חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות אמנת הבנק האסייני להשקעות בתשתיות (חסינויות, זכויות יתר ופטורים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות אמנת הבנק האסייני להשקעות בתשתיות (חסינויות, זכויות יתר ופטורים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות אמנת הבנק האסייני להשקעות בתשתיות (חסינויות, זכויות יתר ופטורים), התשע״ח–2018


ק״ת תשע״ח, 994.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק אמנת הבנק האסייני להשקעות בתשתיות, התשע״ו–2016, בהסכמת שר החוץ ושרת המשפטים, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


חסינות וזכויות יתר
לבנק, נגידיו, מנהליו ומחליפיהם, נשיא הבנק וסגנו, נושאי משרה בבנק, עובדיו ומומחים ויועצים המבצעים משימות מטעם הבנק או נותנים שירותים לבנק, יהיו בישראל המעמד, החסינויות וזכויות היתר, המפורטים באמנת הבנק והמובאים בתוספת.

תוספת

(תקנה 1)

אמנת הבנק

פרק 9
מעמד, חסינויות, זכויות יתר ופטורים

סעיף 44
מטרות פרק זה
1.
כדי לאפשר לבנק למלא את ייעודו ולבצע את התפקידים שעליהם הוא אמון, יוענקו לבנק המעמד, החסינויות, זכויות היתר והפטורים המפורטים בפרק זה בשטחה של כל חברה.
2.
חֲבֵרֳה תנקוט במהרה כל פעולה שתידרש כדי להביא לתוקף בשטחה את ההוראות המפורטות בפרק זה ותודיע לבנק על הפעולה שנקטה.
סעיף 45
מעמד הבנק
לבנק תהיה אישיות משפטית מלאה, ובפרט, תהיה לו הכשרות המשפטית המלאה:
(i)
להתקשר בחוזים;
(ii)
לרכוש ולהוציא מרשותו נכסי דלא ניידי ונכסי דניידי;
(iii)
ליזום הליכים משפטיים;
(iv)
לנקוט כל פעולה אחרת ככל שעשויה להיות נחוצה או מועילה למטרתו ולפעילויותיו.
סעיף 46
חסינות מהליך משפטי
1.
הבנק ייהנה מחסינות מפני כל צורה של הליך משפטי, אלא במקרים הנובעים מתוך או הקשורים למימוש סמכויותיו כדי לגייס כספים, באמצעות הלוואות או באמצעים אחרים, להבטחת התחייבויות, או לקנות ולמכור או לחתום על ניירות ערך, ובמקרים כאמור ניתן לנקוט פעולות נגד הבנק רק בבית משפט מוסמך בשטחה של מדינה שבה הבנק מחזיק במשרד, או מינה סוכן לצורך קבלת שירות, כתבי בי־דין או הודעה על הליך, או הנפיק או הבטיח ניירות ערך.
2.
על אף הוראות פסקה 1, לא תינקט פעולה נגד הבנק על ידי חברה כלשהי, או על ידי כל סוכנות או גוף של חברה, או על ידי כל ישות משפטית או אדם, הפועלים במישרין או בעקיפין למען חברה או כל סוכנות או גוף של חברה, או על בסיס טענותיהם; לחברות תהיה גישה להליכים מיוחדים כאמור ליישוב מחלוקות בין הבנק לבין חברותיו ככל שהן צד לאמנה לפי הסכם זה, בתקנון ובתקנות של הבנק, או בחוזים שנעשו עם הבנק.
3.
רכוש ונכסים של הבנק, ולא משנה היכן הם נמצאים ובידי מי הם מוחזקים, יהיו חסינים מפני כל צורה של תפיסה, עיקול או הוצאה לפועל לפני מסירת פסיקה סופית נגד הבנק.
סעיף 47
חסינות נכסים וארכיבים
1.
רכוש ונכסים של הבנק, ולא משנה היכן הם נמצאים ובידי מי הם מוחזקים, יהיו חסינים מפני חיפוש, החרמה, הפקעה או כל צורה אחרת של תפיסה או עיקול באמצעות הליך מנהלי או חקיקתי.
2.
ארכיבי הבנק, וככלל כל המסמכים השייכים לבנק או המוחזקים ברשותו, יהיו חסינים מפגיעה, ולא משנה היכן הם נמצאים ובידי מי הם מוחזקים.
סעיף 48
חופש מהגבלה של נכסים
במידה הנדרשת למילוי ייעודו ותפקידיו של הבנק ביעילות, ובכפוף להוראות הסכם זה, כל רכושו ונכסיו של הבנק יהיו חופשיים מכל הגבלה, תקנה, פיקוח ודחיית פירעון חובות מכל סוג שהוא.
סעיף 49
זכות יתר לתקשורת
כל חברה תעניק לתקשורת הרשמית של הבנק יחס זהה לזה שהיא מעניקה לתקשורת הרשמית של כל חברה אחרת.
סעיף 50
חסינות וזכויות יתר של נושאי משרה ועובדים
כל הנגידים, המנהלים ומחליפיהם, הנשיא, סגני הנשיא, נושאי משרה ועובדים אחרים של הבנק, כולל מומחים ויועצים הממלאים משימות מטעם הבנק או נותנים שירותים לבנק:
(i)
יהיו חסינים מפני הליכים משפטיים בנוגע למעשים שעשו במסגרת מילוי תפקידם הרשמי, למעט כאשר הבנק ויתר על החסינות, וייהנו מזכות מוחלטת להגנה על כל תעודותיהם, מסמכיהם ורשומותיהם הרשמיים;
(ii)
מקום שאינם אזרחים או נתינים מקומיים, ייהנו מאותה חסינות מפני הגבלות הגירה, תקנות רישום אזרחים זרים וחובות שירות לאומי, ואותן הקלות בנוגע לתקנות מטבע חוץ שהחברות מעניקות לנציגים, לנושאי משרה ולעובדים בדרג דומה, של חברות אחרות; וכן
(iii)
ייהנו מהקלות בתנועה באופן הזהה לזה שמעניקות החברות לנציגים, לנושאי משרה ולעובדים בדרג דומה, של חברות אחרות.
סעיף 51
פטור ממיסוי
1.
הבנק, נכסיו, רכושו, הכנסותיו, פעילויותיו ועסקאותיו בהתאם להסכם זה, יהיו פטורים מכל מיסוי ומכל מכס; כן יהיה הבנק פטור מכל התחייבות לתשלום, ניכוי או גבייה של כל מס או מכס.
2.
לא יוטל מס מכל סוג על שכר, גמול והוצאות, או בנוגע אליהם, לפי העניין, שהבנק משלם למנהלים ומחליפיהם, הנשיא, סגני הנשיא ונושאי משרה או עובדים אחרים של הבנק, כולל מומחים ויועצים הממלאים משימות מטעם הבנק או נותנים שירותים לבנק, למעט במקרה שחברה מפקידה עם מסמך האשרור, הקבלה או האישור שלה הצהרה כי החברה כאמור שומרת לעצמה וליחידות המשנה המדיניות שלה את הזכות למסות שכר וגמול, לפי העניין, שמשלם הבנק לאזרחים או לנתינים של מדינה חברה כאמור.
3.
לא יוטל מס מכל סוג על כל התחייבות או נייר ערך שמנפיק הבנק, כולל כל דיבידנד או ריבית עליהם, ולא משנה מי מחזיק בהם באחד מאלה:
(i)
אם המס מוטל אך ורק משום שההתחייבות או נייר ערך כאמור מונפקים על ידי הבנק;
(ii)
אם בסיס השיפוט הבלעדי למיסוי כאמור הוא המקום או המטבע שבהם הונפק, הוסב לתשלום או שולם, או מיקומו של כל משרד או מקום עסק שהבנק מחזיק.
4.
לא יוטל מס מכל סוג על כל התחייבות או נייר ערך שמבטח הבנק, כולל כל דיבידנד או ריבית עליהם, ולא משנה מי מחזיק בהם באחד מאלה:
(i)
אם המס מוטל אך ורק משום שההתחייבות או נייר ערך כאמור מובטחים על ידי הבנק;
(ii)
אם בסיס השיפוט הבלעדי למיסוי כאמור הוא מיקומו של כל משרד או מקום עסק שהבנק מחזיק.
סעיף 52
ויתורים
הבנק רשאי, לפי שיקול דעתו, לוותר על כל אחת מזכויות היתר, החסינויות והפטורים המוענקים לפי פרק זה בכל מקרה, באופן ובתנאים שימצא לנכון לטובתו של הבנק.


ה׳ בשבט התשע״ז (1 בפברואר 2017)
  • משה כחלון
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.