שולחן ערוך אבן העזר לד א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


שולחן ערוך אבן העזר · לד · א · >>

צבעי אותיות סימון הפרשנים: חלקת מחוקק · בית שמואל · טורי זהב (ט"ז) · באר היטב · פתחי תשובה · באר הגולה

שולחן ערוך

כל המקדש אשה, בין על ידי עצמו בין על ידי שליח, מברך (הוא או השליח (טור), ויש אומרים דאחר מברך, (סמ"ג והגהות מימוני) וכן נוהגין) "אשר קדשנו במצותיו וצונו על העריות, ואסר לנו הארוסות, והתיר לנו הנשואות [לנו] על ידי חופה בקדושין, ברוך אתה ה' מקדש ישראל".

ויש אומרים נוסח הברכה בלשון אחר, כי אומרים: "והתיר לנו הנשואות על ידי חופה וקדושין" (טור), וחותם: "ברוך אתה ה' מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקדושין" (כן כתב הרא"ש) וכן נוהגים במדינות אלו.

ואחר שיגמור הברכה, יקדש:

מפרשים

חלקת מחוקק

(א) והתיר לנו הנשואות ע"י חופה:    רבינו תם הגיה הנשואות לנו וכן נוהגים המדקדקים וכן הוא בב"ח ע"פ קבלת רבותיו:


(ב) ע"י חופה וקידושין:    בספר העיטור כתב שעיקר הנוסח' בקדושין רק שהדייקנים קוראים הבי"ת רפה מפני שהיא סמוכה לאות ה' והסופרים טעו וכתבו וקדושין בוי"ו:


(ג) ואחר שיגמור הברכה יקדש:    כלו' לכתחילה הוא עיקר המצו' לברך עובר לעשייתן לאפוקי קצת פוסקים דס"ל דלכתחלה מברכין אחר שקידש וע"ז כתב הרא"ש בתשובה שטועים הם אבל אם שכח ולא בירך קודם אירוסין יש לברך אחר שקידש ובפרט לפי המנהג שלנו שאחר מברך ולא החתן ועיין בהג"ה מיימון סוף פ"ג מה"א:

בית שמואל

(א) ע"י שליח:    דכתיב ויברכו את רבקה ואליעזר הי' שליח, תו':


(ב) דאחר מברך:    שלא לבייש מי שא"י לברך ואם ליכ' אחר יברך החתן, פרישה:


(ג) והתיר לנו הנשואות לנו:    כ"כ כל האחרונים:


(ד) ואחר שיגמור:    לדעת כמה פוסקים מקדש קודם הברכה כי שמא תחזור ולא תרצ' לקבל הקידושין ואנן קי"ל לכתחלה יברך קודם הקידושין כדי שיהיה עובר לעשי' אבל בדיעבד יכול לברך אחר הקידושין:


באר היטב

(א) שליח:    דכתיב ויברכו את רבקה ואליעזר היה שליח תוס' דכתובות דף ז' ע"ב.


(ב) מברך:    שלא לבייש מי שא"י לברך ואי ליכא אחר יברך החתן פרישה.


(ג) והתיר לנו הנשואות:    צ"ל הנשואות לנו כ"כ כל האחרונים.


(ד) חופה וקדושין:    עיין ח"מ מה שמביא בשם העיטור וכ"כ בה"י ע"ש.


(ה) יקדש:    לדעת כמה פוסקים מקדש קודם הברכה כי שמא תחזור ולא תרצה לקבל הקידושין ואנן קי"ל לכתחלה יברך קודם הקדושין כדי שיהיה עובר לעשייתן אבל בדיעבד יוכל לברך אחר הקדושין ב"ש.▲ חזור לראש