קצות החושן על חושן משפט מד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| קצות החושן על שולחן ערוך חושן משפט מד |

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף א[עריכה]

(א) משטה אחרונה עיין ש"ך מדין למידין משטה אחרונה דבר שאינו חדש ואינו סותר לגמרי מה שלמעלה ממנו:

סעיף ו[עריכה]

(ב) כשר. עיין ש"ך שכתב וז"ל וכשתעיין בדברי הרמב"ן שם תראה שטעמו משום דאפילו כתב להדיא פרעון מאחוריו אינו מועיל וז"ל ותדע לך דהא על גבי השטר על כרחך לא מהני ולא מידי דהא אמר ר"י בר אבא סמפון היוצא מתחת יד מלוה פסול ואינו אלא כמשחק ופסול אלא גבי' דקאמר בפנים כלפי הכתב קאמר ולאחר חתום שטרות כו' ואם כן קשה על המחבר כיון דאיהו פסק לקמן סימן ס"ה כדברי הרמב"ם וסייעתו דע"ג השטר מאחוריו מהני האיך הביא כאן דעת המכשירין במקום שנהגו לכתוב פרעון לאחוריו עכ"ל:

והנה אם נמצא מחק מתוכו לאחר חיתום שטרות לכאורה גם לדעת הרמב"ן פסול השטר דהא לא הכשיר הרמב"ן מאחוריו אלא לפי שסובר דמאתוריו הסמפון אינו כלום אבל בפנים אחר חיתום שטרות דמהני הסימפון אם כן השטר פסול אם נמצא שם מחק או גרר אך מלשון השלחן ערוך נראה דוקא שטר שיש בו גרר מאחוריו או ביני שיטי פסול אבל אחר חיתום שטר כשר מחק או גרר וטעמא דלא מבעיא לדעת הסמ"ע בסימן ס"ה בסמפון היוצא לאחר חיתום שטרות אם טען המלוה שלא נפרע הוא נאמן במגו דאי גייז לי' אם כן בנמצא מחק או גרר לאחר חיתום שטרות דנאמן במגו אלא אפילו לדעת הש"ך שם דלא אמרינן מגו היינו דוקא היכא דכתוב פרעון בפירוש ל"מ לי' מגו דהוי כמגו במקום חזקה או במקום עדים אבל אם לא נמצא שם כתוב פרעון בפירוש אלא מחק או גרר ואינו אלא מספק שמא היו שם פרעון ומחקו אם כן הרי המלוה נאמן לומר שלא הי' שם פרעון במגו דאי בעי גייז לי' ולהכי כתב בשלחן ערוך מאחוריו או ביני שיטי בענין דלית לי' מגו הוא דיש פוסלים אבל היכא דאינו אלא מחק או גרר לאחר חיתום שטרות לכולי עלמא כשר במגו דגייז לי':

סעיף יא[עריכה]

(ג) ויחתמו שניהם. עמ"ש בסימן ל' סעיף קטן י':