לדלג לתוכן

רש"י על ויקרא ח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קח את אהרן" - פרשה זו נאמרה שבעת ימים קודם הקמת המשכן שאין מוקדם ומאוחר בתורה

"קח את אהרן" - קחנו בדברים ומשכהו

"ואת פר החטאת וגו'" - אלו האמורים בענין צוואת המלואים בואתה תצוה שמות כז ועכשיו ביום ראשון למלואים חזר וזרזו בשעת מעשה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הקהל אל פתח אהל מועד" - זה אחד מן המקומות שהחזיק מועט את המרובה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"זה הדבר" - דברים שתראו שאני עושה לפניכם צוני הקב"ה לעשות ואל תאמרו לכבודי ולכבוד אחי אני עושה כל הענין הזה דפרשת המלואים פירשתי בואתה תצוה שם

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"את האורים" - כתב של שם המפורש

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וישם על המצנפת" - פתילי תכלת הקבועים בציץ נתן על המצנפת נמצא הציץ תלוי במצנפת

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויז ממנו על המזבח" - לא ידעתי היכן נצטווה בהזאות הללו

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויצק וימשח" - בתחלה יוצק על ראשו ואח"כ נותן בין ריסי עיניו ומושך באצבעו מזה לזה

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויחבש" - ל' קשירה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויחטא את המזבח" - חטאו וטהרו מזרות להכנס לקדושה

"ויקדשהו" - בעבודה זו

"לכפר עליו" - מעתה כל הכפרות

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואת יתרת הכבד" - לבד הכבד שהיה נוטל מעט מן הכבד עמה

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"איל המלאים" - איל השלמים; ש'מלואים' לשון שלמים שממלאים ומשלימים את הכהנים בכהונתם

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וחלת לחם שמן" - היא רבוכה שהיה מרבה בה שמן כנגד החלות והרקיקין כך מפורש במנחות

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויקטר המזבחה" - משה שמש כל שבעת ימי המלואים בחלוק לבן "על העולה" - אחר העולה ולא מצינו שוק של שלמים קרב בכל מקום חוץ מזה

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"צוה ה' לעשות" - כל שבעת הימים ורז"ל דרשו לעשות זה מעשה פרה לכפר זה מעשה יום הכפורים וללמד שכהן גדול טעון פרישה קודם יום הכפורים שבעת ימים וכן הכהן השורף את הפרה

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולא תמותו" - הא אם לא תעשו כן הרי אתם חייבים מיתה

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויעש אהרן ובניו" - להגיד שבחן שלא הטו ימין ושמאל.

חסלת פרשת צו