חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו מס הכנסה (פטור ממס על פיקדון של תושב חוץ)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו מס הכנסה (פטור ממס על פיקדון של תושב חוץ) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו מס הכנסה (פטור ממס על פיקדון של תושב חוץ), התשס״ג–2002


ק״ת תשס״ג, 290.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לפי חוק־יסוד: משק המדינה, אני מצווה לאמור:


הגדרות
בצו זה –
”בעל שליטה“ ו”קרוב“ – כהגדרתם בסעיף 32(9) לפקודה;
”פיקדון במטבע חוץ“ – פיקדון במטבע חוץ אצל החשב הכללי או בתאגיד בנקאי.
פטור ממס
ריבית המשולמת על פיקדון במטבע חוץ לתושב חוץ פטורה ממס, בהתקיים כל אלה:
(1)
הפיקדון אינו רשום בספרי מפעל הקבע של תושב החוץ בישראל ואינו חייב ברישום כאמור וההכנסה מריבית אינה הכנסה מעסק או ממשלח יד בידיו;
(2)
לתושב החוץ אין שותפים בפיקדון שאינם תושבי חוץ;
(3)
תושב החוץ הצהיר עד לתחילת שנת המס או בתוך 14 ימים ממועד פתיחתו לראשונה של הפיקדון, לפי המאוחר, בטופס 2402, על היותו תושב חוץ;
(4)
הפיקדון לא שימש למתן הלוואה או כבטוחה להלוואה שנתן התאגיד הבנקאי לקרובו של תושב החוץ או לחבר בני אדם שתושב החוץ הוא בעל שליטה בו, אם הם תושבי ישראל.
ביטול
צו מס הכנסה (פטור ממס על פיקדונות תושבי חוץ), התשמ״א–1981 – בטל.
תחולה
צו זה יחול על ריבית המשתלמת ביום כ״ז בטבת התשס״ג (1 בינואר 2003) (להלן – יום התחילה) ואילך, ואולם על פיקדון של תושב חוץ שנפתח לפני יום התחילה – תחול פסקה (3) בתקנה 2 החל ביום ז׳ בטבת התשס״ד (1 בינואר 2004).


כ״ט בכסלו התשס״ג (4 בדצמבר 2002)
  • סילבן שלום
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.