רש"י על תהלים נח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על תהלים · נח · >>

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"האמנם" - לשון אמונה הוא האמנם אלם צדק תדברון וגו' מזמור זה אמר על שבא אל המעגל אשר שאול שוכב שם ולקח את החנית ואת הצפחת והלך לו וקרא הלא תענה אבנר (שמואל א כ"ז) כלומר הלא יש לך עתה להוכיח לשאול ולהראותו שעל חנם הוא רודפני שאילו רציתי הרגתיו וכך אמר בשירו האמנם נאלם מפיכם הצדק שהיה לכם לדבר והמישרים שהיה לכם לשפוט הצדק אשר תדברון

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אף בלב עולות תפעלון" - ולא עוד אלא שבלבבכם אתם חורשים רעה לפעול עול

"עולות" - כמו עוולות כאשר יאמר מן שור שוורים ומעיר עיירים ושלשים עיירים להם (שופטים י') שהם לשון עיר וקריה

"בארץ חמס ידיכם תפלסון" - בתוך הארץ אתם מכריעים חמס ידיכם עד שהוא שוקל משקל רב תפלסון קונטרפייש"ץ בלע"ז

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"זורו רשעים מרחם" - ממעי אמם הם נעשים זרים להקב"ה כדרך שעשה עשו ויתרוצצו הבנים בקרבה (בראשית כ"ה) "זורו" - נזורו כמו שומו שמים (ירמיהו ב') וימררוהו ורבו (בראשית מ"ט) רומו מעט (איוב כ"ד) כולן לשון נפעלו

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חמת למו" - ארס יש להם להרוג את הבריות כדמות הנחש "כמו פתן חרש יאטם אזנו" - הנחש כשהוא מזקין נעשה חרש באזנו אחת ואוטם השנית בעפר שלא ישמע את הלחש כשחבר משביעו שלא יזיק

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשר לא ישמע וגו'" - מחובר למקרא שלפניו ואוטם אזנו בשביל שלא ישמע לקול מלחשים "חובר חברים" - שיודע ללחוש את הנחשים

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מלתעות" - שנים הפנימיות שקורין מיישלי"ש בלע"ז

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ימאסו" - לעצמם שיהיו נמאסים בעיניהם מדאגה וכמו במים יתהלכו דוגמתו (יחזקאל כ"א) כל ברכים תלכנה מים מדמעות (סא"א) "ידרוך חציו" - הקב"ה לנגדם כדי שיתמוללו יתמוללו שיאנ"ט פרוייאיי"ץ בלע"ז

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שבלול" - יש פותרין לימצ"א בלע"ז ויש פותרין כמו שבולת מים (לקמן ס"ט) וכפל הלמ"ד כמו מן ימל קצירו (איוב י"ח) ימולל (לקמן צ')

"תמס" - נמס והולך תמס שם דבר הוא המ"ם יסוד ועיקר הוא והתי"ו בו יסוד נופל כמו תי"ו של תבל עשו (ויקרא כ')

"נפל אשת" - (טלפ"א בלע"ז שאין לה עינים והיא תנשמת דמתרגמינן אשותא כך פירשוהו רבותינו ויש פותרין נפל של אשה כמו אשת הזמה (יחזקאל כ"ג) ויש תי"ו בלא דבקות כמו (משלי ד') עטרת תפארת תמגנך כמו נפל של אשה שלא חזו הנפלים שמש וללשון ראשון הוי נפל ואשת כמו ואני ככבש אלוף (ירמיהו י"א) שהוא כמו כבש ואלוף ופי' מנחם ככבש ואלוף הוא שור אף כאן נפל ואשת (מצוה להגיה סא"א)

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בטרם יבינו סירותיכם אטד" - אשר בטרם ידעו קוצים רכים שלכם להיות אטדים קשים כלומר עד שלא יגדלו בני הרשעים "כמו חי כמו חרון" - כלומר בגבורה ובחוזק ובחרון יסערם הקב"ה חי לשון גבורה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויאמר אדם אך פרי לצדיק" - ואז יאמרו הבריות ודאי יש פירות ותשלום שכר במעשה הצדיקים שנקם הקב"ה נקמתם

"יש אלהים" - דיין שופט רשעים בארץ