חוק אימות מסמכים (תביעות פיצויים מיוחדות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
חוק אימות מסמכים (תביעות פיצויים מיוחדות) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק אימות מסמכים (תביעות פיצויים מיוחדות), תש״י–1949


פקידי אימות
(א)
שר המשפטים רשאי למנות פקידי־אימות לצורך חוק זה.
(ב)
הודעה על מינוי פקיד־אימות ועל כתבתו תפורסם ברשומות.
תנאי לשימוש בסמכות
(א)
פקיד־אימות ישתמש לגבי מסמך בסמכויות הנתונות בידו לפי חוק זה, רק אם נוכח כי המסמך נועד לשימוש בחוץ לארץ לצורך תביעת פיצויים מיוחדת.
(ב)
בסעיף זה –
”מסמך“ – כולל הצהרה בשבועה, הצהרה בהן־צדק, וכל הצהרה אחרת, וכל מסמך אחר שהוא, וכן העתק ותרגום של כל מסמך שהוא;
”תביעת פיצויים מיוחדת“ פירושה – תביעה מצד אדם שעלה ארצה אחרי יום כ״ה באייר תש״ה (8 במאי 1945), לפיצויים לפי החוק הנזכר בתוספת לחוק זה (להלן: ”חוק האזור האמריקאי“), או לפי כל חוק דומה לחוק האזור האמריקאי שיוחק בכל מקום שהוא וששר המשפטים, בצו שיפורסם ברשומות, יקבע כי חוק זה יחול לגביו.
פורסם צו אימות מסמכים (אזור צרפתי), תשי״א–1950 (ק״ת תשי״א, 228, 1458), לפיו החוק יחול לגבי החוקים המפורטים להלן שהוחקו בשטחי האזור הצרפתי של גרמניה, כפי שאותם החוקים יהיו בתוקף מזמן לזמן:
(א) חוק ארצי לריינלנד־פפלץ בדבר פיצויים לקרבנות הנציונל־סוציאליזם.
(Landesgesetz ueber die Entschaedigung der Opfer des Nationalsozialismus fuer Rheinland-Pfalz).
(ב) חוק ארצי לבדן (דרום־בדן) בדבר פיצויים לקרבנות הנציונל־סוציאליזם
(Landesgesetz ueber die Entschaedigung der Opfer des Nationalsozialismus fuer Baden (Sued-Baden)).
(נ) חוק לווירטמברג־הוהנצולרן בדבר פיצויים לקרבנות הנציונל־סוציאליזם
(Gesetz ueber die Entschaedigung der Opfer des Nationalsozialismus fuer Wuertemberg-Hohenzollern).
(ד) צו מס׳ 120 של הממשל הצבאי הצרפתי מ־10 בנובמבר 1947
(Verordnung Nr. 120 der französischen Militärregierung vom 10, November 1947).
פורסם צו אימות מסמכים (אזור אמריקאי), תשי״א–1951 (ק״ת תשי״א, 1457), לפיו החוק יחול לגבי החוקים המפורשים להלן שהוחקו בשטח האזור האמריקאי של גרמניה, והכל לפי תקפם של חוקים מזמן לזמן:
(א) חוק של הממשל הצבאי האמריקאי בדבר החזרת רכוש הניתן להיקבע באזור הכיבוש האמריקאי
(Gesetz der amerikanischen Militärregierung über die Rückerstattung feststellbarer Vermögen in der amerikanischen Besatzungszöne).
(ב) חוק בדבר פיצויים לקרבנות הנציונל־סוציאליזם, וירטמברג
(Gesetz über Entschädigung der Opfer des Nationalsozialismus für Würtemberg)
פורסם צו אימות מסמכים (אזור בריטי), תשי״א–1951 (ק״ת תשי״א, 1457), לפיו החוק יחול לגבי החוק הנקוב להלן, שהחוק בשטח האזור הבריטי של גרמניה, והכל לפי תקפו של אותו חוק מזמן לזמן:
חוק של הממשל הצבאי, אזור הפיקוח הבריטי, בדבר החזרת רכוש שניתן להיקבע לקרבנות אמצעי הדיכוי הנציונל־סוציאליסטיים.
(Gesetz der Militärregierung, britisches Kontrollgebiet, über die Rückerstattung feststellbarer Vermögensgegenstände an Opfer der nationalsozialistischen Unterdrückungsmassnahmen).
פורסם צו אימות מסמכים (ברלין), תשי״א–1951 (ק״ת תשי״א, 1458), לפיו החוק יחול לגבי החוק הנקוב להלן שהוחזק בשטח ברלין של גרמניה והכל לפי תקפו של אותו חוק מזמן לזמן:
חוק בדבר פיצויים לקרבנות הנציונל־סוציאליזם, ברלין.
(Gesetz über Entschädigung der Opfer des Nationalsozialismus, Berlin).
פורסם צו אימות מסמכים (חוקים פדרליים מסויימים), תש״ך–1960 (ק״ת תש״ך, 883), לפיו החוק יחול לגבי החוקים המפורטים להלן כפי שאותם החוקים יהיו בתוקף מזמן לזמן:
(1) החוק הפדרלי לפיצוי קרבנות הרדיפות הנציונלסוציאליסטיות מיום 29 ביוני 1956
(Bundesgesetz zur Entschaedigung fuer Opfer der national-sozialistischen Verfolgung vom 29 Juni 1956)
(2) החוק הפדרלי להסדרת ההתחייבויות הכספיות של הריך הגרמני ושל גופים בעלי מעמד דומה המגיעות לפי חוק להחזרת רכוש מיום 19 ביולי 1957
(Bundesgesetz zur Regelung der rueckerstattungsrechtlichen Geldverbindlichkeiten des Deutschen Reiches und gleichgestellten Rechtstraeger vom 19 Juli 1957)
(3) צו אחד עשר בדבר תשלומי השוואה לפי חוק שיווי הנטל מיום 18 בדצמבר 1956
(Elfte Verordnung ueber Ausgleichsleistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz vom 18 Dezember 1956).
סמכויות פקיד אימות
פקיד אימות מוסמך –
(א)
לקבל הצהרות בשבועה, הצהרות בהן־צדק וכל הצהרה אחרת, ולצורך זה להשביע שבועה ולקבל הן־צדק;
(ב)
לאמת חתימות על מסמכים שנחתמו בפניו;
(ג)
לאשר העתקים של מסמכים שהוצגו בפניו;
(ד)
לתרגם ולאשר את תרגומו של מסמך לשפה נכרית.
שירות חנם
לא תיגבה כל אגרה בעד שירותי פקידי־אימות לפי חוק זה.
שמירת סמכויות קיימות
אין חוק זה גורע מסמכות שהוענקה על פי כל חוק אחר.
ביצוע ותקנות
שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצוען.

תוספת

(סעיף 2(ב))

חוק לתיקון העוול הנציונל־סוציאליסטי (חוק פיצויים)
(Gesetz fuer Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts (Entschaedigungsgesetz))
שהוחק בשטחי האזור האמריקאי של גרמניה, כפי שאותו חוק יהיה בתוקף מזמן לזמן.


נתקבל בכנסת ביום כ״ג בכסלו תש״י (14 בדצמבר 1949).
  • דוד בן־גוריון
    ראש הממשלה
  • פנחס רוזן
    שר המשפטים
  • חיים ווייצמן
    נשיא המדינה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.