תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (פיקוח ובקרה פיננסית על קופות החולים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (פיקוח ובקרה פיננסית על קופות החולים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (פיקוח ובקרה פיננסית על קופות החולים), התשס״ו–2006


ק״ת תשס״ו, 372.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 35 ו־60 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד–1994 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳: הגדרות

הגדרות
בתקנות אלה –
”דוח כספי“ – דוח הכולל מאזן, דוח הכנסות והוצאות, דוח על השינויים בהון העצמי, דוח על תזרימי מזומנים, לרבות הביאורים לכל אלה;
”המנהל“ – סגן המנהל הכללי לקופות חולים ושירותי בריאות נוספים במשרד הבריאות;
”חברה משמעותית לקופה“ – חברה שלקופה אינטרס מהותי בפעילותה או בתוצאותיה;
”נושא משרה בכיר“ – מנהל כללי, סגן מנהל כללי, יושב ראש דירקטוריון, חבר דירקטוריון;
”קופת החולים“ או ”הקופה“ – קופת חולים, כהגדרתה בסעיף 2 לחוק;
”רבעון“ – תקופה של שלושה חודשים, שסיומה ביום האחרון של החודש השלישי, השישי והתשיעי של השנה;
”שליטה“ ו”בעל ענין“ – כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968;
”תאגיד“ – גוף משפטי, לרבות עמותה, אגודה עותומנית, אגודה שיתופית, ארגון עובדים ושותפות;
”תאגיד קשור“ – תאגיד שבשליטת הקופה, או שהקופה היא בעלת ענין בו;
”תקן 18“ – תקן חשבונאות מספר 18 של המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית, שפורסם בחודש פברואר 2004, כפוף לכל שינוי בו, אם הורה המנהל, בהודעה לקופות החולים כי אותו שינוי יחול על הדיווח שלהן לפי תקנות אלה.

פרק ב׳: דיווח כספי רבעוני ושנתי

דוח כספי רבועי
קופת חולים תערוך, אחת לרבעון, דוח כספי מסוקר, ותעבירו למנהל בתוך חודשיים מתום כל רבעון.
דוח כספי שנתי
קופת חולים תערוך, אחת לשנה, דוח כספי מבוקר, ותעבירו למנהל בתוך שלושה חודשים מתום שנת הדוח.
עריכת הדוחות
הדוח הכספי הרבעוני והדוח הכספי השנתי ייערכו לפי תקן 18, במתכונת ולפי כללים, רכיבים ומכלול הדרישות לענין נתונים וביאורים שנקבעו ופורטו בו, לגבי כל אחד מסוגי הדוחות, הן לענין הקופה, והן לענין תאגידים אחרים, אם נקבע בתקן 18 כי יש להציג פרטים על אודותם בדוחות האמורים, וכן לפי כללים חשבונאיים מקובלים.

פרק ג׳: דוח מיידי

דוח מיידי
(א)
קופת חולים תגיש למנהל דוח מיידי על כל אירוע שאירע שלא בדרך הפעילות הרגילה של קופת החולים, ושהשפיע או עשוי להשפיע, באופן מהותי, על מצבה הכספי של הקופה, רכושה או התחייבויותיה, או שיש בו כדי לסכן, באופן ממשי, את כושרה של הקופה לספק למבוטחיה שירותים, לפי החוק או לפי התכנית לשירותי בריאות נוספים שהיא מציעה למבוטחיה, לפי סעיף 10 לחוק (להלן – תכנית השירותים הנוספים).
(ב)
בלי לגרוע מכלליות האמור בתקנת משנה (א), תגיש הקופה דוח מיידי על כל אחד מאלה:
(1)
מחסור קיים או צפוי במלאי תרופות, בציוד או במכשור רפואי, או השבתה של ציוד או מכשור רפואי העשויים לפגוע ביכולתה של קופת החולים לספק שירות סביר למבוטחיה;
(2)
סכסוך עבודה כללי בקופה או השבתה או איום בסכסוך עבודה כללי ובהשבתה;
(3)
סגירת סניפים של קופה או צמצום מהותי בשעות פעילותם;
(4)
כל תובענה שהוגשה נגד הקופה, בהיקף כספי מהותי וכן כל תביעה ייצוגית, למעט תובענה אישית של מבוטח שענינה קבלת שירות לפי החוק או לפי התכנית לשירותים נוספים;
(5)
כריתה של הסכם ביטוח, פקיעה של הסכם ביטוח וכן כל מחלוקת עקרונית עם מבטח של הקופה, העשויה להסתיים בביטול של הסכם הביטוח או בהגדלה משמעותית של היקף החשיפה של הקופה לסיכונים כספיים;
(6)
סטייה של 15% ויותר בנתוני הביצוע של סעיף תקציבי המהווה למעלה מ־20% ממסגרת ההוצאה הכוללת המתוכננת של הקופה.
(ג)
תקנות משנה (א) ו־(ב) לא יחולו על אירוע שהוא מן המפורסמות, זולת אם היתה לו השפעה מיוחדת על פעילות קופת החולים.
דוח מיידי בענינים נוספים
נוסף על האמור בתקנה 5, תגיש כל קופת חולים למנהל דוח מיידי על כל אחד מאלה:
(1)
מינוי של רואה חשבון לקופה, בציון שמו, מען משרדו ותאריך מינויו; אם רואה החשבון או שותפו, למיטב ידיעת הקופה, הוא בעל ענין בקופה, נושא משרה בכיר בה, או שהוא בן משפחה של בעל ענין או של נושא משרה בכיר בקופה, תפורט עובדה זו, ובמקרה של קרבה משפחתית – יפורטו יחסי הקרבה;
(2)
התפטרות, פרישה או הפסקת עבודה מכל סיבה אחרת, של רואה חשבון של הקופה ונסיבותיה;
(3)
מינוי נושא משרה בכיר בקופה;
(4)
התפטרות, פרישה או הפסקת עבודה מכל סיבה אחרת, של נושא משרה בכיר בקופה ונסיבותיה;
(5)
ההחלטות וההמלצות של מועצת קופת חולים או הדירקטוריון, שעל פי כל דין יש לשלוח העתק מהן למנהל –
(א)
בדבר שינוי תקנונה של קופת חולים;
(ב)
בדבר פדיון מוקדם של אגרות חוב או הלוואות לזמן ארוך;
(ג)
בדבר עסקה או התקשרות שאינה בהתאם לתנאי השוק, בין הקופה ובעל ענין בה;
(6)
פירוט עסקאות כאמור בפסקה (5)(ג), שנעשו שלא בהתאם להמלצות מועצת קופת החולים או דירקטוריון הקופה.
דוח מיידי לפי דרישת המנהל
הגיע לידיעת המנהל מידע על אירוע שאינו מפורט בפרק זה, והוא סבור כי ידיעה על אודותיו חשובה, רשאי המנהל לדרוש מקופת החולים כי תגיש לו דוח מיידי עליו, בתוך תקופה שיקבע בדרישתו.
עסקה עם בעל ענין בתאגיד
(א)
מנהלת קופת חולים משא ומתן עם בעל ענין בקופה או עם תאגיד קשור, בדבר עסקה שאינה לפי תנאי השוק, תודיע הקופה מיד למנהל, בכתב, על הצדדים למשא ומתן, על מהות העסקה, היקפה ופרטיה.
(ב)
המנהל רשאי לדרוש כי הקופה תגיש לו דוח מיידי על משא ומתן, כאמור.
(ג)
נעשתה העסקה, תגיש עליה קופת החולים דוח מיידי למנהל.
מועד הגשת דוח מיידי
דוח מיידי יוגש סמוך, ככל האפשר, לתאריך שבו התרחש האירוע או לתאריך שבו נודע לקופת החולים על התרחשותו, ולא יאוחר משבעה ימים מאותו תאריך; בכל מקרה יוגש הדוח לפני שהמידע הכלול בו, כולו או מקצתו, פורסם ברבים על ידי הקופה.

פרק ד׳: תקציב רגיל

חובת הגשה של הצעת תקציב ותקציב מאושר
בכל שנה, תגיש קופת חולים למנהל את המפורטים להלן לגבי שנת התקציב שלאחריה במועדים המפורטים לצדם:
(1)
הצעת תקציב רגיל שהוגשה לאישור מועצת הקופה – עד 30 בנובמבר;
(2)
תקציב רגיל מאושר בידי מועצת הקופה – עד 31 בדצמבר.
עריכת התקציב ומתכונתו
קופת חולים תערוך את תקציבה על בסיס צבירה, בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ועל פי המדיניות החשבונאית שהיא מאמצת בדוחותיה הכספיים; הצגת סעיפי התקציב תהיה במאוחד, לפי דרך מיונם בדוח הכספי ולפי חלוקה מגזרית כלהלן:
(1)
שירותי בריאות למבוטחים במסגרת סל השירותים הבסיסי, כהגדרתו בסעיף 7 לחוק;
(2)
שירותי בריאות נוספים, כמשמעותם בסעיף 10 לחוק;
(3)
בתי חולים של הקופה;
(4)
מרפאות שיניים של הקופה;
(5)
בתי הבראה והחלמה של הקופה;
(6)
מעונות, לרבות בתי אבות ומוסדות סיעודיים;
(7)
כל מגזר נוסף, שלפי מבחני תקן 11 של המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית, מצדיק דיווח מגזרי נפרד;
(8)
כל מגזר נוסף, שהמנהל הורה על הצגתו הנפרדת לענין סעיף זה.
תקציבים של תאגידים קשורים
(א)
לתקציב הקופה שיוגש למנהל כאמור בתקנה 10 יצורפו גם תקציביהם של כל אלה:
(1)
תאגידים שבשליטת קופת החולים;
(2)
תאגידים המעניקים שירותים בתחום הבריאות שרוב חברי קופת החולים חברים בהם;
(3)
תאגידים שבשליטתם של תאגידים קשורים לקופה שבבעלותם נכסים המשמשים את קופת החולים לפעילויותיה, אם ערכם המאזני המתואם של נכסים אלה מהווה למעלה מ־10% מסך כל הנכסים במאזנה המתואם של קופת החולים.
(ב)
תקציב הקופה ייערך ברמת פירוט שלא תפחת ממתכונת התקציב שבתוספת הראשונה.

פרק ה׳: תקציב פיתוח

תקציב פיתוח
בכל שנה ולא יאוחר מיום 31 באוקטובר של השנה תגיש קופת חולים לאישור שרי הבריאות והאוצר לפי סעיף 32 לחוק, הצעת תקציב פיתוח לשנה שלאחריה, ערוכה במתכונת כמפורט בתוספת השניה, בצירוף דברי הסבר לתקציב הפיתוח, כמפורט בתוספת השלישית; תקציב הפיתוח ייערך על בסיס צבירה, ועל פי כללי חשבונאות מקובלים.

פרק ו׳: דוח מועצת קופת חולים

דוח מועצת קופות חולים
לדוח הכספי השנתי שמגישה קופת החולים כאמור בתקנה 3, יצורף דוח שנתי של מועצת קופת חולים על מצב עניני הקופה (להלן – דוח תקופתי); הדוח התקופתי ייערך כמפורט בתוספת הרביעית.
דוח ביניים
(א)
לדוח כספי רבעוני שמגישה קופת חולים כאמור בתקנה 2, יצורף גם דוח מועצה לתקופת ביניים (להלן – דוח ביניים) ובו הסברים על כל שינוי מהותי שאירע במצב הענינים של קופה או של תאגידים קשורים בה, בכל אחד מסעיפי הדיווח הנדרשים בדוח תקופתי, בתקופה שחלפה מאז הוגש הדוח התקופתי האחרון או מאז דוח הביניים האחרון, לפי הענין.
(ב)
היקפו של דוח ביניים יהיה מצומצם, בהנחה שלפני קוראו מצוי גם דוח המועצה התקופתי האחרון.
(ג)
בלי לגרוע מכלליות האמור בתקנת משנה (א), יינתן בדוח הביניים ביטוי לכל אלה:
(1)
השפעות עונתיות על תוצאות פעילותה של הקופה;
(2)
אירועים חריגים או חד־פעמיים;
(3)
אירועים העשויים להצביע על קשיים כספיים עתידיים;
(4)
התייחסות לנושאים שאליהם הפנה רואה החשבון של הקופה תשומת לב בדוח הכספי המסוקר שנערך כאמור בתקנה 2;
(5)
הליכים משפטיים החייבים דיווח לפי סעיף 17 בתוספת הרביעית שנפתחו בתקופת הדוח הכספי הרבעוני או שהפכו חייבי דיווח לפי הסעיף האמור, בתקופה האמורה.

פרק ז׳: תחילה והוראות מעבר

ביטול
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (פיקוח ובקרה פיננסיים על קופות החולים), התשנ״ו–1995 – בטלות.
תחילה והוראות ושעה
(א)
תחילתן של תקנות אלה ביום 1 בינואר 2006 (להלן – יום התחילה).
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), בתקופה שמיום התחילה עד יום 31 בדצמבר 2006, יחולו הוראות אלה:
(1)
בתקנה 2, במקום ”בתוך חודשיים“ יקראו ”בתוך שלושה חודשים“;
(2)
בתקנה 3, במקום ”בתוך שלושה חודשים“ יקראו ”בתוך ארבעה חודשים“;
(3)
הדיווח המפורט בפרט 16 בתוספת הרביעית ייעשה במתכונת של דיווח כללי;
(4)
הוראות פרט 17 בתוספת הרביעית לא יחולו על הליכים משפטיים שהסתיימו לפני יום התחילה.

תוספת ראשונה

(תקנה 12(ב))

מתכונת תקציב רגיל

סעיף תקציביסכום מתוקצבביצוע בפועלסטיה שנתיתשיעור מסך כל ההוצאות השנתיותסכום לנפש מתוקננת
לתקופה (אלפי ש״ח)לתקופה (אלפי ש״ח)(אלפי ש״ח)%מתוקצב %בפועל %מתוקצב (ש״ח)בפועל (ש״ח)
הוצאות שכר ומשכורת        
כ״א שכיר – הוצאות שכר        
כ״א שכיר – הוצאות נלוות: הבראה, פרישה, מחלה,..        
כ״א שכיר – הוצאות בגין שנים קודמות, הוצאות מראש        
סך הכל כ״א שכיר        
כ״א קבלני – אדמיניסטרטיבי        
רופאים עצמאיים        
סך הכל שכר        
אשפוז (בלא הנחות CAP)        
בתי חולים ממשלתיים, כולל תאגידים        
בתי חולים של קופת חולים        
אשפוז ציבורי        
אשפוז פרטי אחר        
סך הכל אשפוז לפני cap        
cap        
סך הכל אשפוז לאחר cap        
שירות רפואי קנוי        
מכונים        
מעבדות        
מר״מ        
אחר        
סך הכל שירות קנוי        
תרופות וציוד        
תרופות וציוד רפואי אחר בתוך הסל        
תרופות וציוד רפואי אחר מחוץ לסל        
העמסות בתוך הסל        
העמסת תקורה אגף לוגיסטיקה        
העמסת שכר לשירות קנוי – רוקחים        
העמסת אחזקת בתי מרקחת        
העמסות מחוץ לסל        
העמסת תקורה אגף לוגיסטיקה        
העמסת שכר לשירות קנוי – רוקחים        
העמסת אחזקת בתי מרקחת        
סך הכל תרופות וציוד        
הוצאות מנהל ומשק        
פרסום ושיווק        
אחריות מקצועית        
מנהל ומשק        
סך הכל הוצאות מנהל ומשק        
עלות מימון נטו        
הוצאות מימון        
הכנסות מימון        
סך הכל הוצאות (הכנסות) מימון        
תקציב פיתוח        
פיתוח בקהילה (דוג׳ מרפאות ומבנים)        
מחשוב בקהילה        
ציוד בקהילה        
פיתוח בבתי חולים        
מחשוב בתי חולים        
ציוד בבתי החולים        
סך הכל פיתוח        
סך הכל הוצאות        
הכנסות        
הכנסות מפעילות במסגרת החוק        
מקורות על פי החוק        
קפיטציה        
תקבולי רשת ביטחון        
מחלות קשות        
סך הכל מקורות על פי החוק        
הכנסות ממבוטחים, תרופות והשתתפויות        
תרופות וציוד בסל        
תרופות וציוד מחוץ לסל        
ביקור אצל רופא        
ביקור במרפאות חוץ, מיון, אשפוזים        
מכונים        
סך הכל הכנסות ממבוטחים, תרופות והשתתפויות        
הכנסות מחוץ לסל        
שירותים מחוץ לסל        
הכנסות מחוץ לסל        
שירותי בריאות נוספים        
תאונות דרכים        
תאונות עבודה        
קופות אחרות        
הכנסות אחרות (רפואת שיניים, ביטוח חו״ל, לידות)        
סך הכל הכנסות משירותים מחוץ לסל        
הכנסות אחרות        
השתתפות ממשלה (אחר)        
השתתפות ממשלה בתקציב פיתוח        
השכרת נכסים        
דמי ניהול מחברות מוחזקות        
דיבידנד מחברות מוחזקות        
רווחי אקויטי        
הכנסות ממימוש נכסים, נטו        
תרומות        
הכנסות אחרות        
סך הכל הכנסות אחרות        
סך הכל הכנסות מחוץ לסל        
סך הכל הכנסות הקופה        
סך הכל עודף (גירעון) מפעילות        

תוספת שניה

(תקנה 13)

הצעת תקציב פיתוח

הצעה תכלול את כל הפרויקטים, לרבות פרויקטים הממומנים בידי הממשלה, בציון מקור המימון.
מתכונת התקציב
 שנת התקציבשנה קודמת
בשקלים חדשים
א. הוצאות והשקעות  
1. פרויקטים המשכיים  
מבנים  
ציוד  
סך הכל  
2. פרויקטים חדשים  
מבנים  
ציוד  
3. שיפוצים ואחרים  
סך הכל  
ב. מקורות מימון  
העברה מהתקציב השוטף  
השתתפות הממשלה  
תרומות  
הלוואות  
אחר  
סך הכל  

תוספת שלישית

(תקנה 13)

דברי הסבר לתקציב הפיתוח

פרויקטים המשכיים
א.
מבנים – פירוט הפרויקטים (לכל פרויקט בנפרד)
1.
שנת תחילת הפרויקט
2.
שנת סיום הפרויקט
3.
עלות כוללת של פרויקט במחירי שנת התקציב המוצעת
4.
פירוט העלות על פי שנים
5.
דיווח על עמידה בלוח זמנים
6.
פירוט העברה תקציבית בין השנים בשל אי־עמידה בלוח זמנים
ב.
ציוד – פירוט הציוד
1.
שנת ההזמנה של הציוד
2.
שנת הקבלה של הציוד
3.
העלות הכוללת של הציוד
4.
פירוט העלות על פי השנים
ג.
מקורות מימון לפרויקט, לכל פרויקט בנפרד
1.
מקורות עצמיים
א.
עודף תקציב תפעולי
ב.
מכירת נכסים
ג.
קרנות מיועדות
ד.
תרומות
ה.
אחרים
2.
השתתפות הממשלה
אישורים או חוזים עם המדינה
3.
הלוואות –
א.
מקור ההלוואה ותנאיה
ב.
זמן הפירעון
4.
מקורות אחרים
פרויקטים חדשים (מבנים וציוד)
א.
מטרת הפרויקט – פירוט.
ב.
ג.
זמן ביצוע הפרויקט.
ד.
חלוקת מימון הפרויקט על פי שנות ביצועו במחירי שנת התקציב המוצעת.
ה.
מקורות מימון הפרויקט –
1.
מקורות עצמאיים
א.
עודף תקציב תפעולי
ב.
מכירת נכסים
ג.
קרנות מיועדים
ד.
תרומות
ה.
אחר
2.
השתתפות הממשלה
אישורים או חוזים עם משרד הבריאות
3.
הלוואות
מקור ההלוואה ותנאיו [צ״ל: ותנאיה]
זמן הפירעון
מקורות לפירעון ההלוואה
שיפוצים ועוד
א.
חלוקה בין השקעות במבנים המשרתים את הרפואה הקהילתית לבין השקעות בבתי חולים.
ב.
חלוקה בין הוצאה לציוד בקהילה ולבתי חולים.
ג.
מקורות למימון ההוצאה (פירוט כמפורט בסעיף 1).

תוספת רביעית

(תקנות 14, 15(ג)(5) ו־17)

מתכונת דוח מועצת קופת חולים

פעילות קופת חולים – כללי
תתואר הפעילות וההתפתחות הכללית של קופת החולים, והתאגידים הקשורים לקופה; התיאור יהיה ברמת ”קבוצה“ (הקופה והתאגידים הקשורים לקופה), למעט במקרים שמידע מהותי באשר לקופה בנפרד או לתאגידים הקשורים בנפרד אינו מקבל ביטוי נאות בתיאור הקבוצה; התיאור יכלול, בין השאר, פרטים אלה:
(1)
שנת התאגדות הקופה וצורת התאגדותה;
(2)
מוסדות הקופה;
(3)
נושאי המשרה הבכירים בקופה;
(4)
שינויים מבניים שבוצעו בקופה ותוצאותיהם;
(5)
פעולות רכש מהותיות שביצעה הקופה;
(6)
רכש, מכר או סילוק של נכסים בהיקף מהותי, שלא במהלך פעילותה הרגיל של הקופה;
(7)
פרטים על תהליך פירוק, כינוס נכסים, והסדר נושים שבוצע בקופה;
(8)
כל שינוי מהותי שאירע בניהול עניני הקופה.
פעילות קופת חולים – תחומי פעילות
(א)
בתוספת זו, ”תחום פעילות“ – רכיב פעילות כלכלי מהותי של קופת חולים, שמתקיימים בו כל אלה:
(1)
הוא כרוך בהוצאות או הכנסות לקופה (לרבות הוצאות והכנסות הקשורות לרכיבי פעילות אחרים של הקופה);
(2)
תוצאותיו נסקרות באופן שוטף על ידי ההנהלה הבכירה של הקופה, לצורך קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים לרכיב, ולצורך הערכת ביצועי הקופה ביחס אליו;
(3)
קיים לגביו מידע כספי.
(ב)
בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (א) יראו כתחום פעילות של קופה כל אחד מאלה:
(1)
שירותים שנותנת קופת החולים במסגרת סל השירותים הבסיסי;
(2)
הפעלת בתי חולים;
(3)
שירותי בריאות נוספים, לפי סעיף 10 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי;
(4)
רפואת שיניים;
(5)
מעונות, לרבות בתי אבות ומוסדות סיעודיים;
(6)
בתי הבראה והחלמה;
(7)
כל מגזר נוסף שלפי מבחני תקן 11 של המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית מצדיק דיווח מגזרי נפרד.
(ג)
לגבי כל תחום פעילות, ייכללו בדוח:
(1)
תיאור קצר של תחום הפעילות;
(2)
הכנסות התחום מלקוחות חיצוניים;
(3)
עודף הכנסות הפעילויות על הוצאות תפעוליות, שניתן ליחסן לתחום;
(4)
תיאור הפרטים המהותיים הקשורים לפעילותה של הקופה בתחום ותוצאותיה, במהלך השנים שקדמו למועד הדוח, וכן פעילותה החזויה של הקופה בתחום ותוצאותיה החזויות;
(5)
מידע בדבר מחירי העברה בינו ובין תחומי פעילות אחרים.
(ד)
יינתן תיאור קצר של מגמות, אירועים והתפתחויות בתחומי הפעילות שהקופה פועלת בה, אם לדעת המועצה הם מהותיים ורלוונטיים לפעילות הקופה, ויש להם או צפויה להיות להם השפעה מהותית על הפעילות בקופת החולים בכלל או בתחום מתחומי הפעילות שלה; לא ייכללו פרטים לגבי מגמות, אירועים, התפתחויות והשפעתם, אם נכללו כחלק מהדיווח האמור בפרט 3 שלהלן; בלי לגרוע מכלליות האמור, יש להתייחס בדיווח כאמור לנושאים שלהלן, ובלבד שהם מהותיים:
(1)
שינויים במבנה תחום הפעילות;
(2)
מגבלות, הסדרי חקיקה ואילוצים מיוחדים בתחום הפעילות מבחינה מדינית או חברתית;
(3)
שינויים בהיקף הפעילות בתחום ותוצאותיו;
(4)
התפתחות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים במאפייני המבוטחים שלו;
(5)
שינויים טכנולוגיים או אחרים, שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות;
(6)
גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות והשינויים בהם;
(7)
שינויים במערך הפיקוח וחומרי הגלם בתחום הפעילות;
(8)
שינויים בחסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות;
(9)
חידושים בתחום התחליפים למוצרי תחום הפעילות;
(10)
שינויים במבנה התחרות בתחום הפעילות;
(11)
ציפיה לכניסת מתחרים משמעותיים לתחום הפעילות או ליציאה של מתחרים קיימים מתחום הפעילות.
סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות הקופה
יתוארו מגמות, אירועים והתפתחויות בסביבה המאקרו־כלכלית שהקופה פועלת בה ושיש להם או צפויה להיות להם השפעה מהותית על מצב עניניה, בציון ההשפעה הקיימת או הצפויה, למעט מגמות, אירועים והתפתחויות שקיבלו ביטוי מלא בדיווחים קודמים של הקופה; בכלל אלה, יפורטו התפתחויות טכנולוגיות וכלכליות הנוגעות לקופה, השלכות המצב הביטחוני על פעילות הקופה, חקיקה ראשית או חקיקת משנה, ומגמות חברתיות העשויות להשפיע על פעילות הקופה; הדיווח יכלול כמות או אמדן של השפעת האירועים וההתפתחויות כאמור, אם הקופה כימתה או אמדה אותה.
טכנולוגיות חדשות
יש לפרט שינויים בסל שירותי הבריאות וכן כל השפעה מהותית שיש לשינוי כאמור על מצבה הכספי של הקופה.
נתונים כמותיים על מבוטחים וצרכים אחרים
יצוין הממוצע, על בסיס רבעוני, של מספר המבוטחים בקופה ובתכנית לשירותי בריאות נוספים, וכן מספר ”הנפשות המתוקננות“ בקופה בתקופת הדוח.
רכוש קבוע ומיתקנים
יש לתאר בקצרה את המיקום והמאפיינים הכלליים של עיקר המקרקעין, כל נכס מקרקעין מהותי, ושאר הרכוש הקבוע המהותי של הקופה; יש לציין מרפאות ומיתקנים חדשים מהותיים שהופעלו בשנת הדוח. אין התיאור הנדרש מהווה רשימת כתובות ומפרט עדכני אלא תיאור שיאפשר למשתמש בדוחות הכספיים להבין טוב יותר את רכיבי הרכוש הקבוע והמיתקנים בפונקציית ייצור השירותים של הקופות. יש לזהות את תחומי הפעילות, שהרכוש המתואר משמש להם; היה רכוש מהותי מוחזק שלא בבעלות הקופה או כפוף למגבלה מהותית, חוקית או אחרת, יש לציין ולתאר בקצרה כיצד הוא מוחזק. הפרטים לפי פסקה זו נועדו לספק מידע בקשר לסוג, יעילות וקיבולת המשאבים של הקופה; תיאור מפורט של המאפיינים הפיזיים של כל רכוש או מאפיינים חוקיים שלו אינו נדרש.
נכסים לא מוחשיים
יש לתת סקירה לגבי: פטנטים, סימני מסחר, רישיונות, זיכיונות וקנין רוחני אחר שלקופה יש זכויות בו; יש לפרט לגבי הנכסים הלא מוחשיים העיקריים את חשיבותם לתחום הפעילות, השפעתם, אורך חייהם והעלויות וההשקעות בהם.
הון אנושי
יש לתאר את המבנה הארגוני, מספר העובדים שמעסיקה הקופה, לפי תחומי פעילות ובהתאם למבנה הארגוני, נתונים בדבר ותק העובדים בקופה ובדבר השכלתם, במתכונת שתבחר כל קופה, שינויים מהותיים שחלו במצבת העובדים במהלך התקופה הנסקרת בדוח התקופתי, תלות בעובדים מסוימים, השקעות הקופה באימונים והדרכה, תכניות תגמול לעובדים, הטבות וטיבם של הסכמי ההעסקה המהותיים, שינויים מבניים, תכניות התייעלות וקיצוצים במצבת העובדים שבוצעו או הצפויים או מתוכננים להתבצע.
חומרי גלם וספקים
תיאור תמציתי של חומרי הגלם העיקריים המשמשים בתחום הפעילות (לרבות תרופות), זמינותם, אופן ההתקשרות עם ספקים עיקריים, לרבות הסכמי מסגרת עם ספקים מורשים וספקים זמניים וכן פירוט תרופות אתיות שהפכו גנריות; הקופה רשאית לדווח את הנדרש לפי סעיף זה כדיווח כללי ולא כמותי.
הון חוזר
מדיניות הקופה בכל הקשור לפריטי הון חוזר ובכלל אלה החזקת מלאי תרופות, ומדיניות אשראי; יש לפרט את התקופה וההיקף הממוצע בתקופות הדיווח של האשראי מספקים והתקופה וההיקף הממוצע בתקופת הדיווח של האשראי שניתן על ידי הקופה, והכל אם קיים פער מהותי ביניהם. החישובים יכול שייעשו על בסיס נתונים חודשיים.
השקעות
יש לתאר בקצרה את ההשקעות המהותיות של הקופה, לרבות בחברות קשורות, מיזמים, שותפויות, ופעילויות אחרות; התיאור יכלול את פעילות התאגיד או המיזם שההשקעה בוצעה לגביה.
מימון
יש לפרט את הריבית השולית של הקופה בגין אשראי, לאמור שיעור הריבית שנקבע להלוואה המהותית האחרונה שנתקבלה, לזמן קצר ולזמן ארוך בנפרד, ובהפרדה של מקורות אשראי בנקאיים ממקורות לא בנקאיים. יש להתייחס להתפתחויות מהותיות שחלו בריבית השולית של הקופה בתקופה האחרונה, תוך השוואה לשינויים בשוק. יפורטו מגבלות, פנימיות וחיצוניות, החלות על הקופה בקבלת אשראי, כגון: היתרי אשראי מהממשלה, מגבלת אשראי שקבע הדירקטוריון, דרישה של מלווים לענין יחס פיננסי מוגדר (COVENANTS), עמידה בתכנית עסקית, וצורך בהסכמת המממן לפעולות מסוימות בקופה. יובא פירוט מסגרות אשראי של הקופה ותנאיהן, ותצוין יתרת האשראי שנוצלה לתאריך סמוך, ככל האפשר, לדוח התקופתי; כמו כן יובא מידע בדבר שעבודים ותנאיהם.
מגבלות חוקיות על פעילות הקופה'
יש לפרט את המגבלות החוקיות או ההסדרים החוקיים, הנוגעים לפעילות הקופה, ומשפיעים עליה באופן מהותי.
הסכמים מהותיים
יש לתאר בקצרה את עיקרי ההסכמים המהותיים, שלא במהלך העסקים הרגיל, אשר הקופה צד להם או שהיא מחויבת או זכאית לפיהם או תלויה בהם, ואשר היו בתוקף במהלך השנתיים שקדמו לתאריך הדוח, לרבות הסכמי עבודה והסכמים עם חברות ביטוח. כמו כן יש לתאר בקצרה את עיקרי ההסכמים המהותיים לשיתוף פעולה אסטרטגי, שהקופה צד להם או שהיא מחויבת או זכאית לפיהם או תלויה בהם. לענין זה, ”הסכם לשיתוף פעולה“ – לרבות עם קופות חולים אחרות שבמסגרתם ניתנים שירותים למבוטחי אותן קופות חולים.
הליכים משפטיים
(א)
יתואר בקצרה כל הליך משפטי מהותי תלוי, שהקופה או חברות קשורות בה הן צד לו, וכן כל הליך של פשיטת רגל, כינוס נכסים או הליך מהותי דומה המתייחס לחברה משמעותית לקופה. יפורטו תוצאות כל הליך משפטי כאמור שהתקיים ומועד סיומו.
(ב)
על אף האמור בפרט משנה (א) –
(1)
הליכים משפטיים שגרתיים שהם תוצאה של ניהול פעילות רגילה של הקופה יתוארו תיאור תמציתי בלבד;
(2)
הליך משפטי שעיקרו תביעת נזיקין נגד הקופה או חברה קשורה בה, לא יצוין בפרטים שיימסרו לפי פרט משנה (א), אלא אם כן הסכום הנתבע, בלא ריבית והוצאות, עולה על 20% מהרכוש המשותף של קופת החולים והחברות הקשורות בה, על בסיס מאוחד;
ואולם יש לפרט הליכים משפטיים כאמור המעוררים סוגיות משפטיות או ענינים עובדתיים דומים או משותפים, או הקשורים זה לזה ענינית בדרך אחרת, אם הסכום הנתבע בכולם יחד עולה על השיעור האמור.
(ג)
תיאור ההליכים המשפטיים יכלול את בית המשפט או המוסד שבו תלויים הליכים, הצדדים המרכזיים בו, העובדות המהוות לכאורה את עילת ההליך והסעד המבוקש.
(ד)
יפורט כל הליך מהותי שלמיטב ידיעת הקופה, שוקלים, בוחנים או מתכננים גוף ממשלתי או רשות שהוקמה על פי דין לנקוט כלפי הקופה או חברה קשורה משמעותית של הקופה.
(ה)
יפורט כל הליך מהותי, אשר מי מנושאי המשרה הבכירים בקופה, החברות הקשורות בקופה ובעל ענין בקופה או בחברה קשורה בה, הוא צד נגדי לקופה או לחברה קשורה כאמור, או שיש לו באותו הליך ענין מהותי המנוגד לעניניהן של הקופה או חברה קשורה בה.
יעדים ואסטרטגיה בפעילות הקופה
תוצג האסטרטגיה שהחליטה עליה הקופה בעבור תחומי פעילותה ויעדיה העיקריים, ויתוארו האמצעים שהקופה משתמשת בהם למימוש האסטרטגיה והיעדים כאמור. יפורטו ההזדמנויות והאיומים הנובעים מן האסטרטגיה של הקופה. הצגת האסטרטגיה תכלול ענינים כגון:
(1)
מגמות הפיתוח בפעילויות הקופה;
(2)
פרויקטים עיקריים שהקופה מתכננת או מבצעת;
(3)
פרישה גאוגרפית;
(4)
כניסה משמעותית לפעילויות חדשות ויציאה מפעילויות קיימות;
(5)
רכישות, מיזוגים ושיתוף פעולה אסטרטגי;
(6)
הרחבות ושינויים משמעותיים בכושר הייצור ובמערכות הלוגיסטיות של הקופה;
(7)
פרויקטים חשובים במחקר ופיתוח העומדים לפני הבשלה או לפני כניסה לשוק;
(8)
שינויים חשובים במערך השיווק ובטיפול במבוטחים;
(9)
שינויים במבנה הארגוני או במבנה המשפטי;
(10)
שינויים מהותיים במערך כוח האדם של הקופה;
(11)
בניה או פיתוח של יכולות חדשות;
(12)
שינויים משמעותיים במבנה ההון;
(13)
תכניות מהותיות אחרות לעתיד.
צפי להתפתחות בשנה הקרובה
יינתן תיאור כללי של תכניות החורגות ממהלך הפעולות הרגיל, שהקופה החליטה לבצען בשנה הקרובה, אם עשויה להיות להן השלכה מהותית על מצב עניני הקופה ותוצאות פעילותה בהתייחס לתחומי הפעילות. גילוי באשר לתכנית כאמור יכלול, בין השאר, צפי בנושאים כגון:
(1)
רכישה מהותית של רכוש קבוע וכושר הייצור הצפוי לאחר הרכישה;
(2)
שינויים מהותיים במערך הארגוני ובמצבת העובדים ביחידות השונות בקופה;
(3)
נושאים אחרים העשויים להיות ייחודיים לפעילות הקופה; אם אין המידע הנדרש זמין, כולו או חלקו, יש לפרט את הסיבות לאי־זמינותו.
מידע בדבר שינוי מהותי בתוצאות פעולות הקופה הצפויות
יפורט מידע שעל פיו תוצאות פעילות הקופה הצפויות בתקופה הקרובה יהיו שונות באופן מהותי מתוצאות הפעולות שדווחו על ידי הקופה בתקופה קודמת או מקבילה, לפי הענין, בציון הסברים לשינויים הצפויים.
תחזיות אחרות והערכות לגבי פעולות הקופה ותוצאותיהן
ניתן לכלול מידע צופה פני עתיד מכל סוג שהוא, שלא נדרש במפורש בסעיפים לעיל, כגון תכנית עסקית של הקופה, ניתוח מגמות השוק שלה, וכן תחזיות לגבי תוצאות פעולותיה.
דיון בגורמי סיכון
סיכום קצר של האיומים, החולשות וגורמי הסיכון האחרים של הקופה הנובעים מסביבתה הכללית, מן הענף ומן המאפיינים הייחודיים שבפעילותה; הדיון יהא תמציתי ובהיר. בהצגת סיכונים כלליים אשר לפי טיבם חלים על כל קופות החולים יש להסביר באופן ברור את השפעתם המיוחדת על הקופה; יש להציג את גורמי הסיכון בטבלה לפי טיבם: סיכוני מקרו, סיכונים ענפיים, סיכונים מיוחדים לקופה, ולדרגם בקטגוריות על פי השפעתם, לדעת ההנהלה, על פעולותיה ותוצאותיהן: השפעה גדולה, בינונית וקטנה.


כ״ט בכסלו התשס״ו (30 בדצמבר 2005)
  • דני נוה
    שר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.