שולחן ערוך אורח חיים שעב טו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · שולחן ערוך אורח חיים · שעב · טו · >>

דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · מגן אברהם · באר היטב · משנה ברורה · ביאור הלכה · כף החיים · באר הגולה

שולחן ערוך

היה אילן בצד הכותל ועשהו סולם לכותל אם רצו מערבין אחד אבל אם עשה אשרה סולם לכותל אין מערבין אחד מפני שאסור לעלות עליה מן התורה שהרי אסורה בהנאה והרא"ש ז"ל כתב בהיפך דאילן אינו מועיל ואשרה מועלת והוא שתהא יבשה:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(כד) היה אילן:    דמה שאסור לעלות באילן אינו אלא שבות ולא גזרו עליו ב"ה עיין סי' שמ"ב ואף על גב דהכא הוי פתחא לכולא יומא שרי לערב עיין רסי' שע"ד:

(כה) דאילן אינו מועיל:    דאיסור שבת גרם לו:

(כו) יבשה:    צ"ע דבריש סי' של"ו פסק דאסור להשתמש אפילו ביבשה ע"ש:

באר היטב

(ט) יבשה:    צ"ע דבריש סי' שכ"ו פסק דאסור להשתמש אפי' ביבש עיין שם.


משנה ברורה

(קיג) אם רצו מערבין אחד:    שאין איסור לעלות על סתם אילן בשבת אלא מדברי סופרים ובבין השמשות שהוא שעת קניית העירוב לא גזרו על שבות של דבריהם:

(קיד) דאילן אינו מועיל:    דכיון שאסור לעלות בו בשבת והאיסור בא מכח שבת ואיך יתיר דבר לשבת דהו"ל כשני סותרין:

(קטו) ואשירה מועלת:    הואיל ולית בה משום איסור שבת אע"ג שיש בה איסור אחר שהוא איסור ע"ג לא חיישינן לזה דמ"מ פתחא הוא ואריה דרביע עלה:

(קטז) יבשה:    שאין בו פירות ועלין וענפים דאז לא חיישינן שמא יתלוש ומותר לעלות עליו בשבת מדינא אי לאו משום איסור אשרה ועיין לעיל סימן של"ו דיש ליזהר שלא לעלות אפילו באילן יבש התם רק משום סייג וגדר שלא יבואו להקל בשאר אילנות ועיין בא"ר שמצדד להלכה כסברא הראשונה שהיא דעת הרבה פוסקים:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש