שולחן ערוך חושן משפט עב כו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · שולחן ערוך חושן משפט · עב · כו · >>

מקרא לצבע סימון האותיות: סמ"ע ש"ך ט"ז באר היטב קצות החושן באר הגולה

שולחן ערוך

מי שיש בידו משכון מחבירו ודוחקו לפדותו ואמר לו הלה יהא המשכון שלך לא קני דדחויי מדחי ליה:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

לא קנה דדחויי כו':    הטור ומור"ם כתבו דין זה בסי' ע"ג ע"ש בהגהותיו בסי"ז ע"ש:

ש"ך - שפתי כהן

(קיד) לא קני דדחויי מדחי לי' הטור ומור"ם כתבו דין זה בסימן ע"ג ע"ש כו' עכ"ל סמ"ע ואינו בטור ובאמת צ"ע בדין בזה שכתב המחבר דהנמוקי יוסף שם הוציא כן ממאי דס"ל גבי פועל דאם א"ל טול מה שעשית בשכרך דיכול לחזור בו כל זמן דלא פנינהו ודלא כהרשב"א שם משום דדחוי מדחי והרי הט"ו גופי' חולקים בזה לקמן של"ו סעיף ב' וס"ל כהרשב"א דאם הוא ברשות הפועל אינו יכול לחזור בו וא"כ נראה דה"ה הכא גבי משכון ודוחק לחלק בין פועל להך דהכא ועוד דהא בנ"י שם תלה זה בזה וכתב שם ג"כ להדיא דלהרשב"א אם חזר בעל המשכון אח"כ על משכונו אין שומעין לו ע"ש וצל"ע:באר היטב

(ע) מדחי:    צ"ע בדין זה דהנ"י הוציא כן ממאי דס"ל גבי פועל דאם א"ל טול מה שעשית בשכרך דיכול לחזור בו כ"ז דלא פנינהו ודלא כהרשב"א משום דדחויי מדחי והרי הט"ו גופיה חולקים בזה בסי' של"ו ס"ב וס"ל כהרשב"א דאם הוא ברשות הפועל א"י לחזור בו וא"כ נרא' דה"ה הכא גבי משכון ודוחק לחלק בין פועל להך דהכא ועוד דהא בנ"י שם תלה זה בזה וכת' להדי' דלהרשב"א אם חזר בעל המשכון אח"כ על משכונו אין שומעין לו ע"ש וצל"ע. שם.קצות החושן

▲ חזור לראש