לדלג לתוכן

רש"י על זכריה ט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בארץ חדרך" - דרש רבי יהודה בר אלעאי זה משיח שהוא חד לאומות ורך לישראל אמר לו רבי יוסי בן דורמסקית יהודה בריבי עד מתי אתה מעוות עלינו את הכתובים מעיד אני עלי שמים וארץ שאני מדמשק ויש מקום ששמו חדרך ומה אני מקיים ודמשק מנוחתו שעתידה ירושלים להיות מגעת עד דמשק ואין מנוחתו אלא ירושלים שנאמר זאת מנוחתי עדי עד (תהלים קלב) א"ל ומה אני מקיים ונבנתה עיר על תלה אמר לו שאין עתידה לזוז ממקומה כך ברייתא שנויה בסיפרי "כי לה' עין אדם" - כי ביום ההוא ישעה האדם על עושיהו ועיניו אל הקב"ה תראינה כמו שאמר למעלה נלכה עמכם ונספחו הם ועריהם על ערי ישראל וכל שבטי ישראל חשובים לה' על כל האומות הקדמונים כיוצא בו (מלכים א יא) ושלמ' אהב נשים נכריות רבות ואת בת פרעה והלא בת פרעה בכלל היתה אלא שהיתה בת פרעה חביבה לו כנגד כולם אף כאן כל האומות יהיו להקב"ה וישראל כנגד כולם

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וגם חמת תגבל בה" - תשיג גבולה בגבול ירושלים "צור וצידון" - גם המה בנותיה אע"פ שחכמה מאד שנתחכמה מאד וסבורה להיות לעולם גברה בחכמתה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותבן צור מצור לה" - ואומרת מי יורדיני לארץ

"ותצבר כסף כעפר" - ומתהללת בעושרה

"וחרוץ" - מין מראית זהב

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הנה ה'" - שהוא שליט על כל

"יורישנה" - לשון מוריש ומעשיר (שמואל א ב)

"והכה בים חילה" - והבליע בתוך ימים ממונה יעלה עליה את הים ויטבענה כמו שאמר יחזקאל

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תרא אשקלון" - את מפלת צור ותירא ועקרון אף היא תירא "כי הוביש מבטה" - שהית' נשענת על צור שהיתה ראש לבני עשו ועקרון אף היא לאדום כמו שאמרו רבותינו במסכת (מגילה דף ו ע"ש) ותחילה היתה משל פלשתים

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וישב ממזר באשדוד" - וישב עם נכרי באשדוד הם ישראל שהיו בה נכרים

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והסירותי דמיו מפיו" - של עשו אלו בית בימה שלהם שהיו זורקים שם דמי זבחיהם ויש פותרין שפיכת דמים שהיה שופך דמי ישראל

"ונשאר גם הוא לאלקינו" - אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבגלותינו

"והיה כאלוף ביהודה" - אלו טרטיאות וקרקסיאות שלהם שעתידים שרי יהודה ללמד בהם תורה ברבים

"והיה כאלוף" - לשון אלוף ולמוד

"ועקרון" - תהיה לישראל

"כיבוסי" - ירושלים

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וחניתי לביתי מצבה" - אחנה אצל ביתי להגין עליה מן המעמידים מבצר ומשחית שלא יציבו עליה ודוגמתו וכל צוביה ומצודת' (ישעיהו כט) ויש עוד לפתור מצבה כמו מצבא באל"ף "כי עתה ראיתי" - צרתם בעיני אע"פ שעד הנה הסתרתי פני מהם

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הנה מלכך יבוא לך" - אי אפשר לפותרו אלא על מלך המשיח שנאמר בו ומשלו מים ועד ים ולא מצינו מושל לישראל כזה בימי בית שני

"צדיק ונושע" - בה'

"עני" - ענותן

"ורוכב על חמור" - מדת ענוה היא

"ועל עיר" - כמו ועירים עשרה (בראשית לב)

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והכרתי רכב" - שלא יהיו צריכין לה

"ומשלו" - וממשל שלו

"מים ועד ים" - מימא ועד מערבא לסוף העולם

"ומנהר" - פרת

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גם את" - תוושעי עמו כמו שהוא צדיק ונושע כי בדם בריתך הרי נבאתי לכם לעתיד וגם עתה מגלות בבל שאתם עכשיו בתוכה

"בדם בריתיך" - בזכות דם הברית שנזרק עליכם בסיני הנה דם הברית אשר כרת

"שלחתי אסיריך" - מן הגלות

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שובו לבצרון" - לכחכם ולכבודכם אע"פ שאתם עתה ברשות מלכי פרס אתם אסירי התקוה אשר קויתם לי עד הנה למלאות דברי לקץ ע' שנה "גם היום מגיד משנה אשיב לך" - עוד היום אני מגיד לך בשורה שנייה לבד זו של בנין ומה היא הגדה השנייה שאני שב לשנות לכם

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי דרכתי לי יהודה" - סוף שאנטיוכס יטול המלוכה מיד מלכי פרס וירעו לכם ואני אדרוך יהודה להיות לי כקשת מלחמה וילחמו באנטיוכ' בימי חשמונאים

"קשת מלאתי אפרים" - מקרא קצר הוא כמו קשת מלאתי יד אפרים כמו (מלכים ב ט) ויהוא מלא ידו בקשת אפרים יהיה לי כאשפה מלאה חצים

"ועוררתי בניך ציון" - על חיל אנטיוכס

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וה' עליהם יראה" - בספר יוסיפון מצינו בעת ההיא נראה מופת לאנשי ירושלים

"בשופר יתקע" - ירעם

"בסערות תימן" - לסער את אנשי תימן הם חיל אנטיוכס ויש מרבותינו שפתרוהו על אדום לע"ל

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואכלו" - שלל אויביהם

"וכבשו" - תחתיהם אבני קלע הם היונים שהם מלומדי קשת ולקלע באבן

"המו כמו יין" - המיון בקול ששון ושמחה כמו שהומים שתויי יין

"ומלאו" - נפשותם כל טוב

"כמזרק" - שמלא דם לפני המזבח

"כזויות מזבח" - שמנסכין שם יין והיין צף עליו כמו ששנינו במסכת סוכה לשון שביעה ל' שכרות

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כצאן עמו" - כצאן שהסיע ממצרים להיות לו לעם "כי אבני נזר" - כי הכהנים בני חשמונאים המתפארים באבני נזר בטורי חושן ואפוד יהיו מתנוססים בניסים על אדמתן

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי מה" - רב

"טובו" - הצפון של אותו הדור

"דגן בחורים" - הנותן כח לבחורים

"ותירוש" - אשר ינובב בתולות בניב שיר ושמחה ויש פותרין אשר ינובב ויצמח בקרקע בתולה והוא יין משובח