רש"י על דברי הימים ב יט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי בערת האשרות" - כדלעיל ועוד הסיר את הבמות וגו' "לדרוש האלהים" - כדלעיל (ב' יז) כי לאלהי אביו וגו'

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויעמד שופטים" - כשאמר לו החוזה דברים טובים נמצאו עמך כי בערת האשרות בא לו אצל ספר התורה אם בערם כמשפט ומתחילה ראה כתיב אבד תאבדון עד ואשריהם תשרפון באש ופסילי אלהיהם תגדעון ונזכר שכ' בכי תשא (שמות לד) ואת מצבותם תשברון וגו' תמה בעצמו על שהטיב בעיני ה' שבער האשרים אשירי ישראל שהרי לא הזהירם אלא על אשיריהם ושוב חזר בשופטים ושוטרים ומצא כתוב (דברים טו) לא תטע לך אשירה ואז שמח שבערם וגם ראה שם כתוב שופטים ושוטרים תתן לך (שם) מיד ויעמד שופטים מוחזקים בכל ערי יהודה לעיר ועיר "בכל ערי יהודה הבצרות" - העמיד מוחזקים להכריחם ולכופן לדין מתחילה ושוב העמיד שופטים שאינן מוחזקים כל כך לעיירות שאינן בצורות לפי שהן יראי' להיות סרבנים יותר מאותן היושבים בערים בצורות שבוטחים בערי מבצרם

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי לא לאדם תשפטו" - פתרון אל תחשבו בלבבכם לומר מה לנו אם אנו מטים את הדין לזכות את אוהבינו להטות דין דלים ולישא פני עשירים הלא אין המשפט לה' לכך נאמר לה' שלו הוא אם חייבת את הזכאי כאלו נטלת ולקחת משל בוראך ודין שמים עקלת לתת משפט מעוקל לפיכך תראו מה שתעשו והיה לבבכם בכל דין ודין כאלו הקב"ה עומד לנפכים בדין וזהו ועמכם בדבר משפט ובסנהדרין מפורש מה אתם עושים כי לא לאדם תשפטו כי לה' ושמא יאמר הדיין מה לי ולצער הזה ת"ל ועמכם בדבר משפט כלומר מוטל עליכם לעשות ואין לו לדיין לעשות אלא מה שעיניו רואות

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אין עם ה' אלהינו עולה ומשא פנים ומקח שוחד" - והוא עמכם במשפט לפיכך אינו רוצה שתעשו עול במשפט

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וגם בירושלים העמיד" - אע"פ שהוא בעצמו בירושלים "למשפט ה' ולריב" - משפט נופל לומר על דיני ממונות דוגמא (במדבר כ"ו) והיתה לבני ישראל לחקת משפט ולרוב נופל על דיני נפשות וחבלות דוגמת (שמות כ"א) וכי יריבון אנשים וגו'

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כה תעשון" - משום זריזות וזהירות ולחוזק הוסיף נו"ן כמו (בראשית ל"ב) כה תאמרון לאדני לעשו וכה תדבקון עם נערותי עינך בשדה אשר יקצרון (רות ב') וכמו עד אשר תדעין איך יפול דבר כי לא ישקט האיש וגו' (שם ג')

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בין דם לדם" - בין דם רציחת שוגג למזיד

"והזהרתם אותם" - אחיכם

"והיה קצף עליכם ועל אחיכם" - לפיכך כה תעשון והזהרתם את אחיכם

"ולא תאשמו" - אותם מכל מקום שאם תקבלו את האזהרה לא יהיה לכם קצף ואף לא יהיה בשום דבר אשם עליכם הואיל ועשיתם חובתכם המוטל עליכם לעשות

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויהי ה' עם הטוב" - עם עושה הטוב והישר