לדלג לתוכן

תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של סוחרים באבנים יקרות למאגר המידע)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של סוחרים באבנים יקרות למאגר המידע) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של סוחרים באבנים יקרות למאגר המידע), התשע״ח–2018


ק״ת תשע״ח, 2150.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8א(ה), 32(א)(1) ו־32(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש״ס–2000 (להלן – החוק), בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ועם שר הכלכלה והתעשייה, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”אחראי“ – כמשמעותו בסעיף 8 לחוק;
”דיווח“ – דיווח לרשות המוסמכת לפי סעיף 8א לחוק;
”דיווח משלים“ – דיווח שראש הרשות המוסמכת דרש מסוחר באבנים יקרות לפי סעיף 31(ג) לחוק;
”הרשות המוסמכת“ – הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור שהוקמה לפי סעיף 29(א) לחוק;
”מאגר מידע“ – מאגר מידע שהוקם לפי סעיף 28 לחוק;
”ממונה“ – כהגדרתו בסעיף 12 לחוק, למעט כמפורט בפסקה (3);
"”פעולה בלתי רגילה“ – עסקה באבנים יקרות שעליה חייב סוחר באבנים יקרות לדווח לרשות המוסמכת לפי סעיף 11 לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של סוחר באבנים יקרות למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע״ד–2014;
”ראש הרשות“ – ראש הרשות המוסמכת.
דרכי הדיווח
דיווח של סוחר באבנים יקרות לרשות המוסמכת ייעשה בדרך מן הדרכים המפורטות להלן או בשילוב של דרכים אלה, כולן או מקצתן:
(1)
בתקשורת מחשבים;
(2)
על גבי מצע אופטי (תקליטור CD-ROM) או מצע מגנטי (סרט או תקליטון);
(3)
במסמך מודפס.
מבנה הדיווח
(א)
סוחר באבנים יקרות ימסור דיווח, כמפורט להלן:
(1)
דיווח על פעולה בלתי רגילה ייערך בנפרד, במבנה HTML (Hyper Text Markup Language) קבוע מראש; הדיווח יכלול את פירוט סיבת הדיווח, לרבות תיאור הפעולה שבשלה דווח, על נסיבותיה, והגורמים הקשורים לסיבת הדיווח, אם הם ידועים לגוף המדווח; לדיווח יצורפו מסמכים הנוגעים לדיווח;
(2)
דיווח משלים יימסר לפי דרישת ראש הרשות מן האחראי; הדיווח ייערך כפי שיורה ראש הרשות בכל דרישה כאמור.
(ב)
דיווח לפי תקנת משנה (א) יהיה חתום ביד האחראי; הועבר הדיווח בקובץ ממוחשב, יישא הדיווח קוד מיוחד לזיהוי הסוחר באבנים יקרות.
מועדי הדיווח
מועדי הדיווח יהיו כמפורט להלן:
(1)
דיווח על פעולה בלתי רגילה יועבר לרשות המוסמכת סמוך, ככל האפשר בנסיבות העניין, לאחר עשיית הפעולה או רישומה, לפי העניין;
(2)
דיווח משלים יועבר לרשות המוסמכת ככל האפשר בנסיבות העניין, לאחר המועד שהאחראי קיבל את דרישת ראש הרשות.
מקום הגשת הדיווח
(א)
סוחר באבנים יקרות יגיש את הדיווח למען הרשות המוסמכת; לעניין זה, ”מען“ – לרבות המען לתקשורת מחשבים של הרשות המוסמכת כפי שיפרסם ראש הרשות בהוראותיו לפי תקנה 6.
(ב)
הרשות המוסמכת תאשר, לבקשת סוחר באבנים יקרות, קבלה של דיווח, שלא נעשה באמצעות תקשורת מחשבים, שנמסר במענה.
הוראות ראש הרשות
(א)
ראש הרשות, לאחר התייעצות עם הממונה, יפרסם ברשומות הוראות בדבר מתכונת הדיווח התואמת למאגר המידע של הרשות.
(ב)
הודעה על שינוי ההוראות כאמור בתקנת משנה (א), תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של הרשות, זמן סביר לפני תחילת השינוי ולא פחות מ־60 ימים מיום כניסתו לתוקף של השינוי.


ט״ז בסיוון התשע״ח (30 במאי 2018)
  • איילת שקד
    שרת המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.