רש"י על מלכים א יח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויהי בהכרית איזבל" - להגיד בא איך היה עובדיהו ירא את ה' "חמשים איש במערה אחת" - וחמשים איש במערה אחרת

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולוא נכרית מהבהמה" - לא תכרת כל בהמתנו ממנו

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"להמיתני" - כמו שמפרש ואומר ורוח ה' ישאך על אשר לא אדע

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי לא ימצאכה" - שאין העם יכול למצוא אותך

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שתי הסעפים" - שתי המחשבות שאינכם מבינים להכריע מי האלהים

"ואם הבעל" - האלהים לכו אחריו

"ולא ענו העם אותו דבר" - שלא היו יודעין להבחין

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשר נתן להם" - שהיה נשמט מהם שלא יקרב לעבודה זרה וברח לו תחת כנפיו של אליהו אמר לו לך בשניכם יתקדש המקום (במדבר רבה כג ט ילקוט שמעוני כאן רמז ריד)

"ויפסחו על המזבח אשר עשה" - תרגם יונתן ואשתטו היו מרקדין כמשפטן על מזבחותם

"ויפסחו" - כמו ויפסעו

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי אלהים הוא" - (תרגום) ארי אתון אמרין דחלא הוא

"כי שיח וכי שיג לו" - שמא יש לו דבר עם יועציו עכשיו או משיג ורודף הוא עכשיו במלחמה

"וכי דרך לו" - לבית הכסא

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויתגודדו" - לשון שריטה בכלי וכן היה נימוסיהן

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויתנבאו" - (תרגום) ואשתטיאו

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וירפא את מזבח ה' ההרוס" - בנה מזבח והזכיר לישראל להיות מזבח ה' עולה על לבם ושגור בפיהם שהיה הרוס ונפגר ובטל שמו והזכרתו מפי כל עשרת השבטים כך שמעתי פשוטו ומדרשו שמעתי ששאול בנה מזבח בהר הכרמל וזהו שאמר (שמואל א טו יב) בא שאול הכרמלה והנה מציב לו יד ולהלן (בראשית לג כ) הוא אומר ויצב שם מזבח ומלכי ישראל הרסו כל המזבחות והבמות שבארצם שנעשה לשם שמים ובנה אליהו מזבח זה של שאול שהיה הרוס

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשר היה דבר ה' אליו לאמר ישראל יהיה שמך" - למה נאמר כאן לפי שביום שנגלתה שכינה על יעקב בבית אל וקראו ישראל בו ביום אמר לו גוי וקהל גוים יהיה ממך עתידין בניך להקהל כשאר עמים ולבנות מזבח להקטיר עליו בשעת איסור הבמות ואני מתרצה בדבר בבראשית רבה (פב ה)

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תעלה" - פושאד"ו בלע"ז "כבית סאתים" - רחבו בית סאתים מאה על חמשים כחצר המשכן

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כדים מים" - להגדיל את הנס "ויצקו" - אלישע (יצק) על ידיו ונעשו אצבעותיו כמעיינות ונתמלאה התעלה הוא שנאמר (מלכים ב ג יא) פה אלישע בן שפט אשר יצק מים על ידי אליהו ונעשה נס במים על ידיו ראוי הוא שיעשה הנס במים על ידיו (אליהו רבה פרק יז)

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ובדברך עשיתי" - שהקרבתי בבמה בשעת איסור הבמות

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ענני ה' ענני" - ענני באש (ובמים) ענני במטר כך תרגם יונתן ורבותינו אמרו (ברכות ט ב) ענני באש ענני שלא יאמרו מעשה כשפים הם

"וידעו וגו' כי אתה ה'" - ואני עבדך וכשתשלחני לבשרם לעתיד לבא יאמינו בי אם היום תענני

"ואתה הסבות את לבם" - נתת להם מקום לסור מאחריך ובידך היה להכין לבבם אליך (שם לא ב) ומדרש אגדה (במדבר רבה יח יב) אם לא תענני אף אני אהיה כופר ואומר אתה הסבות את לבם וכן אמר משה (במדבר טז כט) אם כמות כל האדם ימותון אלה אף אני כופר ואומר לא ה' שלחני לדבר את התורה והמצות וכך אמר מיכיהו (לקמן כב כח) אם שוב תשוב בשלום לא דבר ה' בי

פסוק לט

לפירוש "פסוק לט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ה' הוא האלהים" - ולא הבעל האלהים

פסוק מב

לפירוש "פסוק מב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויגהר ארצה" - (תרגום) וגחין לארעא להתפלל על הגשמים

פסוק מג

לפירוש "פסוק מג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"דרך ים" - אם תראה ענן עולה מן הים

פסוק מד

לפירוש "פסוק מד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אסור ורד" - אסור מרכבותיך ורד מהר הכרמל לשוב לביתך פן ידחק אותך הגשם בדרך

פסוק מה

לפירוש "פסוק מה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עד כה ועד כה" - בתוך שהלך השליח ובתוך שאסר המרכבה והשמים התקדרו

פסוק מו

לפירוש "פסוק מו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויד ה'" - (תרגום) רוח גבורה מן קדם ה' נתלבש כח לרוץ לפני המרכבה ברגליו שלא ילך אחאב יחידי שחלק כבוד למלכות (מכילתא ילקוט שמעוני רמז ריז)

"וישנס מתניו" - כמו ויאזור ואין לו דמיון ואף הוא לא בא אלא ללמד לשון זירוז נזדרז כגבור