רש"י על איוב כ

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שעפי ישיבוני" - מחשבותי ישיבוני מענה לפי ובעבור שאני חש ושותק ושמתי בי שתיקותי ישיבוני סעיפי לענות

"חושי" - שתיקותי כמו עת לחשות (קוהלת ג)

"כלימתי" - מוסר אני שומע ממך יסורי כלימתי שאתה מכלימני ועל כן דבר רוח יענני מבינתי להשיבך

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הזאת" - תימה היודע אתה מדה המהלכת על פני כל הדורות מני עד

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי רננת רשעים" - כל ימי היותה מקרוב באה ולא לאורך ימים עומדת "ושמחת חנף עדי רגע" - בזמן מועט תכלה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שיאו" - גובהו

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כגללו" - גלל של רעי

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולא ימצאהו" - יודעיו

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שזפתו" - ראתהו

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בניו ירצו דלים" - על אנשי סדום נאמר מענה זו שהיו גזלנים ואכזרים על עניים

"וידיו תשבנה" - חמס כפיו

"אונו" - כח אונסו

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עצמותיו מלאו עלומיו" - כח נערותיו "ועמו על עפר תשכב" - כי ימות פתאום עם כחו

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אם תמתיק" - כך ווסתו של רשע אם תמתיק בפיו רעה ואינו רואה לה עתה שעה שתחול יכחידנה תחת לשונו עד בא העת שתצליח

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לחמו במעיו" - ביום אידו נהפך למרורות פתנים

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חיל" - ממון

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אפעה" - נחש שרף

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בפלגות נהרי נחלי" - גן עדן המתוקין כדבש וחמאה

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"משיב יגע" - הגזל שגזל

"כחיל תמורתו" - כאשר תהיה תמורתו לחיל נכסי' גדולים אז יביאהו חסרון

"ולא יעלוס בו" - וכן יעלוז וכן יעלוץ שלשתן מתחלפות

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי רצץ עזב דלים" - לאחר שרצץ את דלים עזב הדלים ונטרד מן העולם והלך לו והם חוזרים וגובים ממנו גזלותיו "כי רצץ" - כשריצץ כמו (שמות יח) כי יהיה להם דבר בא אלי כשיהיה להם

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי לא ידע את בטנו מעולם שליו" - בטנו אומר לו תמיד גזול והבא למלאני

"ועל כן בחמודו" - בבשר יופי חמדתו

"לא ימלט" - כי יהא פוחת והולך ודומה לו ותמס כעש חמודו (תהלים לט)

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אין שריד לאכלו" - לא שייר ממאכלו לחלק לעניים "על כן לא יחיל טובו" - לא יצליח כמו (שם) יחילו דרכיו ובאנשי סדום מדבר שהיה עיניהם צרה באורחים כי כן העיד (יחזקאל טז) על סדום גאון שבעת לחם וגו' וידי עני ואביון לא החזיקו ורבותינו פירשו אין שריד לאכלו לא השרה תלמידי חכמים על שלחנו כמו ובשרידים אשר ה' קורא

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"במלאות ספקו" - בהתמלאות תאות לבו די אז

"יצר לו" - תבא עליו צרה

"ספקו" - ל' די כדמתרגמי' כד ספיקו גמליא ומצא להם היספקון

"כל יד עמל תבואנו" - תחזק עליו ותצר יד עניים

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יהי למלא בטנו ישלח בו חרון אפו" - שליחות חרון אפו יהי למלא בטנו ואין זה לשון קללה אלא לשון נבואה ועתיד

"וימטר עלימו" - הקב"ה

"בלחומו" - בזעף מלחמתו פחים אש וגפרית כענין שנאמר (בראשית יט) וה' המטיר על סדום וגו'

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תחלפהו" - חצים שתזרוק הקשת יחלפו את גופו לעבור מעבר אל עבר ל"א תחלפהו כמו תחליפהו (תקדמהו) קשת נחושה

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שלף" - השולף עליו את הנשק

"ויצא" - הנשק

"מגוה" - מתוך תערה

"וברק" - פלנדור"ש בלע"ז כמו ולמען היות לה ברק (יחזקאל כא) פורבי"ר

"ממרורתו יהלוך" - ממרורתו של נשק יהלוך ומשם יהיו אמים ופחד על הרשע

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לצפוניו" - לצורך מצפוני גנוזים הצפונים לו

"אש לא נופח" - אש של גיהנם

"ירע שריד באהלו" - תבא רעה לשריד שישאר באהלו כל הפרשה כולה באנשי סדום

"ירע שריד באהלו" - אפי' לוט הנמלט מהם באה רעה לאהלו זו אשתו שהיתה נציב מלח כן מצאתי במדרש רבי תנחומא

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מתקוממה" - ל' אויב הקם כנגדו

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יגל" - ל' גלות "נגרות" - יהיו אוצרותיו נתונות למשיסה ולבז כמו (מיכה א) כמים המוגרים ארצה

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אמרו מאל" - האמור עליו מלפני המקום אמרו לשון זכר מגזרת אמרי האזינה (תהלים ה) אמרתו לשון נקבה מגזרת אמרות טהורות