שולחן ערוך אבן העזר קמא י

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · שולחן ערוך אבן העזר · קמא · י · >>

דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: חלקת מחוקק · בית שמואל · טורי זהב (ט"ז) · באר היטב · פתחי תשובה · באר הגולה

שולחן ערוך

עריכה

במה דברים אמורים שצריך עדי קבלה, כשאבד הגט או נקרע. אבל אם היה הגט יוצא מתחת יד שליח קבלה, אינו צריך עדי קבלה. ועיין לקמן סימן זה סעיף י"ג:

מפרשים

 

בית שמואל

עריכה

(יב) א"צ עידי קבלה:    כלומר א"צ עדים שקיבל בפניהם הגט אבל צריך עידי אמירה שעשא' אותו לש"ק כ"כ הב"י ובכ"מ אף על גב דהוא שליש דהא הגט בידו מ"מ לענין שתתגרש מיד בעת קבלתו בעינן עדים דהוא ש"ק כמ"ש לקמן ואם איכא עדים שהוא ש"ק אפילו אם הבעל לא היה ידע שהוא ש"ק אמרי' מסתמא מוסר לידו שתתגרש מיד אם הוא ש"ק כ"כ הר"ן וכשאין עדים שהוא ש"ק לא אמרי' עכ"פ תתגרש מיום שבא עם הגט לכאן במיגו דהיה יכול ליתן לידה הגט די"ל דאין רצונו לקבל הגט כשא"י דבעלה נתן לידו ליתן לה כן משמע בהרא"ש ולקמן הבאתי מ"ש תוספות בזה ואם אין הגט עכשיו ביד השליח רק עדים ראו בידו יתבאר לקמן ועיין בטור שכתב דאיירי כאן בגט חתום וניכר החתימות אז אמרי' מסתמא נמסר ליד ש"ק כדינו לפני ע"מ מיהו קשה לקמן הביא המחבר פלוגתת הפוסקים כשהבעל מכחיש אותו אם יכול להכחישו וכאן כתב דא"צ עידי קבלה משמע דהבעל א"י להכחישו ולכאורה היה נראה לומר דס"ל כהרא"ש דוקא כשהבעל מכחישו בזה פליגי הפוסקים אבל כשהבעל אינו בפנינו לא חיישינן שמא יבוא ויכחישו אלא קשה דהא בסעיף נ"ז איירי דאין הבעל כאן ופליגי אם יכול להכחישו ושם סתם דחיישינן שמא יבוא הבעל ויכחישו ונראה דמוכח כן מדברי הרי"ף דפוסק כרב חסדא נגד רב הונא וראיה שלו מדהקשה בש"ס וליהמניה לשליש שאומר שנתן הגט לגרש אותו וס"ל דאתיא כרב חסדא דהא לרב הונא אין השליש נאמן ואם איתא דיש חילוק בין אם הבעל בפנינו ומכחיש לבין דאין הבעל בפנינו א"כ מנ"ל להביא ראיה מזה דאתיא כר"ח דהא אף לר"ה בכה"ג דאיירי מתני' דאין הבעל כאן ומכחיש אותו א"כ אף לר"ה השליש נאמן א"כ אתיא שפיר כר"ה אלא וודאי דאין חילוק בדבר ואפי' אין הבעל בפנינו חיישינן שמא יבוא הבעל ויכחיש ולא כב"י וכ"מ גם א"ל משום דאיירי דיש בידו שטר שליחות אז אמרינן מסתמא מסר לידו לשם גירושין דהא לקמן איירי נמי דהוא ש"ק משמע בידוע שהוא ש"ק ומ"מ חיישינן שמא יבוא הבעל ויכחיש אותו וצ"ל דאיירי כאן בשליח המביא גט ממקום למקום אז לכ"ע השליח נאמן אבל אם היה במקום א' אפילו אין הבעל כאן חיישינן שמא יבא הבעל ויכחישו אף על פי שדבריו סתומים הם מ"מ נ"ל כן:
 

באר היטב

עריכה

(ו) קבלה:    כלומר א"צ עדים שקיבל בפניהם הגט אבל צריך עידי אמיר' שעשאו אותו לש"ק עיין ב"ש.

פירושים נוספים


▲ חזור לראש