באר היטב על אורח חיים שעב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| באר היטב על שולחן ערוך אורח חיים שעב |

סעיף ד[עריכה]

(א) ארבעה:    ואפי' הוא ארוך הרבה צריך שיהא ברחבו ד'. ואז מותר לטלטל אפי' דרך פתחים קטנים ב"י ואם אין ביניהם חלון אף שנשתתפו במבוי אסורים לטלטל דרך חור ואף בחצירות ובתים שלנו הדין כך מ"א ועיין סי' שע"ו.

סעיף ז[עריכה]

(ב) במילואו:    כגון שנשאר מכל צד משהו או פס ד' בצד א'.

סעיף ח[עריכה]

(ג) משך:    פי' ברוחב ארבע כמ"ש ר"ת אלא דלא בעי ארבע על ארבע. מ"א.

(ד) המקום:    עט"ז.

סעיף י[עריכה]

(ה) שיחברנו:    חבור שא"א לשומטו עד שיחפור בדקר ע"כ הוי ביטול. רמב"ם.

סעיף יב[עריכה]

(ו) להתיר:    אבל לא לערב יחד אא"כ מגיע לראש הכותל. מ"א.

(ז) סומכו:    פי' שסמך הסולם לכותל אצל הזיז א"כ לא הוי הך סולם דרגא לזיז.

סעיף יג[עריכה]

(ח) לערב:    היינו כשמגיע לראש הכותל כמ"ש ס"ח.

סעיף טו[עריכה]

(ט) יבשה:    צ"ע דבריש סי' שכ"ו פסק דאסור להשתמש אפי' ביבש עיין שם.

סעיף טז[עריכה]

(י) סתמא:    ובגמרא דף פ"ד מוקי בפירות טבלים משמע דבשאר פירות אסור לטלטל וצ"ע. מ"א.

סעיף יז[עריכה]

(יא) ואם נתן:    עי' ב"ח.

סעיף יט[עריכה]

(יב) אפי':    דשמא בע"ש בה"ש ימעט מיו"ד ולאו אדעתיה ומטלטל בחצר האסור וכתב הט"ז ודע דכל הני מילי דכותל וחריץ מיירי בלא עירבו בני החצר אבל עירבו בני החצר מותר הכל.

(יג) אבל:    ומיירי שבית אחר פתוח לחצר זה והשני פתוחה לחצר אחרת ולא עירבו החצירות. מ"א.