תולדות תנאים ואמוראים/א/אבוה דר' זירא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפושאבוה דר' זירא[עריכה]

לפי הגמרא מו"ק כ. היה שמו איסי דאמר שם והתני איסי אבוה דר"ז ואמרי לה אחוה דר"ז, ובתענית כו: מתקיף על דברי ריב"ל, וחלקו לא נפל בנעימים כי היה גבאי המלך הנקראים בפי חז"ל בשם טוכסים. אבל הוא היה חסיד גדול כסנהדרין כה: אבוה דר"ז עבד גביותא יג' שנין - כי הוה אתי איש נהרא למתא כי היה חזיא רבנן אמר להו לך עמי בא בחדריך, כי הוה חזי אינשי רמתא אמר איש נהרא אתא למתא והאידנא נכיס אבא לפום ברא וברא לפום ומיגנזו כולי עלמא, כי אתי (הריש נהרא) א"ל ממאן נבעי? כי נח נפשיה אמר שקילו יג' מעי דציירי לי בסדינאי והדרו לפלניא דשקלי מיניה ולא איצטריכי לי, והיה עשיר גדול כשבת קכא: ששאל ר"ז לר' אבא ב"כ בענין פטומות (מנזרות) וקרנות והשיבו כאותן של בית אביך.


אבא דקרנא[עריכה]

אדם אחד בימי רב אשי שהיה עושה מעשה אחיזת עינים, כסנהדרין סז..


אבוה דשמואל[עריכה]

ערך אבא בר אבא.


אבוה דשמואל בר אבין[עריכה]

נזכר סנהדרין נא: וצ"ל אבוה דר' אבין.


אבוה דשמואל בר רב יצחק[עריכה]

נזכר עירובין צז., ובזבחים קיא: אמר רבא השתא דתני אבוה דשמואל בר יצחק.

ובירושלמי ר"ה פ"א ה"ד ובחלה פ"א ה"א יסופר סיבת מיתתו שצם שני ימים כיום הכיפורים משום ספיקא דיומא ואיפסק כרוכה ומת, ובספר ועד חכמים ט: שגג בזה וכתב זאת על אבוה דשמואל.


אבוי[עריכה]

אבי אלישע-אחר, עשיר גדול מגדולי ירושלים, ערך אלישע.


אבויה[עריכה]

ר' חייא בנו זקנו דר' פרידא סנהדרין פב..


אביבי סגוותאה[עריכה]

נזכר בדפיסים הישנים בשבת יז. וגרסא שלנו אבימי.


אבונא או אבונה[עריכה]

בערך ר' אבינא.


ר' אביה[עריכה]

נזכר תנחומא פ"ג-ז.


ר' אבטולס (אמורא)[עריכה]

נזכר מנחות נג. ר' עזרא בר בריה דר' אבטולס דהוא עשירי לר"א בן עזריה דהוא עשירי לעזרא.