חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות בתי הדין הדתיים הדרוזיים (דרכי המצאה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות בתי הדין הדתיים הדרוזיים (דרכי המצאה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות בתי הדין הדתיים הדרוזיים (דרכי המצאה), התשפ״ג–2023


ק״ת תשפ״ג, 1258.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ״ג–1962 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:


מטרת ההמצאה וההמצאה כדין
(א)
מטרת ההמצאה היא להביא לידיעת הנמען את תוכנו של מסמך שנדרש שיהיה בידיעתו.
(ב)
הנמען ייחשב כמי שיודע את תוכנו של מסמך אם הומצא לו לפי תקנות אלה.
הגדרות
בתקנות אלה –
”בית הדין“ – בית הדין הדתי הדרוזי או בית הדין הדרוזי לערעורים;
”הודעה אלקטרונית“ – הודעה בדבר קיומו של מסמך במערכת נט בתי הדין הכוללת קישור אליו, שפתיחתו אפשרית באמצעות מנגנון הזדהות;
”הודעת אימות המסירה“ – הודעה שנערכה בידי מוסר המסמך בסמוך ככל האפשר לאחר המצאתו, הכוללת פרטים בדבר אופן ההמצאה, ובכלל זה מקום ההמצאה, מועד ההמצאה ושעת ההמצאה ושמו של האדם שהמסמך נמסר לידיו;
”המצאה“ – מסירת מסמך לידי הנמען או הגשתו לבית הדין, לפי העניין;
”המצאה אלקטרונית“ – המצאה באמצעות תקשורת בין מחשבים שדרכה ניתן להעביר או לקבל מסמך אלקטרוני;
”חוק חתימה אלקטרונית“ – חוק חתימה אלקטרונית, התשס״א–2001;
”כתב טענות“ – מסמך שמגיש בעל דין, המשמש לטיעון בהליך בבית דין;
”כתובת דואר אלקטרוני“ – כתובת במערכת נט בתי הדין המאפשרת העברת מסרים אלקטרוניים, שבעליה מפעיל אמצעים סבירים לצורך הגנה על תיבת הדואר שבה, מפני שיבוש בעבודתה העלול לפגוע במהימנות המידע שבה;
”כתובת דואר אלקטרוני מאובטחת“ – כתובת במערכת נט בתי הדין המשמשת להעברת מסרים אלקטרוניים שמתקיימים בה כל אלה:
(1)
היא מאפשרת גישה לכתובת הדואר האלקטרוני רק באמצעות מנגנון הזדהות ומתעדת גישה כאמור;
(2)
המערכת נוקטת, באורח סדיר, אמצעי הגנה סבירים מפני חדירה אליה ומפני שיבוש בעבודתה, העלולים לפגום במהימנות המידע שבה;
”מנגנון הזדהות“ – מנגנון מאובטח המשלב אמצעי חומרה ותוכנה, הניתן לשליטתו הבלעדית של בעליו והמאפשר את זיהויו באופן ייחודי;
”מנהל בתי הדין“ – מנהל בתי הדין הדתיים הדרוזיים שמונה לפי סעיף 16(א) לחוק;
”מסמך“ – כל כתב המוגש במסגרת הליך בבית דין, ובכלל זה החלטה והזמנת עד;
”מסמך אלקטרוני“ – מסמך שהוא מסר אלקטרוני החתום בחתימה אלקטרונית כהגדרתם בחוק חתימה אלקטרונית, התשס״א–2001, הניתן לשמירה אלקטרונית ולאחזור;
”מען“ – כתובת של אדם לפי סעיף 2(א)(11) ו־(11א) לחוק מרשם האוכלוסין התשכ״ה–1965, ובהעדר שם לרחוב או מספר לבית – סימן זיהוי אחר ובלבד שלא יצוין מספר תא דואר בלבד, ואם מדובר בתאגיד, הכתובת הרשומה לפי הדין החל עליו ובלבד שלא יצוין מספר תא דואר בלבד;
”מערכת נט בתי הדין“ – מערכת מחשבים שבאמצעותה פועלים בתי הדין ומתנהלים הליכים משפטיים;
חובת ההמצאה
המציא בעל דין המיוצג בידי עורך דין מסמך לבית הדין, ימציא עורך דינו את העתקו לבעל הדין שכנגד בלא דיחוי, ולא יאוחר משלושה ימים ממועד ההמצאה לבית הדין או זמן סביר לפני מועד הדיון שנקבע, לפי המוקדם; אם בעל הדין אינו מיוצג בידי עורך דין, הוא יגיש את המסמך למזכירות בית הדין, והיא תפעל להמצאתו.
דרכי ההמצאה ומועדיה
אלה דרכי ההמצאה ומועדיה:
(1)
המצאה אלקטרונית –
(א)
המצאה אלקטרונית של מסמך אלקטרוני מבית הדין לנמען תהיה באמצעות משלוח הודעה אלקטרונית לכתובת הדואר האלקטרוני שהוא ציין בכותרת כתב טענותיו, ואם הייתה זו כתובת דואר אלקטרוני מאובטחת, יכול שתהיה אף באמצעות משלוח המסמך האלקטרוני עצמו;
(ב)
המצאה אלקטרונית של מסמך אלקטרוני לבית הדין תהיה באמצעות מערכת נט בתי הדין; המבקש להמציא לבית הדין מסמך אלקטרוני, ימסור לבית הדין כתובת דואר אלקטרוני או כתובת דואר אלקטרוני מאובטחת לצורך המצאה אלקטרונית כאמור בפסקת משנה (א);
(ג)
המצאה אלקטרונית של מסמך אלקטרוני מעורך דין לעורך דין תהיה באמצעות משלוח המסמך האלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני של עורך הדין הנמען שצוינה בכותרת כתב טענותיו, ועל עורך הדין השולח לוודא את קבלתו בידי עורך הדין הנמען;
(ד)
מועד שליחת המסמך האלקטרוני או ההודעה האלקטרונית, כפי שמופיע בשעון פנימי של מערכת המחשוב של השולח המכויל לפי כללים מקובלים, יהיה מועד ההמצאה של המסמך האלקטרוני, ואולם אם היה המועד אחרי השעה 17:00 בימים א׳ עד ה׳ בשבוע או ביום ו׳ או ביום מנוחה שנקבע בחיקוק או ביום פגרה לפי פסקאות (1) עד (4) לתקנה 1 לתקנות בתי הדין הדתיים הדרוזיים (פגרות), התשע״ח–2018, ייחשב המסמך האלקטרוני כאילו הומצא ביום החול שלאחריו;
(ה)
שליחת ההודעה האלקטרונית או המסמך האלקטרוני כאמור בפסקאות משנה (א) או (ג), לא תיחשב כהמצאה כדין במועד השליחה אם הגיש הנמען תצהיר בדבר אי־קבלתם או בדבר קבלתם במועד מאוחר יותר, ובית הדין יכריע בטענתו;
(2)
המצאה בפקסימיליה –
(א)
המצאה של מסמך בפקסימיליה תהיה למספר הפקסימיליה שציין הנמען בכותרת כתב טענותיו;
(ב)
המצאה בפקסימיליה מוגבלת למסמך בהיקף של עד חמישה עשר עמודים והיא אינה חלה על המצאת המסמך הראשון המוגש בתיק ועל כתב תביעה וכתב הגנה;
(ג)
יראו את המועד שצוין באישור משלוח הפקסימיליה כמועד ההמצאה ובלבד שבוצע וידוא טלפוני כי המסמך התקבל, ואולם –
(1)
מסמך שהומצא כאמור אחרי השעה 15:00 בימים א׳ עד ה׳ בשבוע או ביום ו׳ או ביום מנוחה שנקבע בחיקוק או ביום פגרה לפי פסקאות (1) עד (4) לתקנה 1 לתקנות בתי הדין הדתיים הדרוזיים (פגרות), התשע״ח–2018, יראוהו כאילו הומצא ביום החול שלאחריו;
(2)
אם השולח הוא בית הדין ולא בוצע וידוא טלפוני, תיחשב השליחה כהמצאה כדין אלא אם כן הגיש הנמען תצהיר בדבר אי־קבלת המסמך בפקסימיליה;
(3)
המצאה בדואר –
המצאה של מסמך בדואר תהיה באמצעות שליחתו בדואר רשום עם אישור מסירה לכתובת שציין הנמען בכותרת כתב טענותיו, או למענו; באין אפשרות להמציא כאמור – לכתובת הידועה לשולח של מגוריו או עסקו של הנמען; יראו את מועד המסירה שצוין באישור המסירה כמועד ההמצאה; מסמך שהומצא למען שהנמען ציין בכותרת כתב טענותיו ולא נדרש, יראוהו כמסמך שהומצא כדין, זולת אם בית הדין הורה אחרת;
(4)
המצאה במסירה אישית –
(א)
ההמצאה תהיה במסירת המסמך לידי הנמען שיידרש לאשר את קבלתו בכתב והיא תיעשה באמצעות עורך דין או אדם שבית הדין או מנהל בתי הדין הסמיכו לכך; יראו את המועד שצוין בהודעת אימות המסירה כמועד ההמצאה;
(ב)
על אף האמור בפסקת משנה (א), יראו מסמך כמסמך שהומצא כדין, אם הוא הונח במקום נראה לעין בסמוך לדלת ביתו או עסקו של הנמען בהתקיים אחד מאלה:
(1)
הנמען סירב לקבל את המסמך או סירב לאשר את קבלתו בכתב;
(2)
לא נמצא שום אדם שניתן להמציא לו את המסמך לפי תקנות אלה אף על פי שהשולח פעל בשקידה ראויה וסבירה כדי למוסרו.
חריגים להמצאה באמצעי אלקטרוני
המצאה באמצעי אלקטרוני לא תחול במקרים אלה:
(1)
אם זה המסמך הראשון המוגש בתיק או כתב תביעה, יומצא לנמען שאינו בית הדין בדואר או במסירה אישית, זולת אם הייתה הסכמה אחרת בכתב של הנמען;
(2)
אם הנמען בעל דין שאינו מיוצג בידי עורך דין, זולת אם נתן את הסכמתו לכך בכתב או אם מסר לבית הדין כתובת דואר אלקטרוני או כתובת דואר אלקטרוני מאובטחת לצורך המצאה אלקטרונית מבית הדין אליו לפי תקנה 4(1)(ב);
(3)
על מסמך שבשל טיבו לא ניתן להמציאו באמצעי אלקטרוני.
ביצוע ההמצאה
(א)
ההמצאה תהיה ככל האפשר לנמען עצמו; אם הנמען מיוצג בידי עורך דין, יש להמציא לו במקומו; אם מינה לשם ההמצאה מורשה מטעמו – ניתן להמציא למורשה במקומו.
(ב)
אם אין אפשרות למצוא את הנמען, די בהמצאת המסמך בביתו לאחד מבני משפחתו הגרים עימו שם ושלפי מראית עין מלאו לו שמונה עשרה שנים.
(ג)
התגורר הנמען מחוץ לתחומי המדינה ויש לו בתחומי המדינה נציג מטעמו המייצג אותו באופן קבוע בקשר לענייניו בישראל, ניתן להמציא לנציג אם התביעה נוגעת לאותו עניין; תקנה 10 תחול בשינויים המחויבים גם על תקנת משנה זו.
(ד)
אם הנמען היא המדינה, יומצא המסמך למשרד פרקליט המחוז שבו נמצא מקום מושבו של בית הדין הדן בתובענה או הערעור.
(ה)
אם הנמען תאגיד, יומצא המסמך למשרד או למען הרשום של התאגיד, ולתאגיד שהוקם בחוק – למשרדו של מנהל התאגיד.
(ו)
אם הנמען רשות מקומית, יומצא המסמך ללשכת ראש הרשות או למשרד היועץ המשפטי של הרשות.
(ז)
אם לנמען מונה אפוטרופוס, יומצא המסמך לאפוטרופוס שהתמנה לו כדין.
(ח)
אם הנמען כלוא בבית סוהר, יומצא המסמך באמצעות מחלקת האסיר בשירות בתי הסוהר.
(ט)
אם הנמען מדינה זרה כהגדרתה בחוק חסינות מדינות זרות, התשס״ט–2008 (להלן – חוק חסינות מדינות זרות), לרבות נציגות של מדינה זרה, או עובד בהן שהוא בעל חסינות דיפלומטית או קונסולרית, יומצא המסמך לפי חוק חסינות מדינות זרות.
תחליף המצאה
(א)
נוכח בית הדין שאי־אפשר להמציא מסמך בדרך שנקבעה, רשאי הוא להורות על המצאתו בכל דרך אחרת הנראית לו מתאימה בנסיבות העניין.
(ב)
בקשה להוראה על תחליף המצאה תוגש בכתב ויצורף לה תצהיר לאימות הסיבה המונעת את ביצוע ההמצאה בדרך שנקבעה ויחולו ההוראות האלה:
(1)
אם הנמען הוא תושב ישראל שאין לו מען ידוע, יציין המבקש בבקשתו כי למיטב ידיעתו הנמען נמצא בישראל ולא ידוע לו היכן בדיוק הוא מתגורר, ויצרף תדפיס של פרטי הנמען ממרשם האוכלוסין כהגדרתו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ״ה–1965;
(2)
אם הנמען הוא תושב ישראל ויש לו מען בתחומי מדינת ישראל אך לא היה ניתן להמציא לו את המסמך, יציין המבקש בבקשה כי למיטב ידיעתו הוא נמצא בישראל ויצרף תדפיס ממרשם האוכלוסין; כמו כן יציין בבקשה את הפעולות שבהן נקט כדי להמציא לו את המסמך;
(3)
אם הנמען אינו תושב ישראל אך נמצא בתחומי המדינה, יציין המבקש בבקשה כי למיטב ידיעתו הנמען נמצא בישראל ויצרף ראיה על כך, וכן יציין את הפעולות שנקט כדי להמציא לו את המסמך.
המצאה מחוץ לתחום המדינה
בעל דין רשאי להמציא כתב טענות מחוץ לתחום המדינה אם נקבע בחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ״ג–1962, או על פי חיקוק אחר, שמבחינה בין־לאומית בית הדין בישראל מוסמך לדון בהליך, והכול בכפוף להוראות תקנות 9 ו־10.
הליך ההמצאה מחוץ למדינה
(א)
בעל דין המעוניין להמציא כתב טענות מחוץ לתחום המדינה, יגיש בקשה בכתב לשם קביעת דרך ביצוע ההמצאה; בתצהיר התומך בבקשה יפורטו העובדות המבססות את עילת התביעה, העובדות המבססות את עילת ההמצאה מחוץ לתחום המדינה ופירוט המקום שבו נמצא הנמען או ייתכן שנמצא.
(ב)
בית הדין יורה על דרך ביצוע ההמצאה, לרבות הגשת כתבי הטענות, והוא רשאי להורות שבנסיבות העניין אין להמציא את המסמכים מחוץ לתחום המדינה.
בקשה לכפירה בסמכות מכוח המצאה מחוץ לתחום המדינה
הומצא לבעל דין כתב טענות מחוץ לתחום המדינה, רשאי הוא לכפור בסמכות בית הדין לדון בתובענה; רצה הנתבע לכפור או לטעון כאמור, יגיש בקשה בכתב לא יאוחר מהמועד הקבוע להגשת כתב ההגנה; עשה כן, יימנה המועד להגשת כתב הגנה מיום ההחלטה בבקשה.
המצאה לנתבע שכפר בסמכות
כפר הנתבע בסמכותו הבין־לאומית של בית הדין או מינה עורך דין בישראל לשם כך, לא יהיה אפשר להמציא לו את כתבי הטענות בתחום המדינה, אם הגיע לישראל והוא שוהה בה לצורך הדיון; כמו כן לא יהיה אפשר להמציא לעורך הדין המייצג אותו, ולא יראו בכל פעולה שלו או של עורך דינו ויתור על הכפירה בסמכותו הבין־לאומית של בית הדין, זאת עד ארבעה עשר ימים לאחר מתן החלטה בטענות הנתבע בעניין זה, או מועד אחר כפי שיורה בית הדין בעת מתן ההחלטה.
הוראות כלליות להמצאה
(א)
אישור המשלוח בפקסימיליה, אישור המסירה בדואר והודעת אימות המסירה יישמרו בידי השולח, והעתקם יוגש לבית הדין לפי הצורך או לפי החלטת בית הדין.
(ב)
המאפיינים של מסמך אלקטרוני והדרישות הצורניות לגביו הם כמפורט להלן:
(1)
מסמך אלקטרוני יוגש בקבצים מסוג pdf בלבד;
(2)
נפח הקבצים המוגשים לא יעלה על 25 מגה־בייט (25MB);
(3)
לצורך הגשת מסמך אלקטרוני שנדרשת לגביו חתימה, יחתום המגיש באמצעות ציון שמו בסוף המסמך, ובתצהיר תובא גם חתימת ידו של המצהיר ומאשר התצהיר.
(ג)
לצורך כניסה למערכת נט בתי הדין, מגיש מסמך אלקטרוני לבית הדין יזדהה אל מול המערכת האמורה באמצעות הזדהות אישית דרך מערכת ההזדהות הלאומית או באמצעות אחת התעודות האלקטרוניות להזדהות המפורטות להלן דרך מערכת ההזדהות הלאומית:
(1)
תעודה שהפיק גורם מאשר כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית;
(2)
תעודה ממוחשבת לגישת וזיהוי (תמו״ז) המונפקת לבעלי תפקיד בשירות המדינה.
(ד)
בעת הגשת מסמך אלקטרוני בעל דין או עורך דין ישלם את אגרת בית הדין או כל תשלום אחר שיש לשלם לבית הדין, באמצעות כרטיס אשראי שפרטיו ימולאו בעת הגשת המסמך האלקטרוני, ובלבד שכרטיס האשראי הוא בבעלותו של הגורם המבצע את התשלום.
תחילה ותחולה
(א)
תחילתן של תקנות אלה, למעט כמפורט בתקנת משנה (ב), ביום פרסומן, והן יחולו על המצאה של מסמך במסגרת הליך בבית הדין, לרבות הליך כאמור שנפתח לפני יום הפרסום, שתתבצע ביום הפרסום או לאחריו.
(ב)
תחילתה של תקנה 4(1)(א) ו־(ב) לעניין סוג הליכים שאינו הליך בעניין גירושין או שאינו הליך בעניין ירושה, תהיה במועד שהודיע מנהל בתי הדין, בהודעה ברשומות, כי מערכת נט בתי הדין ערוכה לקליטת הליכים מאותו הסוג, והיא תחול על המצאה של מסמך במסגרת הליך מאותו סוג בבית הדין, לרבות הליך כאמור שנפתח לפני מועד התחילה כאמור, שתתבצע במועד האמור או לאחריו.


כ״ז בניסן התשפ״ג (18 באפריל 2023)
  • יריב לוין
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.