שולחן ערוך חושן משפט רטז ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · שולחן ערוך חושן משפט · רטז · ד · >>

דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: מאירת עיניים (סמ"ע) · שפתי כהן (ש"ך) · טורי זהב (ט"ז) · באר היטב · קצות החושן · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

עריכה

מכר לו שדה ואמר חוץ מהאילנות אם יש בו דקלים בלבד שייר הדקלים ואם יש בו גפנים בלבד שייר הגפנים וכן שאר האילנות היו בה גפנים ודקלים לא שייר אלא הגפנים [וכן בדקלים ואילנות שייר האילנות] היו בה אילנות וגפנים שייר האילנות ומכר הגפנים שהמוכר בעין יפה מוכר:

הגה: אמר לו חוץ מחרוב זה לא קנה כל החרובין שבשדה והא דקאמר חוץ מזה כדי לשייר לו דרך (הכל בטור) (ועיין לקמן סי' רס"ו ס"ה)

ואם הדקלים שייר לא שייר אלא כל דקל גבוה שעולים לו בחבל והשאר הרי הם של לוקח (מיהו אם כולם נמוכים שייר כולם) (טור) ואם שאר האילנות הוא ששייר לא שייר בהם אלא כל שאין העול כובשו וכל שהעול כובשו הרי הוא של לוקח ובכלל השדה נחשב (מיהו אם כולם דקין שהעול כובשן שייר כולן) (טור):

מפרשים

 

סמ"ע - מאירת עיניים

עריכה

אם יש בו דקלים לבד כו':    קמ"ל דאף דקלים וגפנים בכלל שם אילנות הן כשאין בשדה זולתם אבל כשיש בשדה ג"כ סתם אילנות אמרינן דלא שייר אלא סתם אילנות ואם אין בשדה אלא דקלים וגפנים גפנים הם יותר בכלל שם אילנות סתם מדקלים מ"ה אמרינן דמשייר לנפשו הגפנים ולא הדקלים:

וכן שאר אילנות:    קצת קשה דכ"ש הוא ודוחק לומר דמשום סיפא כתבו ללמדינו דאף באילנות לא שייר לנפשו כ"א אותן שאין העול כובשו. לכן היה נרא' דמ"ש וכן שאר אילנות ר"ל שאר אילנות החשובים כגון של תאנים ורימונים או של זתים וס"ל דאם היו שאר אילנות עמהן לא היינו אומרין דשיירן כמו בדקלים וגפנים. אבל השתא דליכא עמהן שאר אילנות ודאי דעתו הוה עלייהו ושיירן ועפ"ר שם כתבתי ל' הגמ' והטור דלא משמע הכי קצת:

וכן בדקלים ואילנות:    פי' כמו שאמרי' שמכר דקלים ושייר הגפנים כן הדין באם היו בו אילנות ודקלים דאמרי' דמכר דקלים ולא אמרי' בזה דשייר האילנות הגרועים וכ"ש הדקלים הטובים וכנ"ל:

שהמוכר בעין יפה מוכר:    פי' ומ"ה לא אמרי' ששייר לנפשו שניהן גפנים ודקלים אלא כל מה שנוכל לומר שלא שייר אמרינן דודאי מכר לו:

א"ל חוץ מחרוב זה:    פי' חוץ מחרוב המורכב דבזה דוקא דינא הכי משום דאף דלא שייר מסתמא נמי לא היה מכור בכלל השדה וכמ"ש הטור והמחבר בסי' שלפני זה מ"ה אמרינן דבשיורו בפי' לטפויי אתא לשייר לנפשו ג"כ דרך לאותו חרוב דמסתמ' לא היה לו דרך כמ"ש הטור והמחבר שם בסס"ה אבל אם אמר אחרוב שאינו מורכב חוץ מחרוב זה אין כאן יתור ל' ואין לו דרך לאותו חרוב וגם שאר חרובים שאינם מורכבים אינם משויירים:

שעולין לו בחבל:    שהדקל הוא גבוה ופירותיו הן סמוכים לראש האילן ואין לדקל ענפים מהצדדים שיוכל לעלות בהן ללקוט פירותיו מראש האילן וצריכין לעלות בחבל וללקוט הפירות וקאמר דאם אינו גבוה כ"כ אינו בכלל שם דקל סתמא והוא מכור ובטור סידר דין זה אאומר חוץ מאילונותיו ולא היו בו אלא דקלים דאמרינן דשייר לנפשו ולרבותא כתבו שם דגם בזה אמרינן כל שאין עולין בחבל הוא מכור ואף על גב דלא שיירי' בלשון דקל אלא בלשון אילן סתם אילן אינו גבוה כ"כ ועפ"ר:

שאין העול כובשו:    דרכם היה לחרוש סביב האילנות ואם העול כופף את האילן ועובר השור לדרכו ואין האילן מעכבו אינו חשוב וכאן לא שייך לומר עליית בחבל דשאר אילנות יש להן ענפים מן הצד לעלות בהן ובדקל אף אם העול כובשו כל שעולין לו בחבל חשוב הוא ואמרינן דדעתו היה גם כן עליו במה שכתב חוץ מדקל:
 

באר היטב

עריכה

(ד) וכן:    היה נראה לומר דמ"ש וכן שאר אילנות ר"ל החשובים כגון של תאנים ורמונים או של זתים וס"ל דאם היו שאר אילנות עמהן לא אמרינן דשיירן כמו בדקלים וגפנים אבל השתא דליכא עמהן שאר אילנות ודאי דעתו הוה עלייהו ושיירן אך לשון הש"ס והטור לא משמע קצת הכי. שם.

(ה) מוכר:    (עמ"ש הט"ז ליישב דל"ת ל"ל האי טעמ' הא בלא"ה לא שייר אלא הגפנים דהן יותר בכלל אילנות ע"ש).

(ו) שעולים:    שהדקל הוא גבוה ופירותיו הן סמוכין לראש האילן ואין לדקל ענפים מהצדדים שיוכל לעלות בהן ללקוט פירותיו וצריכין לעלות בחבל וללקוט הפירות וקאמר דאם אינו גבוה כ"כ אינו בכלל שם דקל סתמא והוא מכור. סמ"ע.

(ז) העול:    דרכן היה לחרוש סביב האילנות ואם העול כופף את האילן ועובר השור לדרכו ואין האילן מעכבו אינו חשוב והכא לא שייך לומר עליית בחבל דשאר אילנות יש להן ענפים מן הצד לעלות בהן ובדקל אף אם העול כובשו כל שעולין לו בחבל חשוב הוא ואמרינן דדעתו היה גם כן עליו כשאמר חוץ מדקלים. שם.

פירושים נוספים


▲ חזור לראש