חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות האגודות השיתופיות (אגרות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות האגודות השיתופיות (אגרות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות האגודות השיתופיות (אגרות), התשס״ב–2002


ק״ת תשס״ב, 1270.

עדכון סכומים: ק״ת תשפ״ב, 2964.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 65 לפקודת האגודות השיתופיות (להלן – הפקודה), ובאישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה:


אגרה בעד רישום שעבוד [תיקון: [הודעות]]
בעד רישום של משכנתה, שעבוד אחר או סדרה של איגרות חוב שנעשו בידי אגודה שיתופית תשולם אגרה בסכום של 247 שקלים חדשים (מתואם לאוגוסט 2001; בשנת 2022, 330 ש״ח) רישום שינוי בכל אחד מן האמורים לעיל או ביטולם ייעשה בלא אגרה.
אגרה בעד רישום שעבוד לפי סעיף 26 לפקודה [תיקון: [הודעות]]
בעד רישום שעבוד בהתאם לסעיף 26 לפקודה ובעד רישום העברתו של שעבוד כאמור, תשולם אגרה בסכום של 164 שקלים חדשים (מתואם לאוגוסט 2001; בשנת 2022, 219 ש״ח).
עדכון
(א)
הסכומים הנקובים בתקנות 1 ו־2 ישתנו ב־1 בינואר של כל שנה (להלן – יום העדכון), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב)
סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א), יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה.
(ג)
רשם האגודות השיתופיות יפרסם ברשומות את נוסח תקנות 1 ו־2 כפי שהשתנה עקב האמור בתקנות משנה (א) ו־(ב).
(ד)
בתקנה זו –
”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”המדד החדש“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;
”המדד היסודי“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם.
ביטול
תקנות האגודות השיתופיות (אגרות), התשמ״א–1981 – בטלות.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.
הוראת שעה
על אף האמור בתקנה 3, לענין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה, יהיה המדד היסודי, המדד שפורסם בחודש אוגוסט 2001.


כ״א בתמוז התשס״ב (1 ביולי 2002)
  • שלמה בניזרי
    שר העבודה והרווחה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.