תקנות אוויר נקי (אגרות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות אוויר נקי (אגרות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות אוויר נקי (אגרות), התשע״א–2010


ק״ת תשע״א, 266.

הודעות: ק״ת תשע״א, 1187; תשע״ב, 678; תשע״ג, 744; תשע״ד, 678; תשע״ה, 1327; תשע״ו, 459; תשע״ז, 778; תשע״ח, 906; תשע״ט, 1598; תש״ף, 906; תש״ף, 906; תשפ״ב, 1410; תשפ״ג, 1064; תשפ״ד, 1448.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק אוויר נקי, התשס״ח–2008 (להלן – החוק), בהסכמת שר האוצר, לפי סעיף 30 וסעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרה
בתקנות אלה, ”בקשה להיתר“ – בקשה להיתר פליטה כמשמעותה לפי סעיף 18 לחוק ובקשה לחידוש היתר פליטה כמשמעותה בסעיף 25 לחוק.
שיעורי אגרות [תיקון: [הודעות]]
(א)
אגרה בעד הגשת בקשה להיתר פליטה תהיה 188,500 שקלים חדשים (מתואם לינואר 2010; בשנת 2024, 227,482 ש״ח) לכל יחידת חיוב; לעניין זה יהיה מספר יחידות החיוב לכל מקור פליטה טעון היתר, המספר הקבוע בטור ב׳ בתוספת הראשונה לצד סוג מקור הפליטה המצוין בטור א׳ לצדו.
(ב)
אגרה בעד הגשת בקשה לערוך שינוי הפעלה משמעותי, כהגדרתו בסעיף 27 לחוק, תהיה 27,000 שקלים חדשים (מתואם לינואר 2010; בשנת 2024, 32,586 ש״ח) לכל יחידת חיוב; לעניין זה יהיה מספר יחידות החיוב לכל מקור פליטה טעון היתר, המספר הקבוע בטור ב׳ תוספת הראשונה לצד סוג מקור הפליטה המצוין בטור א׳ לצדו.
(ג)
אגרה כאמור בתקנות משנה (א) ו־(ב) תחושב כסכום האגרות של כל מיתקן, פעילות או תהליך המפורטים בתוספת השלישית לחוק אשר כלולים בבקשה להיתר או בבקשה לערוך שינוי הפעלה משמעותי, לפי העניין.
(ד)
אגרה בעבור מקור פליטה המשתייך ליותר מסוג אחד של מקורות פליטה מהמפורטים בטור א׳ שבתוספת הראשונה תחושב לפי מספר יחידות החיוב הגבוה מביניהם.
אופן ומועד התשלום
(א)
אגרה כאמור בתקנה 2 תשולם במועד הגשת הבקשה להיתר פליטה או במועד הגשת הבקשה לעריכת שינוי הפעלה משמעותי, לפי העניין, ואולם רשאי מגיש בקשה להיתר פליטה לשלם אגרה לפי תקנה 2(א) בתשלומים בשיעורים ובמועדים האלה:
(1)
במועד הגשת בקשה להיתר פליטה בשלב הראשון של בקשה כאמור, הסכום האמור בטור (א) בתוספת השנייה לכל יחידת חיוב;
(2)
לאחר קבלת היתר הפליטה, מיום 1 בינואר עד יום 15 בינואר של כל שנה שבה ההיתר בתוקף, הסכום האמור בטור (ב) בתוספת השנייה לכל יחידת חיוב.
(ב)
אין בתשלום אגרה בעד הגשת בקשה לערוך שינוי הפעלה משמעותי כדי לגרוע מחובתו של בעל היתר לשלם את האגרות לפי תקנה 3(א)(2).
(ג)
בחר מגיש בקשה להיתר פליטה לשלם האגרה בשיעורים ובמועדים כאמור בתקנת משנה (א)(1) ו־(2) ובוטל היתר הפליטה מטעמים של הפרת הוראות לפי החוק או בשל אי־תשלום אגרה כאמור בתקנה 4, ישלם בעל היתר הפליטה את יתרת סכום האגרה לפי תקנה 2 שלא שולמה, בתוך 45 ימים ממועד ביטול היתר הפליטה.
(ד)
אגרה כאמור בתקנות אלה תשולם באמצעות שרת התשלומים הממשלתי; ואולם רשאי חשב המשרד להגנת הסביבה להורות על תשלום בדרך אחרת אם מצא כי התשלום באמצעות שרת התשלומים הממשלתי אינו אפשרי, וכן רשאי הוא לתת הוראות נוספות, לרבות הוראות הנוגעות להגשת מסמכים המעידים על התשלום.
תנאי לתוקף ההיתר
לא שולמה אגרה כאמור בתקנה 3(א)(2), יבוטל היתר הפליטה, ואולם לא יבוטל היתר פליטה לפי הוראות תקנה זו אלא לאחר שניתנה על כך הודעה מראש לבעל היתר הפליטה, וניתנה לו הזדמנות סבירה לשלם את האגרה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כאמור בתקנה 6.
הצמדה למדד
(א)
סכומי האגרה הנקובים בתקנה 2 ובטורים א׳ ו־ב׳ בטבלה שבתוספת השנייה יהיו צמודים למדד וישתנו ב־1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב)
עדכון הסכומים כאמור בתקנת משנה (א) ייעשה על בסיס הסכומים שנקבעו ליום השינוי הקודם, לפני שעוגל לפי תקנת משנה (ג).
(ג)
סכום אגרה שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א), יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של עשרה שקלים חדשים.
(ד)
המנהל הכללי של המשרד להגנת הסביבה יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת הראשונה [צ״ל: השנייה] כפי שהשתנה עקב האמור בתקנות משנה (א) עד (ג).
(ה)
בתקנה זו –
”המדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”המדד החדש“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;
”המדד היסודי“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולעניין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה – המדד שפורסם בחודש ינואר 2010.
הפרשי הצמדה וריבית
על אגרה כאמור בתקנה 2 שלא שולמה במועדה לפי תקנה 3, ייווספו הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ״א–1961, עד מועד התשלום בפועל.
החזר אגרה
אגרה או חלק ממנה אשר שולמו לא יוחזרו.
הוראת מעבר
הוגשה בקשה להיתר פליטה לפני תחילתן של תקנות אלה, ישלם מגיש הבקשה את האגרה כאמור בתקנות אלה, בתוך שלושה חודשים מיום פרסומן.

תוספת ראשונה

(תקנה 2)

מספר יחידות חיוב בעבור מגיש בקשה להיתר פליטה

בתוספת זו, ”תהליך“ – הפיכה של חומר גלם למוצר אחר על ידי סדרה קבועה של פעולות.
טור א׳
סוג מקור הפליטה
טור ב׳
מספר יחידות החיוב
תעשיות אנרגיה
כאמור בפרט 1 לתוספת השלישית לחוק
פרט 1.1מיתקן שריפה המוסק בדלק מוצק4
מיתקן שריפה המוסק בדלק נוזלי2
מיתקן שריפה המוסק בדלק גזי1
פרט 1.2
פרט 1.3
פרט 1.4
2
ייצור ועיבוד מתכות
כאמור בפרט 2 לתוספת השלישית לחוק
1
תעשייה מינרלית
כאמור בפרט 3 לתוספת השלישית לחוק
פרט 3.1בלא שריפת פסולת2
עם שריפת פסולת4
פרט 3.2
פרט 3.3
פרט 3.4
2
תעשייה כימית
כאמור בפרט 4 לתוספת השלישית לחוק
מקור פליטה שמתקיימים בו 5 תהליכים ומעלה4
מקור פליטה שמתקיימים בו בין 2 ל־5 תהליכים2
מקור פליטה שמתקיים בו תהליך אחד1
ניהול פסולת
כאמור בפרט 5 לתוספת השלישית לחוק
4
פעילויות אחרות
כאמור בפרט 6 לתוספת השלישית לחוק
1

תוספת שנייה

(תקנות 3 ו־6)

אגרה בשקלים חדשים בעד הגשת בקשה למתן היתר פליטה המשולמת בתשלומים

[תיקון: [הודעות]]
טור א׳
סכום לתשלום בעת הגשת הבקשה
טור ב׳
סכום לתשלום מדי שנה
62,500
(מתואם לינואר 2010; בשנת 2024, 75,434)
18,000
(מתואם לינואר 2010; בשנת 2024, 21,724)


ל׳ בכסלו התשע״א (7 בדצמבר 2010)
  • גלעד ארדן
    השר להגנת הסביבה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.