חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות אימוץ ילדים (כללים למתן הנחה למבקש באימוץ בין-ארצי)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות אימוץ ילדים (כללים למתן הנחה למבקש באימוץ בין-ארצי) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות אימוץ ילדים (כללים למתן הנחה למבקש באימוץ בין־ארצי), התשס״ט–2009


ק״ת תשס״ט, 1352.


בתוקף סמכותנו לפי סעיף 28לד לחוק אימוץ ילדים, התשמ״א–1981 (להלן – החוק), ובתוקף סמכות שר המשפטים, בהתייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים, לפי סעיף 36(א) לחוק, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת לפי סעיף 28ו לחוק, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”אימוץ בין־ארצי“ – כמשמעותו בסעיף 28א לחוק;
”השכר הממוצע“ – השכר הממוצע, לעובדים ישראליים בלבד, כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”מבקש“ – מבקש שעמותה מוכרת קבעה את כשירותו להיות הורה מאמץ לפי סעיף 28ח לחוק ולפי תקנות אימוץ ילדים (בדיקת כשירות מבקש), התשנ״ח–1998;
”עמותה מוכרת“ – כמשמעותה בסעיף 28ג לחוק;
”רשות מרכזית“ – כמשמעותה בסעיף 28ב לחוק;
”תשלומים לאימוץ בין־ארצי“ – תשלומים שגובה עמותה מוכרת ממבקש לפי תקנות אימוץ ילדים (תשלומים מרביים לעמותה מוכרת), התשנ״ח–1998.
הנחה במחיר אימוץ בן־ארצי
(א)
עמותה מוכרת תעניק, בכל שנה, הנחה בשיעור שלא יפחת מ־15% מהתשלומים לאימוץ בין־ארצי שקבעה העמותה המוכרת שעל המבקש לשלם בעבור אימוץ מהמדינה ממנה בכוונת המבקש לאמץ וזאת לאחר שמצאה כי המבקש עומד בתנאים לקבלת הנחה לפי תקנה 3.
(ב)
הנחה כאמור בסעיף קטן (א) תוענק, בכל שנה, על ידי עמותה מוכרת לכמה בקשות השווה ל־10% ממספר הליכי האימוץ שהטיפול בהם הסתיים בקבלת ילד, באמצעותה, בשנה הקודמת לפחות.
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (ב), פחת בעמותה מוכרת, בשנה מסוימת, מספר הזכאים לפי הסעיף האמור מ־1, תעניק אותה עמותה, בשנה שלאחר מכן, הנחה למבקש אחד לפחות וזאת לאחר שמצאה כי הוא עומד בתנאים לקבלת הנחה לפי תקנה 3.
(ד)
שיעור ההנחה שתעניק עמותה שחל לגביה סעיף קטן (ג) לא יפחת מ־1.5% מכל התשלומים שקיבלה בעבור אימוצים שהשלימה בשנה שקדמה למתן ההנחה.
תנאים לקבלת ההנחה
הנחה כאמור בתקנה 2, תוענק למבקש, אשר ביקש זאת ואשר מתקיים לגביו אחד מן התנאים האלה:
(1)
הכנסתו החודשית הממוצעת של המבקש, מכל מקור שהוא, בתקופה של שלושה חודשים לפני מועד הגשת הבקשה, אינה עולה על 70% מהשכר הממוצע; היו המבקשים בני זוג, הכנסתם החודשית המשותפת, מכל מקור שהוא, בתקופה של שלושה חודשים לפני מועד הגשת הבקשה, אינה עולה על פעמיים הסכום האמור;
(2)
הכנסתו החודשית הממוצעת של המבקש, מכל מקור שהוא, בתקופה של שלושה חודשים לפני מועד הגשת הבקשה, אינה עולה על 150% מהשכר הממוצע; היו המבקשים בני זוג, הכנסתם החודשית הממוצעת, מכל מקור שהוא, בתקופה של שלושה חודשים לפני מועד הגשת הבקשה, אינה עולה על פעמיים הסכום האמור ומתקיים אחד מאלה:
(א)
הבקשה הינה לאמץ אחים או אח של ילד שהמבקש אימץ קודם לכן;
(ב)
הליך אימוץ שהחל המבקש בעמותה אחרת לא הסתיים בקבלת ילד למטרת אימוץ והתקיימו כל אלה:
(1)
הליכי האימוץ באמצעות העמותה הראשונה הופסקו שלא באחריות המבקש;
(2)
המבקש הוכיח כי שילם לעמותה הראשונה לפחות 33% מהתשלומים;
(3)
המבקש לא קיבל החזר בשיעור של 85% לפחות מהתשלומים ששילם לעמותה הראשונה;
(ג)
הליך אימוץ, שהחל המבקש בעמותה אחרת, לא הסתיים בקבלת ילד למטרת אימוץ על אף שחלפו שנתיים מיום הגשת הבקשה והתקיימו כל אלה:
(1)
הליכי האימוץ באמצעות העמותה הראשונה לא הושלמו וזאת שלא באחריות המבקש;
(2)
המבקש הוכיח כי שילם לעמותה הראשונה לפחות 33% מהתשלומים;
(3)
המבקש לא קיבל החזר בשיעור של 85% לפחות מהתשלומים ששילם לעמותה הראשונה.
תנאים שיוריים לקבלת ההנחה
(א)
פחת בעמותה מוכרת, בשנה מסוימת, מספר המבקשים אשר זכאים להנחה לפי התנאים הקבועים בתקנה 3, תעניק העמותה הנחה למבקש שהכנסתו החודשית הממוצעת, מכל מקור שהוא, בתקופה של שלושה חודשים לפני מועד הגשת הבקשה, אינה עולה על השכר הממוצע; היו המבקשים בני זוג, הכנסתם החודשית המשותפת, מכל מקור שהוא, בתקופה של שלושה חודשים לפני מועד הגשת הבקשה, אינה עולה על פעמיים הסכום האמור.
(ב)
הנחה כאמור בתקנת משנה (א), תוענק, לכל הפחות, למספר מבקשים שישלימו את מספר מקבלי ההנחות, באותה שנה, למספר שנקבע בהתאם לתקנה 2(ב) או (ג), לפי העניין.
הגשת בקשה להנחה
(א)
עמותה מוכרת תיידע כל מבקש על אודות אפשרותו להגיש לה בקשה לקבלת הנחה ואת התנאים לזכאות, כמפורט בתקנה 3.
(ב)
מבקש שמתקיימים לגביו התנאים המפורטים בתקנה 3 רשאי להגיש לעמותה מוכרת בקשה להנחה מהתשלומים לאימוץ בין־ארצי.
(ג)
המבקש יצרף לבקשתו הצהרה בדבר הכנסותיו בשלושת החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה, מכל מקור שהוא, לרבות הכנסה ממשכורת, מדמי שכירות, מקצבאות ומקופת גמל, ויצרף להצהרה מסמכים לאימותה.
(ד)
תשובה מנומקת לבקשת ההנחה תינתן למבקש, בכתב, לא יאוחר מ־30 ימים מיום הגשת הבקשה או מיום המצאת כל המסמכים הנדרשים, לפי המאוחר מבין השניים.
תלונה לרשות המרכזית
(א)
לא התקבלה בקשה שהגיש מבקש לפי תקנה 5 והמבקש סבור כי היה מקום לקבלה, יוכל המבקש להגיש תלונה בעניין לרשות המרכזית אשר תבחן את התלונה ותעביר את המלצתה בעניין לעמותה המוכרת.
(ב)
העתק מהמלצת הרשות המרכזית יישלח למבקש.
הודעה לרשות המרכזית
הודעה על הענקת הנחה למבקש על ידי עמותה מוכרת, לפי תקנות אלה, תימסר לרשות המרכזית בצירוף נימוקיה בתוך 30 ימים מיום הענקתה.
דיווח שנתי
(א)
בסוף כל שנה, תעביר עמותה מוכרת לרשות המרכזית, מסמך בכתב המפרט, בין השאר, את מספר הליכי האימוץ שהסתיימו באימוץ בשנה הקודמת, מספר הבקשות להנחה שהוגשו אליה באותה שנה, מספר ההנחות שהוענקו וגובהן.
(ב)
הרשות המרכזית תדווח, לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אחת לשנה על אודות מספר הליכי האימוץ שהסתיימו בשנה הקודמת, מספר בקשות ההנחה שהוגשו לעמותות השונות, מספר ההנחות שהוענקו וגובהן.


כ׳ באלול התשס״ט (9 בספטמבר 2009)
  • יצחק הרצוג
    שר הרווחה והשירותים החברתיים
  • יעקב נאמן
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.