חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות הציבור (מזון) (שיווק ביצי מאכל)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות בריאות הציבור (מזון) (שיווק ביצי מאכל) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות הציבור (מזון) (שיווק ביצי מאכל), התשנ״ה–1994


ק״ת תשנ״ה, 20.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ״ג–1983, אני מתקין תקנות אלה:


לפי סעיף 325(ג) לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע״ו–2015, תקנות שהותקנו לפי פקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ״ג–1983, יעמדו בתוקפן ויראו כאילו הותקנו לפי החוק האמור.


הגדרות
בתקנות אלה –
”אריזה סיטונית“ – אריזה שבה יותר מ־30 ביצים;
”אריזה קמעונית“ – אריזה שבה לא יותר מ־30 ביצים;
”ביצה“ – ביצת תרנגולת (Gallus domesticus);
”ביצת מאכל“ – ביצה הראויה למאכל אדם לפי תקנה 3;
”ביצת קירור“ – ביצת מאכל שאוחסנה בקירור;
”שיווק“ – העברה לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה;
”תחנת מיון“ – מבנה המשמש למיון, אריזה והחתמה של ביצי מאכל, המיועד למטרה זו בלבד והמתנהל על פי רשיון לפי חוק רישוי עסקים, התשכ״ח–1968, לעסק כמפורט בפרט 166(א) לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשל״ג–1973.
איסור שיווק ביצים
לא ישווק אדם ביצה ולא ישתמש בה לצורך ייצור מזון או להכנת מזון בבית אוכל אלא אם כן היא ביצת מאכל והתקיימו לגביה הוראות תקנות אלה.
ביצה ראויה למאכל אדם
ביצת מאכל היא ביצה אשר –
(1)
לא נמצא בה פגם מן המפורטים בסעיף 14ד(ב) לכללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור, מיון ושיווק), התשכ״ח–1968 (להלן – כללי המועצה לענף הלול);
(2)
אוחסנה –
(א)
בקירור – לא יותר מ־3 חודשים;
(ב)
שלא בקירור – 16 ימים או פחות.
אריזה לשיווק
תחנת מיון תארוז ביצים המיועדות לשיווק לצרכן, באריזה קמעונית, ותארוז ביצים המיועדות לשיווק ליצרן, לבית אוכל או לבית קירור, באריזה סיטונית.
אריזה סיטונית
אריזה סיטונית תסומן בתחנת מיון בתאריך המיון שיכלול יום, חודש ושנה על האריזה באותיות שגודלן אינו פחות מסנטימטר אחד.
אריזה קמעונית
סימון אריזה קמעונית
(א)
אריזה קמעונית תסומן בתחנת מיון בסימון שיכלול את כל אלה:
(1)
שם המשווק או סימונו בהתאם לסעיף 15 לכללי המועצה לענף הלול;
(2)
התאריך האחרון לשיווק שיכלול יום וחודש ושלא יעלה על 16 ימים מיום המיון;
(3)
אחסון –
(א)
”יש לאחסן במקרר באריזה המקורית.
הביצים טובות לשימוש חודש אחרי התאריך האחרון לשיווק בתנאי שאוחסנו במקרר“;
(ב)
אם הביצים ביצי קירור – המלים ”ביצי קירור“.
(ב)
גודל האותיות של הסימון לפי סעיף קטן (א) יהיה 4 מילימטרים לפחות.
אחסון ומיון ביצי קירור
(א)
ביצי קירור יאוחסנו במחסן קירור בטמפרטורה שלא תעלה על 2 מעלות צלזיוס, באופן רצוף עד להחזרתן לתחנת מיון לאריזה קמעונית.
(ב)
ביצי קירור ימוינו מחדש לפני שייארזו באריזה קמעונית.
טמפרטורה בהובלה ובשיווק
ביצי מאכל יישמרו בטמפרטורה שלא תעלה על 20 מעלות צלזיוס בזמן הובלתן וכן במקום שבו הן מוצגות לשיווק לצרכן.
סייג לתחולה
תקנות אלו לא יחולו על שיווק ביצים למטרות המפורטות להלן:
(1)
(2)
מאכל בעלי חיים.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ששה חודשים מיום פרסומן.


כ״א באלול התשנ״ד (28 באוגוסט 1994)
  • מרדכי שני
    המנהל הכללי של משרד הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.