שולחן ערוך אורח חיים תקנה א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


שולחן ערוך אורח חיים · תקנה · א · >>

דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · מגן אברהם · באר היטב · משנה ברורה · ביאור הלכה · כף החיים · באר הגולה

שולחן ערוך

אנוהגים שלא להניח אתפילין בתשעה באב שחרית, ולא טלית, אלא לובשים טלית קטן תחת בגדים בבלא ברכה. גובמנחה מניחים ציצית בדותפילין הומברכים עליהם.

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(א) שלא להניח תפילין:    משום דאקרי פאר וטלית משום דכתיב בצע אמרתו ומתרגמי' בזע פורפירא דיליה:

באר היטב

(א) תפילין:    מהר"ם גאלנט"י היה מניח' בביתו והיה קורא ק"ש ואח"כ היה הולך לבית הכנסת כ"כ בהלק"ט ח"ב סימן קל"ט וכתב שכן מצא כתוב להאר"י ז"ל.

(ב) ותפילין:    והנוהגים להניח שני זוגות תפילין גם בתשעה באב יניחו נ"ל עיין סי' ל"ח.

ביאור הגר"א

נוהגים כו'. ע"פ המדרש בצע אמרתו בזע פורפירין דיליה השליך משמים ארץ תפארת ישראל זו תפילין. אבל מדינא חייב בתפילין אע"ג שאמר כל מצות כו' ונהי דבמ"ע שאבל פטור כמו כפיית המטה דלא הודו לו וכן בשאר דברים מ"מ במל"ת במצות לא תעשה ג"כ אינו חייב אלא אותן דחשיב שם ופרושי קא מפרש מהן הן אסור כו' דוקא מה שאסור כל שבעה אסור בת"ב וז"ש דברים הנוהגים כו' דלא חמיר מלאחר שלשה דאבילות ישנה היא כמ"ש ביבמות ולכן מותר במלאכה כמו אין לו מה יאכל וכן משיב לשואל וע"ל סימן ל"ח ס"ו:

ובמנחה כו'. דלענין דברים אלו הקילו במנחה וכמ"ש במ"ס ריש פי"ט דבשרית א"א קדוש וקדיש ובמנחה אומרים קדוש וקדיש וכן כ"ד שתלוי במנהג והטעם שאז הציתו אש במקדש כמש"ל סימן תקנ"ז ועבתוס' דקידושין ל"א ב' בד"ה אסתייעא כו' על שכילה כו' ואמרינן במ"ר תם עונן כו' שבה נטלו ישראל איפוכי שלימה כו':

משנה ברורה

(א) נוהגים וכו' – על פי המדרש: "בצע אמרתו", "בזע פורפירא דיליה" [זה הטלית], "השליך משמים ארץ תפארת ישראל" – זו תפילין.

(ב) בלא ברכה – ומכל מקום, אם פשטו בלילה, יש אומרים שצריך לברך עליו בבוקר.

(ג) ובמנחה – שאז הציתו אש במקדש, ו"תם עוונֵך" במה ששפך הקב"ה חמתו בעצים ואבנים [הגר"א].

ויש אומרים, כדי להראות נחמה באבלינו בו ביום.
וכל זה הוא לכולי עלמא רק לעניין תפילין [וטלית], משום דהוא מילתא דתליא במנהגא בעלמא. אבל כל החמישה עינויים, אין מבטלין כל היום.

(ד) ותפילין – והרגיל להניח תפילין של רבינו תם, יניח גם עתה [אחרונים].

(ה) ומברכין עליהם – ונראה דיזהר שלא לקרוא עתה פרשיות קריאת שמע, וכן פרשת "קדש", דהלא כעת הוא רק כקורא בתורה, ותלמוד תורה אסור כל היום.
פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש