חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות אימות מסמכים (תביעות פיצויים מיוחדות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות אימות מסמכים (תביעות פיצויים מיוחדות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות אימות מסמכים (תביעות פיצויים מיוחדות), תשל״ד–1974

תקנות בדבר פקידי אימות לתביעות פיצויים מיוחדות


ק״ת תשל״ד, 1574.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק אימות מסמכים (תביעות פיצויים מיוחדות), תש״י–1949, אני מתקין תקנות אלה:


הרשאה
פקיד האימות יציין במסמכים שאותם הוא עורך, בהתאם לסמכויותיו על פי סעיף 3 לחוק, את הפרטים של הודעת המינוי שלו שניתנה לפי סעיף 1(ב) לחוק.
זהות הצדדים
(א)
בפעולות המנויות בסעיף 3(א) ו־(ב) לחוק חייב פקיד אימות לברר תחילה את זהותם של הצדדים הניצבים לפניו בדרכון או בתעודת זהות המניחה את דעתו של פקיד האימות.
(ב)
פקיד האימות יציין באישורו על הפעולות האמורות את הדרך שבה הוכחה זהותו של הצד שניצב לפניו.
ציון עובדות מסויימות
ניצב לפני פקיד האימות אדם שהוא אילם, חרש או עיוור, יציין פקיד האימות את העובדה באישורו ויציין איך נוכח לדעת שהאדם האמור הבין את תוכן המסמך.
קבלת הצהרה
(א)
לא יקבל פקיד אימות הצהרה בשבועה, הצהרה בהן צדק או כל הצהרה אחרת, אלא אם –
(1)
היא כתובה בשפה שפקיד האימות שולט בה;
(2)
הוא נוכח שהמצהיר קרא אותה, או שאדם אחר קרא אותה באזני המצהיר או – אם המצהיר אינו יודע את שפת ההצהרה – היא תורגמה לו, להנחת דעתו של פקיד האימות, לשפה שהמצהיר יודע אותה;
(3)
המצהיר הבין את תוכן ההצהרה.
(ב)
פקיד האימות יפרט באישורו את הדרך שבה נתמלאו הוראות תקנת משנה (א)(2) ו־(3).
(ג)
בפעולה לפי סעיף 3(א) לחוק ינהג פקיד אימות לפי הוראות התוספת השניה לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל״א–1971, אולם לגבי מסמך שיוגש לבית משפט או לרשות אחרת די בקיום הדינים המחייבים בנדון במדינת החוץ שבה נמצאים בית המשפט או הרשות.
תרגום ואישור תרגום
פקיד אימות יציין באישור תרגום כי הוא שולט בשפה שבה ערוך המקור וכן בשפה שאליה תורגם, או שהתרגום נעשה בידי אדם אחר אשר שליטתו בשפות כאמור ידועה לפקיד האימות, ושהוא מהימן עליו.
אישור העתק
באישור הנכונות של העתק יציין פקיד האימות שהמקור הוצג בפניו.
שינוי או מחיקה
(א)
השתמש פקיד. האימות למתן האישור בטופס מודפס, ימחק בו את המילים הטעונות מחיקה, לפי הענין.
(ב)
פקיד האימות יחתום בראשי תיבות של שמו על כל שינוי ומחיקה באישור.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות אימות מסמכים (תביעות פיצויים מיוחדות), תשל״ד–1974“.


י״ט בתמוז תשל״ד (9 ביולי 1974)
  • חיים י׳ צדוק
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.