רש"י על ויקרא יח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על ויקרא · יח · >>

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אני ה' אלהיכם" - אני הוא שאמרתי בסיני (שמות כ) אנכי ה' אלהיך וקבלתם עליכם מלכותי מעתה קבלו גזרותי ר' אומר גלוי וידוע לפניו שסופן לנתק בעריות בימי עזרא לפיכך בא עליהם בגזירה אני ה' אלהיכם דעו מי גוזר עליכם דיין להפרע ונאמן לשלם שכר

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כמעשה ארץ מצרים" - (ת"כ) מגיד שמעשיהם של מצריים ושל כנעניים מקולקלים מכל האומות ואותו מקום שישבו בו ישראל מקולקל מן הכל

"אשר אני מביא אתכם שמה" - מגיד שאותן עממין שכבשו ישראל מקולקלים יותר מכולם (ת"כ)

"ובחקתיהם לא תלכו" - מה הניח הכתוב שלא אמר אלא אלו נמוסות שלהן דברים החקוקין להם כגון טרטיאות ואצטדיאות רמ"א אלו דרכי האמורי שמנו חכמים

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"את משפטי תעשו" - אלו דברים האמורים בתורה במשפט שאלו לא נאמרו היו כדאי לאומרן

"ואת חקותי תשמרו" - דברים שהם גזירת המלך שיצה"ר משיב עליהם למה לנו לשומרן ואו"ה ע"א משיבין עליהם כגון אכילת חזיר ולבישת שעטנז וטהרת מי חטאת לכך נא' אני ה' גזרתי עליכם אי אתם רשאים להפטר

"ללכת בהם" - אל תפטר מתוכם שלא תאמר למדתי חכמת ישראל אלך ואלמד חכמת האומות

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ושמרתם את חקותי" - לרבות שאר דקדוקי הפרשה שלא פרט הכתוב בהם (ת"כ) ד"א ליתן שמירה ועשייה לחוקים ושמירה ועשייה למשפטים לפי שלא נתן אלא עשייה למשפטים ושמירה לחוקים

"וחי בהם" - לעוה"ב שאם תאמר בעוה"ז והלא סופו הוא מת

"אני ה'" - נאמן לשלם שכר

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא תקרבו" - להזהיר הנקבה כזכר לכך נאמר לשון רבים "אני ה'" - נאמן לשלם שכר

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ערות אביך" - (סנהדרין נד) זו אשת אביך או אינו אלא כמשמעו נאמר כאן ערות אביך ונאמר להלן (ויקרא כ') ערות אביו גלה מה להלן אשת אביו אף כאן אשת אביו "וערות אמך" - להביא אמו שאינה אשת אביו

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ערות אשת אביך" - לרבות לאחר מיתה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בת אביך" - אף בת אנוסה במשמע "מולדת בית או מולדת חוץ" - (יבמות כז) בין שאומרים לו לאביך קיים את אמה ובין שאומרים לו הוצא את אמה כגון ממזרת או נתינה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ערות בת בנך וגו'" - (יבמות צז) בבתו מאנוסתו הכתוב מדבר ובתו ובת בתו מאשתו אנו למדין מערות אשה ובתה שנאמר בהן לא תגלה בין שהיא ממנו ובין שהיא מאיש אחר "ערות בת בנך" - ק"ו לבתך אלא לפי שאין מזהירין מן הדין למדוה מגזרה שוה (במסכת יבמות ג סנהדרין עה)

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ערות בת אשת אביך" - לימד שאינו חייב על אחותו משפחה ונכרית לכך נאמר בת אשת אביך בראויה לקידושין

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ערות אחי אביך לא תגלה" - ומה היא ערותו אל אשתו לא תקרב

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשת בנך היא" - לא אמרתי אלא בשיש לבנך אישות בה פרט לאנוסה ושפחה ונכרית (סנהדרין עה)

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ערות אשה ובתה" - (יבמות צז) לא אסר הכתוב אלא ע"י נשואי הראשונה לכך נאמר לא תקח ל' קיחה וכן לענין העונש אשר יקח את אשה ואת אמה (ויקרא כ) לשון קיחה אבל אנס אשה מותר לישא בתה

"שארה הנה" - קרובות הן זו לזו

"זמה" - עצה כתרגומו עצת חטאין שיצרך יועצך לחטוא

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל אחותה" - (קידושין נ) שתיהן כאחת

"לצרר" - לשון צרה לעשות את זו צרה לזו

"בחייה" - למדך שאם גרשה לא ישא את אחותה כל זמן שהיא בחיים

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למלך" - ע"א היא ששמה מולך וזו היא עבודתה שמוסר בנו לכומרים (סנהדרין סד) ועושין שתי מדורות גדולות ומעבירין את הבן ברגליו בין שתי מדורות האש

"לא תתן" - זו היא מסירתו לכומרים

"להעביר למלך" - זו העברת האש

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תבל הוא" - לשון קדש וערוה וניאוף וכן ואפי על תבליתם (ישעיהו י) ד"א תבל הוא לשון בלילה וערבוב זרע אדם וזרע בהמה

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולא תקיא הארץ אתכם" - משל לבן מלך שהאכילוהו דבר מאוס שאין עומד במעיו אלא מקיאו כך ארץ ישראל אינה מקיימת עוברי עבירה ותרגומו ולא תרוקן לשון ריקון מריקה עצמה מהם

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הנפשת העשת" - הזכר והנקבה במשמע

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ושמרתם את משמרתי" - להזהיר בית דין על כך

"ולא תטמאו בהם אני ה' אלהיכם" - הא אם תטמאו איני אלהיכם ואתם נפסלים מאחרי ומה הנאה יש לי בכם ואתם מתחייבים כלייה לכך נאמר אני ה' אלהיכם חסלת פרשת אחרי