לדלג לתוכן

רש"י על יחזקאל לב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כפיר גוים נדמית ואתה כתנים בימים" - היה לך לרבוץ תוך יאורך כמשפט הדגים ולא לצאת אל היבשה ונתגאית בלבך ונדמית בעצמך לכפיר השליט ביבשה ויצא לטרוף טרף

"ותגח בנהרותיך" - ותצא חוץ עם נהרותיך לשון גוחי מבטן (תהלים כ"ו) כי יגיח ירדן (איוב מא) ואורב ישראל מגיח ממקומו (שופטים כ) לשון דבר הנוגע ויוצא מבית מסתרים

"ותדלח" - לשון עכירה

"ברגליך" - רגלים לא היו לך ועשית לך רגלים כחית הארץ לעבור מימי ארצות ולרפוס נהרות' והדוגמא בתרגום יונתן ואגחתא במשרייתך ואזעא עממיא בסומכוות' ואחריבת' מדינתהון

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בחרמי" - ל' מצודה והרבה יש במקרא יגורהו בחרמו (חבקוק א) מצודים וחרמים (קוהלת ז)

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומלאתי הגאיות רמותיך" - השלכתיך כמו רמה בים (שמות טו) ויש אומרים רמותיך לשון רמה כמו וירם תולעים ויבאש (שם ט"ז)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והשקיתי ארץ צפתך" - ארץ אשר אתה צף בה על פני מימי יאורך כמו (איכה ג) צפו מים על ראשי (מלכים ב' ז') ויצף הברזל אותה הארץ אשק' מדמך צפתך טונפרוטמנ"ט בלע"ז

"על ההרים" - הגבוהין שבה

"ואפיקים" - ראויר"ש בלע"ז

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וכסיתי בכבותך שמים" - כשתכבה תבערתך יעלה העשן ויכסה השמים ויחשיך המאורות כלומר כל שומעי שמעך יתאבלו וישתוממו כי ידאג איש לנפשו לאמר גם עלינו יעמוד המשחית

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כל מאורי אור בשמים" - שרים של מעלה מליציך

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והכעסתי לב" - כלומר ירגז ויחרד לבם "בהביאי שברך" - באתיתיותי תבירי קרבך לביני עממיא

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והשמותי" - לשון תמהון

"בעופפי חרבי על פניהם" - לשון עוף פורח בשלחי עליך חיל שלוחי דרך ארצם

"וחרדו לרגעים" - לשברים פן גם עליהן יבא השבר ל"א לשון רגע ממש כן חברו מנחם

"איש לנפשו" - כל אחד על עצמו שויימאימא"ש בלע"ז

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מעל מים" - של שאר מדינות שהיית עוכרם

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשקיע מימיהם" - שלא תעכרם רגל בהמה וישקע הטיט ויהו המים צלולין ונקיים כשמן המזוקק

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ארץ ממלואה" - ארץ שהיא עתה ממלואה מכל טוב

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נהה" - בכה וקונן "והורידהו אותה ובנות וגו'" - התנבא עליו ועל כל מכחישי הנבואה שירדו לבאר שחת כאן הראהו הקב"ה ליחזקאל שכל מכחישי הנבואה יורדין לגיהנ'

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ממי נעמת" - כלום נעמת משאר העכו"ם אף אתה רדה לבור והשכבה אותם

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חרב נתנה" - לחרב נתנה מצרים

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ידברו לו" - ידברו עליו ועל עוזריו

"אלי גבורים מתוך שאול" - סרס המקרא ודרשהו ידברו לו את עוזריו עם עוזריו כלומר גם על עוזריו אתו ידברו אילי גבורים שבשאול וככה יאמרו עליהם

"ירדו שכבו הערלים וגו'" - כל לו ולי ולהם ולך הסמוכין לדבור אינם אלא לשון על

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שם אשור" - בגיהנם "סביבותיו" - בתוך שאול קברותיו מוכנין כי משם לא יצא לנוח בקברו

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בירכתי בור" - במעמקי בור בתוך עמקו

"ויהי קהלה" - בתוך שאול סביבות קבורתה

"אשר נתנו חתית" - אשר נתנו שבר בארץ ישראל

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נתנו משכב לה" - לעולם

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מחוללי" - כמו הרוגי

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולא ישכבו" - אלה הנזכרים עם גבורים שמתו מיתת עצמם כי נופלין וגרועים יהיו מהערלים אשר מתו מיתת עצמם וירדו בכלי מלחמתם שאול

"ויתנו" - קובריהם

"את חרבותם תחת ראשיהם" - לסימן להודיע כי לא שלטה בהם חרב

"ותהי עוונותם על עצמותם" - לא נחסר מעוונם כלום שלא כפרה עליהם חרב הריגה שלא נהרגו ומה הוא העון כי חתית הגבורים ההם היתה בארץ חיים

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואתה בתוך ערלים" - לפרעה הוא אומר "את חללי חרב" - ולא עם המתים מיתת עצמם

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בחתיתם מגבורתם בושים" - באתברותהון מגבורתהון בהתון

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי נתתי את חתיתי בארץ חיים" - כי אתן אני את מוראי בארץ ישראל ולא תנתן עוד חתית אדם בה