רש"י על נחמיה יג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כל ערב" - כל תערובות העכו"ם כמו וגם ערב רב עלה אתם (שמות י"ב)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולפני מזה" - ומקודם לכן "קרוב לטוביה" - אותו אלישיב הכהן היה קרוב לטוביה חברו של סנבלט ונתן שם הכהן כליו של טוביה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויעש" - אלישיב

"לפנים" - שם היו נותנים קודם שבאתי לירושלים

"מנות הלוים" - מתנות הראויות ללוים

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ובכל זה" - ובכל המעשה הזה באתי אל המלך וחזרתי לבבל "נשאלתי" - שיתן לי רשות לעלות לירושלים ולחזור

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואומרה" - צויתי לטהר ויטהרו הלשכות וגו'

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מניות" - מנות "לא נתנה" - שלא נתנו ישראל שם המתנות ועל כן ברחו והלכו להם אנה ואנה לשאול מתנותיהם ולא היו עוסקים כל כך בעבודתם

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואקבצם" - קבצתי את הכהנים והלוים להעמידם על משמרתם בעבודתם וכל ישראל היו מביאים להם שם מתנותם

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי נאמנים" - היו לחלוק המתנות ביניהם

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הערמות" - אלומות של תבואה

"ואעיד" - העידותי בהם שלא לעשות

"ביום מכרם ציד" - ביום שהיו מוכרים מזון וציד ציד כמו ויתן להם צידה לדרך (בראשית מ"ח)

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והצורים" - סוחרים של צור מביאים דגים למכור

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויהי כאשר צללו" - כאשר נטו הצללים של ערב שבת בשערים צויתי לסגור דלתות העיר שלא יפתחו עד אחר שבת שלא יבואו הרוכלים בעיר למכור סחורתן כדי שלא יחללו ישראל את השבת על ידיהם

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וילינו" - והיו לנים הרוכלים והסוחרים ביום השבת מחוץ לירושלים פעם אחת ושתי פעמים כדי שיבואו בני ישראל לפתוח השערים ולקנות מהם בשבת

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואומרה אליהם" - התריתי באותם הרוכלים

"אם תשנו" - אם תוסיפו לעשות פעם שנייה

"מן העת" - מן אותו יום והלאה לא באו ביום השבת

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הושיבו נשים" - אשר נשאו להם נשים של עכו"ם

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חצי מדבר" - הרבה מבניהם היו מדברים לשון אשדודים כאמותם

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואכה" - נתתי להם מלקיות להלקותם כדי להוכיחם ולהזכירם

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גם אותו החטיאו" - כל שכן שתהיו חוטאים ע"י נשיכם של עכו"ם וזהו שנאמר בסמוך ולכם הנשמע וגו' בתמיה כלומר שלמה מלך ישראל נמצא חטא על ידי נשיו של עובדי כוכבים ומזלות ואתם נשאתם נשים של נכריות ומזלות להיות חוטאין

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומבני יוידע חתן לסנבלט" - אחד מבני יוידע חתן לסנבלט צורר היהודים והברחתיהו מעלי למען לא יהיה רגיל בירושלים בשביל חתנו לראות את העיר ואת מוצאיה ואת מובאיה

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"זכרה להם" - הטובה אשר עשו

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בעתים" - לעתים היו כורתים עצים למערכה

"ולבכורים" - שהיו מביאים בכורים בפרק אחד לכל דבר ודבר קבעתי זמנו