חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות האגודות השיתופיות (שיוך אמצעי ייצור בקיבוץ מתחדש)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות האגודות השיתופיות (שיוך אמצעי ייצור בקיבוץ מתחדש) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות האגודות השיתופיות (שיוך אמצעי ייצור בקיבוץ מתחדש), התשס״ו–2005


ק״ת תשס״ו, 194; תשע״ה, 1382.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 65 לפקודת האגודות השיתופיות, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”אמצעי ייצור“ – נכסים יצרניים של הקיבוץ, למעט קרקע, מים ומכסות ייצור;
”דמי עזיבה“ – דמי העזיבה המגיעים לחבר היוצא או מוצא מהקיבוץ לפי תקנות האגודות השיתופיות (חברות), התשל״ג–1973;
”חבר“ – חבר קיבוץ;
”מכסות ייצור“ – מכסות הייצור שנקבעו לקיבוץ;
”קיבוץ“ – קיבוץ שסווג כ”קיבוץ מתחדש“ בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות (סוגי האגודות), התשנ״ו–1995;
”שיוך אמצעי ייצור“ – הקניית זכויות באמצעי ייצור של קיבוץ לחבריו;
”תקנון“ – תקנות הקיבוץ.
שיוך בהתאם לתקנות או לתקנון
שיוך אמצעי ייצור בקיבוץ יהיה בהתאם לתקנות אלה זולת אם נקבע אחרת בתקנון, ובלבד שהשיוך יהיה על חשבון דמי העזיבה המגיעים לחבר זולת אם הראה הקיבוץ לרשם מקורות כספיים לשביעות רצון הרשם.
שיוך על בסיס שוויוני [תיקון: תשע״ה]
שיוך אמצעי ייצור בקיבוץ יתבצע לפי תבחינים שוויוניים ובאופן שוויוני, שיפורטו בתקנון ובלבד ש־50% לפחות מהנכסים או הכספים העומדים לחלוקה בין החברים במסגרת שיוך אמצעי הייצור יחולקו לפי הוותק כהגדרתו בתוספת הראשונה לתקנות האגודות השיתופיות (חברות), התשל״ג–1973.
המועד הקובע לזכאות
הזכאים לשיוך אמצעי ייצור הם החברים במועד קבלת ההחלטה על שיוך אמצעי הייצור באסיפה הכללית, או לאחריו.
מגבלות לענין השליטה באמצעי הייצור
קיבוץ רשאי לשייך את אמצעי הייצור שלו לחבריו בתנאי שהשליטה באמצעי הייצור לא תועבר לידי החברים ונקבעו בתקנון הוראות המגבילות את הסחירות באמצעי הייצור ששוייכו כדי להבטיח שהשליטה לא תועבר לחברים; לענין זה, ”שליטה“ – כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968.
זכויות קדימה לקיבוץ ולחבריו
קיבוץ רשאי לקבוע בתקנונו או בהחלטה באסיפה הכללית כי חבר המבקש למכור את זכויותיו באמצעי הייצור, יציע אותן תחילה לקיבוץ או למי שהחליט או לחברים אחרים או לכל גורם אחר, כפי שייקבע בתקנון או באסיפה הכללית כאמור.
שיעור אחזקה מרבי
קיבוץ רשאי לקבוע בתקנונו או בהחלטת אסיפה כללית שיעורי אחזקה מרביים של אמצעי ייצור בידי חבר, בן משפחתו או תאגיד שבשליטתו; בתקנה זאת, ”בן משפחה“ – מי שהקיבוץ קבע בהחלטה של האסיפה כללית כי הוא בן משפחה לענין זה.
שעבוד
חבר ששויכו לו זכויות באמצעי ייצור, הניתנות לשעבוד על פי דין, רשאי, בכפוף לכל דין, לשעבדן ובלבד שבהסכם השעבוד תיכלל הוראה ולפיה מימוש השעבוד ייעשה בהתאם להוראות תקנות אלה ולהוראות התקנון.
תחולה על יורש, כונס נכסים ונאמן
תקנות אלה יחולו על יורש, כונס נכסים ונאמן בפשיטת רגל, כאילו היו החבר בעל הזכויות באמצעי הייצור, לענין הזכות למכור את אמצעי הייצור בלבד, זולת אם היורש או הרוכש מאת הכונס או הנאמן מבקש להתקבל כחבר בקיבוץ לכל דבר וענין.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.


י״ט בחשון התשס״ו (21 בנובמבר 2005)
  • אהוד אולמרט
    שר התעשיה המסחר והתעסוקה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.