטל ההשתתפות:
שנהכמות שמן משתתףתעריף היטל השתתפות לטון בלירות סטרלינג*סך הכל לתשלום בלירות סטרלינג*
    
(5)
נא להודיע דבר ביצוע התשלום עד השעה 10:00 בבוקר של יום ההעברה ל. . . . . . . . . . . . . . . . . .; את ההודעה יש לשלוח בפקסימילה למספר . . . . . . . . . . . . . . . . . .; כמו כן יש לוודא קבלת שדר הפקסימילה בטלפון מס׳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
(6)
היטל השתתפות שלא שולם במועד:
לידיעתכם, לפי חוק האחריות לפיצויי נזקי זיהום בשמן, התשס״ד–2004, אי־תשלום ההיטל במועדו, יגרור ריבית פיגורים חודשית בשיעור שקובע החשב הכללי במשרד האוצר מזמן לזמן, החל ביום שלאחר מועד התשלום, נוסף על ריבית הפיגורים שלפי הוראות אמנת הקרן.
* או מטבע חוץ אחר, לפי הודעת הקרן הבין־לאומית.
** מחק את המיותר.


ל׳ בשבט התשס״ז (18 בפברואר 2007)
  • שאול מופז
    שר התחבורה והבטיחות בדרכים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.