שולחן ערוך חושן משפט מד ו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · שולחן ערוך חושן משפט · מד · ו · >>

דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: מאירת עיניים (סמ"ע) · שפתי כהן (ש"ך) · טורי זהב (ט"ז) · באר היטב · קצות החושן · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

שטר שיש בו גרר מאחריו או ביני שיטי במקום שנהגו לכתוב הפרעון מאחוריו או ביני שיטי כשר אלא שיש לאיים על בעל השטר ויש פוסלים:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

כשר אלא שיש לאיים כו':    שם בתשו' הרמב"ן כ' טעם לדבריו ז"ל לפי שהשטר מוחזק ביד המלוה וכאלו הממון שכתוב בו מוחזק בידו והביא ראיה לדבריו ע' שם:

ש"ך - שפתי כהן

(טו) שטר כו' כשר. קשה אמאי כשר כיון שנהגו לכתוב הפרעון מאחוריו א"כ ודאי ל"ש בכה"ג לומר אוקמי' שטר אחזקתי' כיון דיש ריעותא דמחק לפנינו ונהגו לכתוב פרעון מאחוריו וכשתעיין בתשובת רמב"ן שם תראה שטעמו משום דאפי' כ' להדיא הפרעון' מאחוריו אינו מועיל וז"ל שם ותדע לך דהא ע"ג השטר ע"כ ל"מ ולא מידי דהא אמר ר"י בר אבא אמר רב סמפון היוצא מתחת יד מלוה אע"פ שהוא כתוב בכתב ידו אינו אלא כמשחק ופסול אלא על גביה דקאמר בפנים כלפי הכתב קאמר ולאחר חיתום שטרות כו' עכ"ל וכ"כ ר' ירוחם נ"ו ח"ד בשם החדושים דאם כתב פרעון ע"ג השטר מאחוריו ל"מ ומביאו ב"י בקצרה לקמן ס"ס ס"ה סכ"ט וא"כ קשה על המחבר כיון דאיהו פסק לקמן סי' ס"ה סעי' ך' בסתם כדברי הרמב"ם וסייעתו דע"ג השטר מאחוריו מהני היאך הביא כאן דעת המכשירים במקו' שנהגו לכתוב פרעון מאחוריו וצל"ע וכן נלפע"ד עיקר לדינא דפסול כיון דקי"ל לקמן סי' ס"ה כהרמב"ם וסייעתו וכל הראיה שהביא מר' ירמיה בר אבא לפע"ד לאו ראיה היא כלל דהתם מיירי שהסמפון הוא במקום אחר ואינו כתוב ע"ג השטר ולכך אע"פ שהוא יוצא מתחת יד המלוה והוא כתב יד המלוה אינו כלום כן נלע"ד (ועיין בתשובת מהרשד"ם סי' קצ"ח דף קמ"ג ע"ג):


ט"ז

באר היטב

(ט) כשר:    שם בתשובת הרמב"ן כתב טעם לפי שהשטר מוחזק ביד המלו' וכאילו הממון שכתוב בו מוחזק בידו והביא ראי' לדבריו ע"ש עכ"ל הסמ"ע. והש"ך הקשה על המחבר ממ"ש בסי' ס"ה ס"כ והניח בצ"ע וכתב דנ"ל עיקר לדינא דפסול ע"ש.קצות החושן

(ב) כשר. עיין ש"ך שכתב וז"ל וכשתעיין בדברי הרמב"ן שם תראה שטעמו משום דאפילו כתב להדיא פרעון מאחוריו אינו מועיל וז"ל ותדע לך דהא על גבי השטר על כרחך לא מהני ולא מידי דהא אמר ר"י בר אבא סמפון היוצא מתחת יד מלוה פסול ואינו אלא כמשחק ופסול אלא גבי' דקאמר בפנים כלפי הכתב קאמר ולאחר חתום שטרות כו' ואם כן קשה על המחבר כיון דאיהו פסק לקמן סימן ס"ה כדברי הרמב"ם וסייעתו דע"ג השטר מאחוריו מהני האיך הביא כאן דעת המכשירין במקום שנהגו לכתוב פרעון לאחוריו עכ"ל:

והנה אם נמצא מחק מתוכו לאחר חיתום שטרות לכאורה גם לדעת הרמב"ן פסול השטר דהא לא הכשיר הרמב"ן מאחוריו אלא לפי שסובר דמאתוריו הסמפון אינו כלום אבל בפנים אחר חיתום שטרות דמהני הסימפון אם כן השטר פסול אם נמצא שם מחק או גרר אך מלשון השלחן ערוך נראה דוקא שטר שיש בו גרר מאחוריו או ביני שיטי פסול אבל אחר חיתום שטר כשר מחק או גרר וטעמא דלא מבעיא לדעת הסמ"ע בסימן ס"ה בסמפון היוצא לאחר חיתום שטרות אם טען המלוה שלא נפרע הוא נאמן במגו דאי גייז לי' אם כן בנמצא מחק או גרר לאחר חיתום שטרות דנאמן במגו אלא אפילו לדעת הש"ך שם דלא אמרינן מגו היינו דוקא היכא דכתוב פרעון בפירוש ל"מ לי' מגו דהוי כמגו במקום חזקה או במקום עדים אבל אם לא נמצא שם כתוב פרעון בפירוש אלא מחק או גרר ואינו אלא מספק שמא היו שם פרעון ומחקו אם כן הרי המלוה נאמן לומר שלא הי' שם פרעון במגו דאי בעי גייז לי' ולהכי כתב בשלחן ערוך מאחוריו או ביני שיטי בענין דלית לי' מגו הוא דיש פוסלים אבל היכא דאינו אלא מחק או גרר לאחר חיתום שטרות לכולי עלמא כשר במגו דגייז לי':פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש