לדלג לתוכן

תקנות האגודות השיתופיות (דוח כספי, פנקסים, ספרים והודעות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות האגודות השיתופיות (דוח כספי, פנקסים, ספרים והודעות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות האגודות השיתופיות (דוח כספי, פנקסים, ספרים והודעות), תשל״ו–1976

תקנות בדבר עריכת מאזנים, נהול פנקסים והגשת דו״חות


ק״ת תשל״ו, 986; תשס״א, 204; תשס״ה, 924.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 64 לפקודת האגודות השיתופיות, אני מתקין תקנות אלה:


דוח כספי שנתי וביקורת חשבונות [תיקון: תשס״א, תשס״ה]
(א)
דוח כספי שנתי של אגודה ייערך בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולפי תקנות אלה.
(ב)
הדוח הכספי כאמור בתקנת משנה (א) יוגש לרשם בצירוף נספח לפי הטופס שבתוספת החמישית וסקירת מנהלים לפי הטופס שבתוספת השישית.
(ג)
(בוטלה).
(ד)
(בוטלה).
ניהול פנקסים וספרים
(א)
אגודה רשומה תנהל –
(1)
מערכת חשבונות נאותה שתשקף את פעולותיה ועסקיה;
(2)
פנקס קופה, יומן טורי לקופה או כל מערכת חשבונות קופה אחרת;
(3)
רשימת השתתפות החברים בהון האגודה;
(4)
פנקס הערבויות שנתנה האגודה;
(5)
פנקס השעבודים לזכות האגודה;
(6)
פנקס השעבודים לחובת האגודה;
(7)
רשימה או פנקס של חברי האגודה;
(8)
ספר פרוטוקולים של האסיפות הכלליות;
(9)
ספר פרוטוקולים של ישיבות כל רשות מרשויות האגודה.
(ב)
פנקס הערבויות יהיה ערוך לפי הטופס שבתוספת הראשונה.
(ג)
פנקס השעבודים לזכות האגודה יהיה ערוך לפי הטופס שבתוספת השניה.
(ד)
הרשימה או הפנקס של חברי האגודה תערך לפי התוספת השלישית.
(ה)
בפנקס השעבודים לחובת האגודה יירשמו השעבודים על נכסי האגודה לפי סעיף 59(1)(א) לפקודה וסעיף 125 לפקודת החברות.
(ו)
ברשימה או פנקס של חברי האגודה תירשם הערה על מינוי אפוטרופוס לחסוי שהוא חבר האגודה שמונה לפי צו שניתן מאת בית משפט.
(ז)
אגודה תגיש לרשם לפי דרישתו העתק מהרשימה או פנקס החברים תוך שלושים יום מיום הדרישה.
הודעות שונות
(א)
אגודה תגיש לרשם, תוך שלושה חדשים מתאריך רישומה, הודעה על ראשית פעולה לפי הטופס שבתוספת הרביעית, ותצרף אליה את כל המסמכים והרשימות שדרש הרשם.
(ב)
שינתה אגודה את שנת הכספים שלה תגיש הודעה על כך לרשם תוך ארבעה עשר יום מהיום שבו הוחלט על השינוי.
(ג)
הוראות תקנת משנה (ב), לא יחולו לגבי שינוי שנת הכספים שנעשה תוך כדי תיקון תקנות האגודה.
הארכת מועדים
הרשם רשאי להאריך מועדים שנקבעו בתקנות אלה בהודעה שתישלח לאגודה הנוגעת בדבר.
ביטול
תקנות האגודות השיתופיות (מאזנים, פנקסים וכו׳), תשי״א–1951 – בטלות.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.
השם [תיקון: תשס״א]
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות האגודות השיתופיות (דוח כספי, פנקסים, ספרים והודעות), תשל״ו–1976“.

תוספת ראשונה

(תקנה 2(ב))

טופס לפנקס ערבויות שנתנה אגודה

(הטופס הושמט).

תוספת שניה

(תקנה 2(ד) [צ״ל: תקנה 2(ג)])

טופס לפנקס שעבודים לזכות האגודה, העברתם וסלוק החוב

(הטופס הושמט).

תוספת שלישית

(תקנה 2(ד))

פנקס חברי האגודה

(הטופס הושמט).

תוספת רביעית

(תקנה 3)

הודעה על ראשית פעולה

(הטופס הושמט).
[תיקון: תשס״א, תשס״ה]

תוספת חמישית

(תקנה 1(ב))

נספח לדוחות הכספיים של האגודה

(הטופס הושמט).
[תיקון: תשס״ה]

תוספת שישית

(תקנה 1(ב))

סקירת מנהלים

(הטופס הושמט).


י״א בשבט תשל״ו (13 בינואר 1976)
  • י׳ יקיר
    רשם האגודות השיתופיות
  • אני מאשר.
    משה ברעם
    שר העבודה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.