לדלג לתוכן

תקנות האגודות השיתופיות (שעבודים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות האגודות השיתופיות (שעבודים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות האגודות השיתופיות (שעבודים), תשל״ו–1976

תקנות בדבר שעבודים


ק״ת תשל״ו, 981, 1840; תשמ״ט, 1355.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 65 לפקודת האגודות השיתופיות (להלן – הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:


סימן כתב שעבוד
אגודה תסמן על עותק המסמך היוצר שעבוד (להלן – כתב שעבוד) או עותק כתב העברת שעבוד שעליה לשלוח לרשם לפי סעיפים 26 ו־27 לפקודה, את המספר הסידורי של רישום השעבוד או העברתו בפנקס השעבודים לזכות האגודה, כאמור בתקנה 2(5) לתקנות האגודות השיתופיות (מאזנים, פנקסים ודו״חות), תשל״ו–1976.
רישום שעבוד בידי הרשם
בפנקס לרישום שעבודים לזכות האגודה המוחזק בידי הרשם לפי סעיפים 26 ו־27 לפקודה, יירשמו פרטי השעבוד או העברתו וכן סילוק החוב כאמור בתוספת.
פרטי כתב שעבוד
כתב השעבוד יכלול לפחות פרטים אלה:
(1)
תאריך חתימת כתב השעבוד;
(2)
שם המשעבד ומענו;
(3)
שם האגודה שלזכותה נעשה השעבוד ומענה;
(4)
תיאור הנכסים המשועבדים ומקומם;
(5)
סכום החוב אשר להבטחתו נעשה השעבוד;
(6)
זמן הפרעון המוסכם;
(7)
תנאי השעבוד.
הערה ברישום שעבוד [תיקון: תשמ״ט]
ברישום שעבוד לפי הסכם מכר או שכירות ניתן להוסיף בכתב השעבוד ובפנקס רישום השעבודים המוחזק בידי רשם כאמור בתקנה 2, הערה כי אין רישום השעבוד כשלעצמו מעיד על כוונת הצדדים להסכם שהנכס נושא ההסכם ישמש כערובה לחיוב, כאמור בסעיף 2ב לחוק המשכון, התשכ״ז–1967.
פרטי כתב העברת השעבוד
כתב העברת שעבוד יכלול לפחות את הפרטים לפי תקנה 3 וכן פרטים אלה:
(1)
תאריך חתימת כתב ההעברה;
(2)
שם האדם אליו הועבר השעבוד ומענו;
(3)
סכום החוב שלהבטחתו הועבר השעבוד.
ביטול [תיקון: תשל״ו]
תקנה 13 לתקנות האגודות השיתופיות, 1934, ותקנות האגודות השיתופיות (מס׳ 2), 1934 – בטלות.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות האגודות השיתופיות (שעבודים), תשל״ו–1976“.

תוספת

(תקנה 2)

פנקס רישום שעבודים לזכות אגודה שיתופית

(הטופס הושמט).


י״א בשבט תשל״ו (13 בינואר 1976)
  • משה ברעם
    שר העבודה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.