חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות האזרחות (המצאת כתבי בי-דין)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות האזרחות (המצאת כתבי בי-דין) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות האזרחות (המצאת כתבי בי־דין), התשע״ח–2017


ק״ת תשע״ח, 338.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11(ד), 11(ז) ו־17(ב) לחוק האזרחות, התשי״ב–1952 (להלן – החוק), באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳: הגדרות

הגדרות
בתקנות אלה –
”בית המשפט“ – בית משפט לענינים מינהליים כמשמעותו בסעיף 3 לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש״ס–2000;
”כתב בי־דין“ – כל כתב בי־דין המוגש במסגרת הליכי הדיון בבקשת שר הפנים לפי סעיף 11(ב) לחוק וכן כל החלטה של בית המשפט;
”המשיב“ – מי שלגביו הוגשה בקשה של שר הפנים לפי סעיף 11(ב) לחוק לביטול אזרחותו;
”שליח בי־דין“ – מי שהמציא כתב בי־דין לפי תקנות אלה.

פרק ב׳: המצאה למשיב

סימן א׳: כללי

המצאה למשיב
כתב בי־דין יומצא למשיב באמצעות משרד פרקליט המחוז הנוגע בדבר.
ההמצאה היא למשיב גופו או לבא כוחו
ההמצאה תהיה ככל האפשר למשיב, ואולם אם יש לו עורך דין המורשה לקבלת כתבי בי־דין ניתן להמציא לעורך הדין, והכול אם לא הורה בית המשפט אחרת.
המצאה לפסול דין
המצאת כתב בי־דין למשיב שהוא פסול דין תהיה באמצעות המצאת הכתב לאחד מהוריו או לאפוטרופסו, ובאין לו הורים או אפוטרופוס – בהמצאה למי שפסול הדין גר עמו או נתון להשגחתו, והכול אם לא הורה בית המשפט אחרת; בית המשפט רשאי להורות כי מסירת הכתב לפסול דין עצמו תהיה המצאה כדין.
המצאה לעציר או לאסיר
(א)
המצאת כתב בי־דין למשיב שהוא עציר או אסיר תיעשה באמצעות שליחת שני עותקים של כתב בי־הדין למחלקת האסיר בשירות בתי הסוהר לשם המצאת אחד מהם למשיב.
(ב)
נשלח כתב בי־דין למחלקת האסיר בשירות בתי הסוהר כאמור בתקנת משנה (א) לשם המצאתו למשיב, ימציאו עובד המחלקה למשיב, ככל האפשר, ויחזיר עותק אחד בחתימתו ובחתימת המשיב בציון מועד ההמצאה; חתימת העובד כאמור תהיה ראיה להמצאה ולזמנה ויראו את הכתב כאילו הומצא כדין.
(ג)
לא היתה ההמצאה אפשרית מכל סיבה שהיא, יוחזר כתב בי־הדין למשרד פרקליט המחוז הנוגע בדבר עם הודעה מפורשת על אותה סיבה ועל הפעולות שננקטו לביצוע ההמצאה.

סימן ב׳: המצאה למשיב אשר נמצא בישראל

המצאה למשיב אשר נמצא בישראל
המצאת כתב בי־דין למשיב אשר לפי רישומי ביקורת הגבולות נמצא בישראל (להלן בסימן זה – המשיב) תיעשה לפי הוראות סימן זה.
המצאה בדרך של מסירה
המצאת כתב בי־דין למשיב תיעשה בדרך של מסירה אישית או בדרך של מסירה בדואר רשום עם אישור מסירה למענו הרשום במרשם האוכלוסין של המשיב וכן לכתובתו למשלוח דואר אשר נמסרה לפי חוק עדכון כתובת, התשס״ה–2005; המצאה כאמור תיעשה בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום שלושה ימים מיום הגשת כתב בי־הדין לבית המשפט.
תחליף המצאה
באין אפשרות לאתר את המשיב ולהמציא לו כתב בי־דין לפי תקנה 7 אף על פי שננקטו פעולות להמצאה כאמור בשקידה ראויה וסבירה, או אם המשיב סירב לקבל את כתב בי־הדין יומצא לו כתב בי־הדין כמפורט להלן:
(1)
המצאת כתב בי־הדין לאחד מבני משפחתו של המשיב אשר מתגורר במענו הרשום במרשם האוכלוסין של המשיב שלפי מראית עין מלאו לו שמונה עשרה שנים;
(2)
באין אפשרות להמציא לבן משפחה לפי פסקה (1) – הדבקת כתב בי־הדין על הדלת החיצונית או במקום אחר נראה לעין במענו הרשום במרשם האוכלוסין של המשיב.
תחליף המצאה בהוראת בית המשפט
(א)
נוכח בית המשפט, לפי בקשת שר הפנים, כי אי־אפשר להמציא למשיב כתב בי־דין לפי תקנות 7 ו־8, רשאי הוא להורות על המצאתו בכל דרך אחרת הנראית לו מתאימה בנסיבות העניין.
(ב)
בקשה להוראה על תחליף המצאה כאמור בתקנת משנה (א) תוגש בכתב ויצורף לה תצהיר לאימות הסיבה המונעת את ביצוע ההמצאה לפי תקנות 7 ו־8; בתצהיר כאמור יציין המצהיר, בין השאר, כי למיטב ידיעתו המשיב נמצא בישראל וכן יפרט את הפעולות שנקט כדי להמציא למשיב את כתב בי־הדין.

סימן ג׳: המצאה למשיב אשר אינו נמצא בישראל

המצאה למשיב אשר אינו נמצא בישראל
(א)
המצאת כתב בי־דין למשיב אשר לפי רישומי ביקורת הגבולות אינו נמצא בישראל תיעשה לפי הוראת בית המשפט אשר יורה על המצאתו בכל דרך הנראית לו מתאימה בנסיבות העניין, בשים לב לתקנות אלה.
(ב)
בקשה להוראה על תחליף המצאה כאמור בתקנת משנה (א) תוגש בכתב ויצורף לה תצהיר שבו יציין המצהיר, בין השאר, כי למיטב ידיעתו המשיב אינו נמצא בישראל.

פרק ג׳: המצאה לשר הפנים

המצאה לשר הפנים
המצאת כתב בי־דין לשר הפנים תיעשה באמצעות המשיב או באמצעות בא כוחו בדרך של מסירה אישית או בדרך של מסירה בדואר רשום עם אישור מסירה למשרדו של פרקליט המחוז הנוגע בדבר; המצאה כאמור תיעשה בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום שלושה ימים מיום הגשת כתב בי־הדין לבית המשפט.

פרק ד׳: המצאת הזמנה לדיון

המצאת הזמנה לדיון
המצאת הזמנה לדיון לשר הפנים ולמשיב תיעשה באמצעות מזכירות בית המשפט בהקדם האפשרי ולכל המאוחר שלושה ימים לפני המועד שנקבע לדיון, ויחולו עליה תקנות 3 עד 11, לפי העניין ובשינויים המחויבים.
המצאת החלטה של בית המשפט
החלטת בית המשפט תימסר לבעלי הדין בתום הדיון או תומצא להם באמצעות מזכירות בית המשפט בהקדם האפשרי לפי תקנות 3 עד 11, לפי העניין, ובשינויים המחויבים.

פרק ה׳: הוראות כלליות

רישום בדבר אופן ביצוע ההמצאה
שליח בי־דין שהמציא כתב בי־דין לפי תקנות אלה ירשום על גבי עותק של הכתב או יצרף אליו, סמוך ככל האפשר לאחר ביצוע ההמצאה, הודעה המציינת את זמן ההמצאה ואת דרכה, ואם היה נוכח בעת ביצוע ההמצאה מי שזיהה את האדם שהכתב הומצא לו או את הבית שבו הודבק הכתב, וראה שהכתב נמסר, הושם או הודבק – יציין גם את שמו ואת מענו של המזהה ויבקשו לחתום.
חקירת שליח בי־דין
הוחזר כתב בי־דין לפי תקנה מתקנות אלה ודבר ההמצאה לא אומת בהודעה מאת שליח בי־הדין, חייב בית המשפט או הרשם, ואם אומת כאמור – רשאי הוא, לחקור את השליח בדבר פעולותיו, או להביא לידי חקירתו כאמור בידי בית משפט אחר, ורשאי הוא להצהיר שהכתב הומצא כראוי או להורות על דרך המצאה הנראית לו מתאימה בנסיבות העניין.
האמור בפרק ז׳ לתקנות בתי משפט לענינים מינהליים (סדרי דין), התשס״א–2000, יחול על המצאת כתבי בי־דין לפי תקנות אלה, בשינויים המחויבים, ובלבד שאין בכך דבר שאינו מתיישב עם החוק, עם תקנות אלה או עם תקנות אחרות לפי החוק.


י״א בחשוון התשע״ח (31 באוקטובר 2017)
  • איילת שקד
    שרת המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.