תקנות בריאות העם (איסור עישון בבתי חולים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות בריאות העם (איסור עישון בבתי חולים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות העם (איסור עישון בבתי חולים), התשס״ד–2004


ק״ת תשס״ד, 329.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 33 לפקודת בריאות העם, 1940, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת לפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל״ז–1977, אני מתקין תקנות אלה:


מינוי סדרנים
(א)
מנהל בית חולים ימנה סדרנים כמשמעותם בסעיף 8 לחוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשמ״ג–1983 (להלן – החוק).
(ב)
מספר הסדרנים ופריסתם בשטח בית החולים יהיו ככל הנדרש כדי להבטיח קיומן בבית החולים, של הוראות החוק.
ביטול
תקנות בריאות העם (איסור עישון בבתי חולים), התשמ״ב–1982 – בטלות.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה שישים ימים מיום פרסומן.


ט״ו באדר התשס״ד (8 במרס 2004)
  • אבי ישראלי
    המנהל הכללי של משרד הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.