שולחן ערוך אבן העזר יז מא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · שולחן ערוך אבן העזר · יז · מא · >>

מקרא לצבע סימון האותיות: חלקת מחוקק בית שמואל ט"ז באר היטב פתחי תשובה באר הגולה

שולחן ערוך

אם שנים מעידים ששמעו (כל אחד) מפי אחד שמת פלוני, ועד א' מעיד ששמע מפי א' שהוא חי, מותרת:

מפרשים

חלקת מחוקק

(עט) אם שנים מעידים ששמעו מפי אחד:    כלומר כל א' מהם שמע מפי אחד (כן הוא להדיא בתשוב' הר"ן בעל דעה זו הובא בב"י ס"ק מ"ב) קמ"ל דכשם דבגוף עדות אזלינן בתר רוב דעות ה"ה בעד מפי עד שנים שהם עד מפי עד מכחישין את עד מפי עד אחר ודוקא שהשני' באים מכח שנים אבל מאה ששמעו מאחד כחד חשיבי וכן הוא מבואר בתשו' הר"ן באות' תשוב' ונרא' דה"ה עד א' המעיד מפי רבים וע"א המעיד מפי יחיד שקולי' הם מאחר דאין הרבי' לפנינו דאל"כ ליתני רבותא אחד מפי שנים ולא שנים מפי שנים:

בית שמואל

(קכז) אם שנים מעידים ששמעו מפי א':    היינו כ"א שמע מפי א' כן הוא בתשו' הר"ן וכ"כ בתשובת מהר"מ מלובלין סי' קל"ג וכ"כ בח"מ אבל אם רבים שמעו מא' שמת וא' שמע מא' שחי הוי כחד וחד ומבואר שם דחיישינן שמא שמעו הרבים מאחד כשלא אמרו דשמעו מרבים ומשמע שם אם אחד שמע מרבים אפילו הרבים אינן כאן מ"מ עדיף מאחד שאמר דשמע מאחד והיינו אותו אחד ששמע מרבים אמר דרבי' בעצמם ראו ולא ששמעו ולא כח"מ שכתב ע"א מפי הרבים וע"א מפי יחיד שקולים הן כל שאין הרבים לפנינו:


באר היטב

(קכח) ששמעו כל א':    כלומר כל א' מהם שמע מפי אחד. כן הוא בתשובת הר"ן וקמ"ל דכשם דבגוף עדות אזלינן בתר רוב דיעות ה"ה בעד מפי עד שנים שהם עד מפי עד מכחישין עד מפי עד אחד. ודוק' שהשנים באים מכח שנים אבל מאה ששמעו מאחד כחד חשיבי. וה"ה עד המעיד מפי רבים וע"א מעיד מפי יחיד שקולים הם מאחר דאין הרבים לפנינו ח"מ. וב"ש כתב דווקא אם רבים שמעו מאחד נחשבין כחד. אבל אם א' שמע מרבים עדיף מאחד שאמר ששמע מאחד ע"ש. מה שרוצה הח"מ להוכיח דאל"כ ליתני רבותא א' מפי שנים ולא שנים מפי שנים ע"ש. נ"ל דמש"ה נקט שנים מפי שנים להורות אבל שנים מפי אחד כאחד דמי ואי הוי נקט א' מפי שנים לא הוי ידעינן שנים מפי אחד וק"ל.▲ חזור לראש