תולדות תנאים ואמוראים/א/אמימר בר מר ינוקא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפושאמימר בר מר ינוקא[עריכה]

נזכר בשם זה בחולין יח: שאמר הוה קאימנא קמיה דר' חייא בריה דרב אויא, אבל נזכר בשם סתם אמימר והוא בר מר ינוקא כגיטין יט: אמר רבינא אמר לי אמימר הכי אמר מרימר משמיה דכב דימי, וזה אמימר הוא בל"ס בר מר ינוקא כי אמימר הראשון לא יאמר לרבינא הכי אמר מרימר, כי מרימר היה מאוחר הרבה לאמימר ומלך אחרי רב אשי בסורא. וזה רבינא הוא רבינא בר ר"ה האחרון ואמימר זה הוא בר מר ינוקא והוא שאמר לרבינא האחרון הכי אמר מרימר, וזה ברור.

וכן מצינו כתובות כא: אמר אר"י אמר שמואל עד ודיין מצטרפין אמר רמי בר חמא כמה מעלייתא היא שמעתא איקלע רבנאי - אמר הכי אמר שמואל עד ודיין מצטרפין, אמר אמימר כמה מעלייתא הא שמעתא, א"ל רב אשי לאמימר משום דקלטה אבוה דאמך את נמי מקלסת ליה? וזה אמימר א"א לומר שהוא סתם אמימר, יען שרב אשי היה חתן רמי בר חמא כביצה כט. וא"כ איך יהיה אמימר רבו דרב אשי ואשר נפטר הרבה קודם רב אשי, נכד רמי בר חמא.

ולכן בל"ס הוא אמימר בר מר ינוקא, ומזה זכינו לידע יחוסו שאביו מר ינוק לקח בת רמי בר חמא והיה גיסו דרב אשי ואמימר בנו היה לו רב אשי דוד מצד אשתו והיה באמת צעיר הרבה מרב אשי.

ואין זה מר ינוקא בריה דרב חסדא אך בן מר זוטרא כדמובא בקבלת הראב"ד, וכן נזכר מנחות סו. רבנן דבי רב אשי מנו וכו' אמימר מני יומי. ומסידור הש"ס משמע שהוא אמימר האחרון.

ומיתתו נזכרה באגרת דרש"ג ח"ג פ"ג שבשנת תשפ"א נאסרו אמימר בר מר ינוקא והונא מר בר ריש גלותא, ומשרשיא בר פקוד, ובאדר בשנה ההיא נהרג, וזה לג' שנה אחרי פטירת רב אשי.