לדלג לתוכן

תקנות אוויר נקי (מניעת זיהום אוויר וריח מתחנות דלק)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות אוויר נקי (מניעת זיהום אוויר וריח מתחנות דלק) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות אוויר נקי (מניעת זיהום אוויר וריח מתחנות דלק), התשע״ז–2017


ק״ת תשע״ז, 1418.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4, 13, 15(ד), 32 ו־81 לחוק אוויר נקי, התשס״ח–2008 (להלן – חוק אוויר נקי), לפי סעיפים 5 ו־7 לחוק למניעת מפגעים, התשכ״א–1961, ולפי סעיף 10א לחוק רישוי עסקים, התשכ״ח–1968 (להלן – חוק רישוי עסקים), לאחר התייעצות עם שר הבריאות, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת לפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל״ז–1977, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”גוף מאושר לעניין תקן השבת האדים“ – איגוד הניטור הטכני של גרמניה (TÜV – Technischer Überwachungs-Verein) או גוף אחר המבצע בדיקה של התאמת דגם מערכת שלב II לתקן השבת אדים, שהממונה אישר לעניין זה ופרסם את שמו באתר האינטרנט;
”דלק“ – דלק מסוג בנזין או דלק נוזלי אחר בעל לחץ אדים של 27.6 קילופסקל או יותר, המיועד לשימוש ברכב מנועי;
”מיתקן דלק“ – מכל דלק, עמדת תדלוק, צנרת, שסתום, מתאם, מחבר, אטם או כל רכיב אחר, המשמש או המיועד לשמש לאחסון דלק או אדי דלק, להובלתם או לאספקתם בתחום תחנת דלק;
”מכל דלק“ – מכל המשמש או המיועד לשמש לאחסון דלק בתחנת דלק;
”מכלית תדלוק“ – כלי רכב המיועד לשאיבה, פריקה, הובלה או שינוע של דלק;
”מערכות השבה וניטור“ – מערכת שלב I, מערכת שלב II, מערכת ניטור;
”מערכת ניטור“ – מערכת ניטור למערכת שלב II שמתקיימים בה התנאים לפי תקנה 6;
”מערכת שלב I“ – מערכת להשבה של אדי דלק ממיתקני הדלק למכלית תדלוק, שמתקיימים בה התנאים לפי תקנה 4(א);
”מערכת שלב II“ – מערכת אוטומטית להשבה של אדי דלק, הנפלטים בעת תדלוק הרכב, למכלי הדלק של תחנת דלק, שמתקיימים בה התנאים לפי תקנה 5(א);
”מפעיל“ – כל אחד מאלה:
(1)
מי שמפעיל תחנת דלק, מחזיק בה או מי שבידו השליטה בתחנת דלק כאמור, בין בעצמו ובין באמצעות אחר מטעמו; לעניין זה, ”שליטה“ – היכולת לקבוע, בין מכוח זכות חוקית ובין בשל מצב הדברים בפועל, את שיטת ההפעלה של תחנת הדלק ואת אופן ההפעלה;
(2)
מי שהוא בעל רישיון או היתר הדרושים לפי כל דין להפעלתה של תחנת דלק או לשימוש בה או מי שמוטלת עליו חובה לקבל רישיון או היתר כאמור;
”המשרד“ – המשרד להגנת הסביבה;
”נותן האישור“ – מי שהשר להגנת הסביבה הסמיך אותו לפי סעיף 6 לחוק רישוי עסקים;
”עמדת תדלוק“ – עמדה המשמשת להעברת דלק ממכל דלק בתחנת הדלק, אל מכל הדלק בכלי רכב;
”שסתום פריקת לחץ“ – שסתום המאפשר יציאה או כניסה של אדי דלק או אוויר, ברמה המזערית הנדרשת לשם מניעת הצטברות לחץ או תת־לחץ במכל דלק הגורמת סיכון בטיחותי, כמפורט בסעיף 10(6) לתקן TP-201.1E: הליך לבדיקת קצב דליפה ולחץ פריצה של שסתום פריקת הלחץ (Vapor Recovery Test Procedure for Leak Rate and Cracking pressure of Pressure/Vacuum Valves), שהתקינה הסוכנות למשאבי האוויר של ממשלת קליפורניה (CARB), ביום י״ב בתשרי התשס״ד (8 באוקטובר 2003), המפורסם באתר האינטרנט;
”תחנת דלק“ – אתר שבו מתבצעת מכירה או אספקה של דלק, בדרך של תדלוק כלי רכב, ובכלל זה תחנת דלק הטעונה רישוי לפי פרט 2.2א [צ״ל: לתוספת] לצו עסקים טעוני רישוי;
”תקן השבת האדים“ – אחד מאלה:
(1)
תקן מספר EN 16321-1 של הוועדה האירופית לתקינה (CEN) בעניין השבת אדי דלק במהלך תדלוק כלי רכב מנועיים בתחנות שירות: שיטות בדיקה להערכת יעילות של מערכות השבת אדי דלק לצורך אישור טיפוס, שאושר על ידי הוועדה האירופית לתקינה ביום י״ט באב התשע״ג (26 ביולי 2013), העומד לעיון הציבור במשרד הממונה, על עדכוניו מזמן לזמן;
(2)
תקן ישראלי ת״י 16321 חלק 1 בעניין השבת אדי דלק במהלך תדלוק כלי רכב מנועיים בתחנות שירות: שיטות בדיקה להערכת יעילות של מערכות השבת אדי דלק לצורך אישור טיפוס, שהתקין מכון התקנים בחודש ינואר 2014, העומד לעיון הציבור במשרד הממונה או במכון התקנים, על עדכוניו מזמן לזמן.
זיהום אוויר וריח חזקים או בלתי סבירים
(א)
הפעלת תחנת דלק שלא הותקנו בה מערכות השבה וניטור, או שמערכות כאמור לא הופעלו בה דרך קבע, היא זיהום אוויר חזק או בלתי סביר.
(ב)
פליטת אדי דלק כתוצאה מפעילות מיתקני דלק, הגורמת לריח מתמשך או חוזר ונשנה של דלק, מחוץ לתחומי תחנת הדלק, היא ריח חזק או בלתי סביר; לעניין זה, ”תחום תחנת הדלק“ – התחום שנקבע לתחנת הדלק ברישיון העסק, בהיתר או בתכנית, לפי המצומצם מביניהם, ובהעדר רישיון עסק, היתר או תכנית כאמור – התחום שבו מתבצע התדלוק בפועל.
אטימות מיתקני הדלק
לא יפעיל מפעיל תחנת דלק, אלא אם כן התקיימו כל אלה:
(1)
פתחים במכלי הדלק המיועדים למילוי דלק או למדידה, יהיו סגורים ואטומים בכל עת, למעט בעת מילוי דלק או ביצוע מדידה;
(2)
מיתקני הדלק יהיו סגורים ואטומים בכל עת, כך שתימנע יציאה של דלק או אדי דלק מהם שלא באמצעות פתחים המיועדים לכך, כאמור בפסקה (1) או באמצעות שסתום פריקת לחץ, ובלבד שאם הותקן שסתום כאמור, יהיה מיקום השסתום בגובה של 3.5 מטרים לפחות מעל הקרקע ובמרחק גדול ככל האפשר מחלונות או מפתחי כניסת אוויר של מבנים סמוכים.
מערכת שלב I
(א)
מפעיל יתקין ויפעיל מערכת להשבה של אדי דלק ממיתקני הדלק למכלית תדלוק, שיתקיימו בה כל אלה:
(1)
בעת פריקת דלק אל מכל דלק בתחנת הדלק, המערכת תשיב את אדי הדלק ממכל הדלק בתחנת הדלק אל מכלית התדלוק;
(2)
המערכת תהיה אטומה באופן שימנע פליטה של אדי דלק לסביבה, שלא באמצעות שסתום פריקת לחץ;
(3)
המערכת תכלול אמצעי שיבטיח כי לא יהיה ניתן לפרוק דלק ממכלית התדלוק אל מכל הדלק, בלי שהמערכת תהיה מחוברת אל מכל הדלק ואל מכלית התדלוק ותפעל באופן תקין.
(ב)
מפעיל לא יחבר צינורות להזרמת דלק בין מכלית תדלוק למכל דלק, ולא ימלא או ירשה לאחר למלא דלק במכל דלק, אלא אם כן התקיימו כל אלה:
(1)
מכל הדלק ומכלית התדלוק מחוברים למערכת שלב I תקינה ופועלת;
(2)
הפתחים העיליים של מכלית התדלוק סגורים.
מערכת שלב II
(א)
(1)
מפעיל יתקין בכל עמדות התדלוק של כלי רכב בדלק, מערכת אוטומטית להשבה של אדי דלק הנפלטים במהלך תדלוק כלי רכב אל מכלי הדלק של תחנת דלק, שהיא מדגם שניתן לגביו אישור המעיד על התאמתו לתקן השבת האדים מאת גוף מאושר לעניין תקן השבת האדים.
(2)
תוקן תקן השבת האדים, עודכן או הוחלף בתקן אחר המיועד להסדיר אותו סוג של מניעת פליטה, יפרסם הממונה הודעה על תיקון, עדכון או החלפת התקן כאמור, ברשומות; בהודעה כאמור יציין הממונה את המועד שהחל ממנו יהיה התקן המעודכן או המתוקן, התקן המחייב לגבי תחנות דלק שטרם הותקנה בהם מערכת שלב II בעת פרסום הודעת הממונה או לגבי תחנות דלק שבהן מוחלפת מערכת שלב II; נוסף על כך, יעמיד הממונה את התקן המתוקן, המעודכן או החליפי, לעיון הציבור במשרדיו.
(ב)
מפעיל לא יפעיל עמדת תדלוק של כלי רכב בדלק אלא אם כן מערכת שלב II פועלת בה בצורה תקינה בעת התדלוק; לעניין זה יראו מערכת שלב II כפועלת בצורה תקינה גם אם היתה בה דליפה או תקלה, ובלבד שטרם חלפו שבעה ימים מהמועד שבו התגלתה הדליפה או התקלה, כאמור בתקנה 8.
ניטור מערכת שלב II
(א)
מפעיל יתקין מערכת ניטור אוטומטית שתנטר את פעילותה של כל אחת ממערכות שלב II המותקנות בעמדות התדלוק בתחנת הדלק, בכל עת שמתבצע תדלוק כלי רכב בעמדת תדלוק, ובלבד שמתקיימים בה כל אלה:
(1)
היא מדגם שניתן לגביו אישור המעיד על התאמתו לתקן השבת האדים מאת גוף מאושר לעניין תקן השבת האדים;
(2)
היא מתריעה בזיהוי תקלה במערכת שלב II או במערכת הניטור, לפי דרישות תקן השבת האדים, וכן ההתרעה נשלחת למפעיל או למי מטעמו המצוי בשטח תחנת הדלק באופן מיידי;
(3)
היא מבצעת רישום ממוחשב של תקלות שזוהו במערכת שלב II או במערכת הניטור, מועדן ומועד חזרתן של המערכות האמורות לפעולה תקינה;
(4)
היא מפסיקה באופן אוטומטי את פעילות עמדת התדלוק שבה נרשמה תקלה במערכת שלב II או במערכת הניטור אם לא תוקנה בתוך שבעה ימים מיום שהתגלתה, ומשביתה את פעילות העמדה עד לתיקון התקלה.
(ב)
מפעיל לא יפעיל עמדת תדלוק אלא אם כן מערכת הניטור, על כל מרכיביה, פועלת בה באופן תקין ועומדת בהוראות תקנה זו; לעניין זה יראו מערכת ניטור כפועלת בצורה תקינה גם אם היתה בה תקלה, ובלבד שטרם חלפו שבעה ימים מהמועד שבו התגלתה הדליפה או התקלה, כאמור בתקנה 8.
בקרה ובדיקות תקופתיות
(א)
מפעיל יבצע בקרה לתקינות, שלמות ואטימות מיתקני הדלק, שסתום פריקת הלחץ ומערכת שלב I באמצעות בדיקות תקופתיות לפי התקנים או ההוראות המפורטים בתוספת הראשונה, לפי התדירויות והתנאים המפורטים לצדם; מפעיל רשאי לבצע בקרה כאמור באמצעים אחרים, לרבות באמצעות מערכת בקרת לחץ, ובלבד ששוכנע הממונה כי אמצעים אלה יעילים באותה מידה או במידה רבה יותר, והממונה אישר אותם מראש ובכתב.
(ב)
מפעיל יבצע בדיקות תקופתיות לתקינות, לתפקוד וליעילות מערכת שלב II ומערכת הניטור, לפי התקנים או ההוראות המפורטים בתוספת השנייה, לפי התדירויות והתנאים המפורטים לצדם.
טיפול בתקלות
בלי לגרוע מהוראות תקנה 4(ב)(1), התגלתה דליפה או תקלה שעלולה להביא לפליטת אדי דלק במיתקני דלק, בשסתום פריקת לחץ, במערכות השבה וניטור או במערכת בקרת לחץ, ירשום מפעיל לאלתר את המועד שבו התגלתה התקלה ויפעל לתיקונה; לא תוקנה הדליפה או התקלה בתוך שבעה ימים מהמועד שבו התגלתה, ישבית המפעיל את מיתקן הדלק שבו התגלתה הדליפה או התקלה, עד לתיקון התקלה או הדליפה; לעניין זה, ”תקלה“ – לרבות אי־עמידה בערכים או בתוצאות הנדרשים לפי תקנים ותנאים נוספים כמפורט בתוספת הראשונה ובתוספת השנייה.
תחזוקת מערכות
מפעיל יפעיל ויתחזק מערכות השבה וניטור, מערכת בקרת לחץ ושסתום פריקת לחץ המותקנים בתחנת הדלק לפי הנחיות היצרן, לצורך הבטחת תקינותן.
בדיקות סביבתיות
הממונה, או נותן האישור לגבי עסק החייב ברישוי לפי צו עסקים טעוני רישוי, רשאי לדרוש ממפעיל לבצע ניטור, דיגום או בדיקה אחרת של האוויר בשטח התחנה ובסמוך לה, וכן בדיקה לתקינותם, לשלמותם או לאטימותם של מיתקני הדלק ומערכות ההשבה והניטור, נוסף על חובות הניטור, הדיגום או הבדיקה לפי החוק או לפי תקנות אלה, אם קיים חשש כי פעילות תחנת הדלק גורמת לזיהום אוויר חזק או בלתי סביר או לריח חזק או בלתי סביר, או שהיא אינה תואמת את הוראות תקנות אלה; דרש הממונה או נותן האישור כי יבוצעו ניטור, דיגום או בדיקה כאמור, יבצעם המפעיל לפי הנחיות נותן האישור או הממונה, ובאופן ובמועד שהורה.
רישום ושמירת מסמכים
(א)
מפעיל יערוך רישום מפורט של –
(1)
בדיקות תקופתיות שנערכו כנדרש בתקנות אלה; רישום לעניין זה יכלול את פרטי תחנת הדלק ומיתקניה, מועד הבדיקה, פרטי מבצע הבדיקה, פרטי הבדיקה, פרטי ציוד המדידה ותוצאות הבדיקה;
(2)
נתוני התפעול וממצאי הניטור הרציף של מערכות ההשבה והניטור;
(3)
דליפות או תקלות במערכות ההשבה והניטור, במערכת בקרת לחץ ובשסתום פריקת לחץ, המותקנים בתחנת הדלק וכן נתונים לעניין תיקון דליפות או תקלות אלה, לרבות מועד ואופן הטיפול בדליפות או בתקלות האמורות;
(4)
פעולות תחזוקה שנערכו במערכות ההשבה והניטור, במערכת בקרת הלחץ ובשסתום פריקת לחץ, המותקנים בתחנת הדלק.
(ב)
מפעיל יחזיק בתחנת הדלק, את המידע והמסמכים המפורטים להלן, לתקופה שלא תפחת מהתקופות המפורטות להלן:
(1)
מידע ומסמכים כאמור בתקנת משנה (א)(1) וכן בדיקות סביבתיות שנערכו לפי תקנה 10 – שלוש שנים;
(2)
מידע ומסמכים כאמור בתקנת משנה (א)(2) עד (4) – שנה;
(3)
פרטי מערכות השבה וניטור, מערכת בקרת לחץ ושסתום פריקת לחץ בתחנת הדלק, לרבות דגם, מספר סידורי והוראות היצרן – למשך התקופה שבה מותקנות אותן מערכות או שסתום פריקת הלחץ, ולמשך שנה נוספת לאחר מכן;
(4)
אישורים מאת גוף מאושר לעניין תקן השבת האדים המעידים על התאמת הדגם של מערכת שלב II ומערכת הניטור לתקן השבת האדים – למשך התקופה שבה מותקנות אותן מערכות ולמשך שנה נוספת לאחר מכן.
(ג)
מפעיל יעמיד לעיון הממונה או נותן האישור, לגבי עסק החייב ברישוי לפי צו עסקים טעוני רישוי, וימסור למי מהם, לפי דרישתו, את המידע או המסמכים המפורטים בתקנה זו; נדרש מפעיל להמציא מידע או מסמכים כאמור, יעשה זאת במועד, באופן ולגבי התקופות וסוגי המידע או המסמכים שפורטו בדרישת הממונה.
סמכות נותן האישור
אין בתקנות אלה כדי לגרוע מסמכותו של נותן האישור לפי חוק אוויר נקי לקבוע תנאים ברישיון עסק של תחנת דלק מסוימת או לתת לה תנאים מוקדמים למתן הרישיון, לפי הוראות סעיף 33(ב) לחוק אוויר נקי.
תחילה
(א)
תחילתן של תקנות אלה למעט האמור בתקנות משנה (ב) ו־(ג), 90 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה).
(ב)
לגבי תחנת דלק שמפעילה משטרת ישראל, ושמתקיימים לגביה כל התנאים שלהלן, תחילתן של תקנות אלה ביום י״ד בטבת התשע״ח (1 בינואר 2018):
(1)
ערב יום התחילה טרם הותקנה בה מערכת מישוב אדים שלב II;
(2)
המרחק בינה לבין שימושי קרקע רגישים גדול מ־80 מטרים;
בתקנת משנה זו –
”מרחק“ – המרחק בקו אווירי שבין גבול מגרש, שלפי תכנית לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה–1965, מתקיימים בו שימושי קרקע רגישים, לבין צינורות האוורור של מכלי דלק תת־קרקעיים, פתחים המיועדים לפריקת דלק ממכלית דלק או עמדות התדלוק, לפי הקצר מביניהם;
”שימושי קרקע רגישים“ – מקום המשמש למגורים או לשהייה ממושכת של אוכלוסייה רגישה, ובכלל זאת ילדים, קשישים וחולים, כגון בית מגורים, בית סוהר, מוסד חינוך, מוסד רפואי, מעון לילדים, מעון לקשישים או פנימייה.
(ג)
לגבי תחנת דלק שמפעיל צבא ההגנה לישראל, תחילתן של תקנות אלה שנתיים מיום פרסומן.
הוראת מעבר
(א)
על אף האמור בתקנה 5(א), רשאי מפעיל של תחנת דלק שפעלה לפי רישיון עסק ערב יום התחילה, להפעיל את תחנת הדלק, גם אם מערכת שלב II המותקנת בה היא מדגם שאינו עומד בדרישות תקן השבת האדים (להלן – דגם אחר), אם המערכת האמורה היתה מותקנת בה ערב יום התחילה, וכל עוד היא עומדת בדרישות תקנה זו ובדרישות תנאים או תנאים נוספים ברישיון העסק שניתנו לאותה תחנת דלק, לעניין התקנת מערכות כאמור.
(ב)
על אף האמור בתקנה 6(א), פעלה בתחנת דלק, ערב יום התחילה, מערכת שלב II, שהיא מדגם אחר, רשאי מפעיל תחנת הדלק להמשיך ולהפעילה ובלבד שהיא כוללת מערכת ניטור אוטומטית שמנטרת את פעילותה, ושהתקיימו בה כל אלה:
(1)
בין מרכיביה קופסת בקרה ובה נוריות ותדפיסים יומיים המצביעים על תקינות המערכת;
(2)
היא מדגם שקיבל אישור למערכת ניטור מישוב אדים מאת הסוכנות למשאבי אוויר של ממשלת קליפורניה (CARB), לפי הליך אישור הליך מישוב אדים של מועצת משאבי האוויר של קליפורניה, 201-CP, כנוסחו בתיקון מיום כ״ג בניסן התש״ס (28 באפריל 2000).

תוספת ראשונה

בדיקות תקופתיות למיתקני דלק, שסתום פריקת לחץ ומערכת שלב I

(תקנות 7(א) ו־8)

הגדרות
”מעבדה מוסמכת“ – מעבדה שהרשות הלאומית להסמכת מעבדות שהוקמה לפי חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ״ז–1997 (להלן – הרשות הלאומית להסמכת מעבדות), הסמיכה אותה לבצע בדיקות כאמור לפי תקן בתוספת זו, והיא מחזיקה תעודה המעידה על כך;
”TP-201.3“ – הליך לבדיקת ביצועי מערכות השבת אדים בתחנות תדלוק – קביעת לחץ סטטי של שני אינץ עמודת מים (Vapor Recovery Test Procedure for Determination of 2 Inch WC Static Pressure Performance of Vapor Recovery Systems of Dispensing Facilities), שהתקינה הסוכנות למשאבי האוויר של מדינת קליפורניה, ביום ז׳ באב התשע״ב (26 ביולי 2012), המפורסם באתר האינטרנט.
החלפת תקן
תוקן או עודכן תקן המנוי בטור ד׳ לתוספת זו, או הוחלף בתקן אחר המיועד להסדיר אותו סוג של בדיקה, יפרסם הממונה הודעה על תיקון, עדכון או החלפת התקן כאמור, ברשומות ויעמיד את התקן המתוקן, המעודכן או החלופי לעיון הציבור במשרדו; תחילת התוקף לעניין תקנות אלה תצוין בהודעת הממונה ותיקבע בהתאם להוראות הקבועות בתקן המתוקן, המעודכן, או החלופי ובהעדר הוראות כאמור, לא תקדם לתום שלושה חודשים מיום הפרסום.
 טור א׳
סוג הבדיקה
טור ב׳
תדירות ביצוע
טור ג׳
גורם מבצע
טור ד׳
תקן/אופן ביצוע
1.בדיקת אטימות למיתקני הדלק לדליפות אדיםמיד לאחר ההתקנה הראשונה של מיתקני הדלק ומערכות השבה וניטור
לאחר כל פעולת אחזקה, תיקון או שינוי כלשהו במכל או בכל אבזר ומכלול המחוברים אליו
אחת לשלוש שנים לפחות
המפעיל באמצעות מעבדה מוסמכתTP-201.3
2.בדיקה של נוכחות חלקים זרים, אטימות ושיתוך (קורוזיה) בשסתום פריקת לחץאחת לשנה לפחותהמפעיל או מי מטעמובדיקה חזותית של ניקיון מחלקים זרים, איטום המונע דליפת אדים שלא לצורך והעדר שיתוך
3.בדיקת תפקוד שסתום פריקת לחץמיד לאחר ביצוע תיקון בשסתום או אחת לשלוש שנים לפחותהמפעיל באמצעות מעבדה מוסמכתTP-201.1E
4.בדיקת אטימות ושלמות לשוחות התדלוק, מדיד מפלס הדלק ומערכת שלב I; לעניין זה, ”שוחות התדלוק“ – פתחים המיועדים לפריקת דלק אל מכל הדלק התת קרקעי; ”מדיד מפלס הדלק“ – מד המיועד לבדוק את מפלס הדלק במכל הדלק התת־קרקעיאחת לחודש לפחותהמפעיל או מי מטעמובדיקה חזותית של קיומם ושלמותם של מכסים תואמים והדוקים, גומיות, איטום

תוספת שנייה

בדיקות תקופתיות לתפקוד ויעילות מערכת שלב II ומערכת בקרה

(תקנות 7(ב), 8 ו־14)

הגדרות
”מעבדה מוסמכת“ – מעבדה שהרשות הלאומית להסמכת מעבדות הסמיכה אותה לבצע בדיקות כאמור לפי תקן בתוספת זו והיא מחזיקה תעודה המעידה על כך;
”ת״י 16321-2“ – תקן ישראלי להשבת אדי דלק במהלך תדלוק כלי רכב מנועיים בתחנות שירות: שיטות בדיקה לאימות מערכות השבת אדי דלק בתחנות שירות, העומד לעיון הציבור במכון התקנים בשעות העבודה, על עדכוניו מזמן לזמן.
החלפת תקן
תוקן או עודכן תקן המנוי בטור ד׳ לתוספת זו, או הוחלף בתקן אחר המיועד להסדיר את אותה בדיקה, יפרסם הממונה הודעה על תיקון, עדכון או החלפת התקן כאמור, ברשומות, ויעמיד את התקן המתוקן, המעודכן או החלופי לעיון הציבור במשרדו; תחילת התוקף לעניין תקנות אלה תצוין בהודעת הממונה ותיקבע בהתאם להוראות הקבועות בתקן המתוקן, המעודכן או החלופי ובהעדר הוראות כאמור לא תקדם משלושה חודשים לאחר יום הפרסום.
 טור א׳
סוג הבדיקה
טור ב׳
תדירות ביצוע
טור ג׳
גורם מבצע
טור ד׳
תקן/אופן ביצוע
1.בדיקת תפקוד ויעילות מערכת שלב II בכל אחת מפיות התדלוק, שתכלול בדיקה כי היחס בין האוויר שנשאב לבין הדלק המנופק אינו חורג מהטווח שבין 0.95 לבין 1.05, ולעניין מערכת שלב II לפי תקנה 5(א) – כי פעולת ניתוק הדלק במערכת הניטור תקינהמיד לאחר ההתקנה הראשונה של מערכת שלב II
לאחר תיקון או החלפה של רכיב במערכת שלב II או במערכת הניטור
אחת לשלוש שנים לפחות; ולעניין מערכת שלב II לפי תקנה 14 – אחת לחצי שנה לפחות
המפעיל באמצעות מעבדה מוסמכתת״י 16321-2
2.לעניין מערכת שלב II לפי תקנה 14 – בדיקת תפקוד של משאבת הוואקום בכל אחת מפיות התדלוקאחת לשבוע לפחותהמפעיל או מי מטעמובדיקה חזותית של פלט מערכת הניטור או לפי הוראות היצרן
3.לעניין מערכת שלב II לפי תקנה 14 – בדיקת תקינות המערכת לרבות צינורות, חיבורים, שסתומים ואיטום גומי תקיןאחת לחודש לפחותהמפעיל או מי מטעמובדיקה חזותית של שלמות אקדח וצינור התדלוק ורכיבי מערכת השבת האדים


כ״ו בתמוז התשע״ז (20 ביולי 2017)
  • זאב אלקין
    השר להגנת הסביבה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.