חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (פעולה מונעת)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (פעולה מונעת) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (פעולה מונעת), התשס״א–2001


ק״ת תשס״א, 393.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 34ב ו־43 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי״ד–1954 (להלן – החוק), ובהתייעצות עם מועצת המוסד לבטיחות ולגיהות, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”האחראי“ – האחראי על הפעולה המונעת שנתמנה לפי תקנה 3;
”הועדה המייעצת“ – הועדה שנתמנתה לפי תקנה 4;
”המוסד“ ו”מפקח העבודה הראשי“ – כמשמעותם בחוק;
”המשרד“ – משרד העבודה והרווחה;
”ועדת ההקצאה“ – הועדה שנתמנתה לפי תקנה 7;
”קופת חולים“ – כמשמעותה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד–1994;
”שנת עבודה“ – שנה המתחילה ב־1 בינואר ומסתיימת ב־31 בדצמבר של אותה שנה;
”השר“ – שר העבודה והרווחה.
פעולה מונעת
פעולה מונעת תהיה מסוגים אלה:
(1)
פעולה שנועדה למנוע, במישרין או בעקיפין, תאונות עבודה ומחלות מקצוע;
(2)
מחקרים בתחומי הבריאות התעסוקתית, הבטיחות או הגיהות בתעסוקה;
(3)
פרויקטים ניסיוניים בתחומים האמורים בפסקאות (1) ו־(2);
(4)
הקמה וניהול של מאגרי מידע בתחומי הבריאות התעסוקתית, הבטיחות או הגיהות בעבודה;
(5)
הכשרה מקצועית, הדרכה והסברה בתחומי הבריאות התעסוקתית, הבטיחות או הגיהות בעבודה.
האחראי על הפעולה המונעת
מפקח העבודה הראשי יהיה האחראי על הפעולה המונעת.
ועדה מייעצת
(א)
השר ימנה ועדה מייעצת שתייעץ לאחראי בתחומי ענינה של הפעולה המונעת.
(ב)
הרכב הועדה המייעצת יהיה של שבעה עשר חברים כלהלן:
(1)
שני נציגי המשרד, אחד מהם יהיה היושב ראש;
(2)
נציג המוסד;
(3)
נציג האגף לנפגעי עבודה ונציג הייעוץ הרפואי של המוסד לביטוח לאומי;
(4)
נציג משרד הבריאות;
(5)
שלושה נציגים של קופות חולים, בעלות יחידות לרפואה תעסוקתית, אחת מהן שירותי בריאות כללית;
(6)
שני נציגי מעבידים שיתמנו לאחר התייעצות עם ארגון מעבידים שהוא יציג, לדעת השר;
(7)
שני נציגי עובדים שיתמנו לאחר התייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים מאורגנים בישראל;
(8)
נציג ארגון הממונים על הבטיחות המייצג את המספר הגדול ביותר של הממונים על הבטיחות;
(9)
שלושה חברים בעלי ידע בתחומי הבריאות התעסוקתית, הבטיחות או הגיהות התעסוקתית, מהם אחד לפחות נציג מוסד להשכלה גבוהה, לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח–1958.
(ג)
חברי הועדה המייעצת ימונו לתקופה של חמש שנים.
תכנית עבודה שנתית
(א)
אחת לשנה לפחות, יכנס האחראי את הועדה המייעצת והיא תציג בפניו את הצעותיה לסדרי עדיפות ותכנים לפעולה מונעת לשנה הקרובה.
(ב)
האחראי יכין תכנית עבודה שנתית (להלן – תכנית העבודה) בהתאם לשיקול דעתו המקצועי, בשים לב להצעות הועדה המייעצת ולמשאבים העומדים לרשותו.
(ג)
תכנית העבודה תובא בידי האחראי לאישור ועדת ההקצאה.
(ד)
תכנית עבודה שאישרה ועדת ההקצאה תובא לידיעת הועדה המייעצת.
(ה)
במהלך שנת העבודה רשאי האחראי, באישור ועדת ההקצאה, לשנות את תכנית העבודה; שינוי מהותי יובא להתייעצות עם הועדה המייעצת.
מקומות לביצוע פעולה מונעת והיקפה
(א)
פעולה מונעת תיעשה באזורי הארץ, בענפי העבודה או במקומות עבודה שלגביהם יש, לדעת האחראי, צורך בפעולה מונעת.
(ב)
היקף פעולה מונעת מכל סוג יהיה לפי הקבוע לאותו סוג בתכנית העבודה.
ועדת הקצאה
(א)
השר ימנה מתוך עובדי המשרד ועדת הקצאה; בראשה יעמוד המנהל הכללי של המשרד או נציגו ובין חבריה יהיו היועץ המשפטי של המשרד או נציגו, חשב המשרד או נציגו, וכן האחראי אם לא מונה לנציג המנהל הכללי; מספר חברי הועדה לא יעלה על חמישה.
(ב)
ועדת ההקצאה תחליט על הקצאת משאבים ותאשר את תכנית העבודה השנתית.
(ג)
בהחליטה על הקצאת משאבים לביצוע פעולה מונעת בידי קופת חולים או בידי גוף המבצע פעולה מונעת, שאינו המשרד, תפעל ועדת ההקצאה כועדת מכרזים לפי תקנה 8 לתקנות חובת המכרזים, התשנ״ג–1993, או כועדת תמיכות כמשמעותה בסעיף 7 לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור, לפי חוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985, לפי הענין.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.
הוראת מעבר
פעולה מונעת שהוחל בביצועה לפני תחילתן של תקנות אלה וטרם הושלמה, יראו אותה כפעולה מונעת שביצועה אושר לפי תקנות אלה.


כ״ג בטבת התשס״א (18 בינואר 2001)
  • רענן כהן
    שר העבודה והרווחה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.