חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מריבית על פיקדון במטבע חוץ)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מריבית על פיקדון במטבע חוץ) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מריבית על פיקדון במטבע חוץ), התשס״ג–2002


ק״ת תשס״ג, 293.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה, אני מצווה לאמור:


הגדרות
בצו זה, ”פיקדון במטבע חוץ“ – פיקדון במטבע חוץ בתאגיד בנקאי, לזמן קבוע שלא יפחת משלושה חודשים.
פטור ממס
ריבית המשולמת ליחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה, על פיקדון במטבע חוץ, תהיה פטורה ממס אם התקיימו כל אלה:
(1)
בפיקדון הופקדו רק סכומי כסף שהיו ליחיד מחוץ לישראל לפני שהיה לתושב ישראל;
(2)
הסכומים הופקדו בפיקדון בתוך תשעים ימים מיום העברת הכסף לישראל;
(3)
לא חלפו עשרים שנים מיום שהיה לראשונה לתושב ישראל;
(4)
הוא הצהיר בתוך 14 ימים ממועד פתיחתו לראשונה של הפיקדון, בטופס 2402, על היותו יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה;
(5)
ההכנסה מריבית אינה הכנסה מעסק או ממשלח יד בידי היחיד, אינה רשומה בפנקסי חשבונותיו ואינה חייבת ברישום כאמור;
(6)
הפיקדון לא שימש למתן הלוואה או כבטוחה להלוואה שנתן התאגיד הבנקאי, לקרובו של היחיד או לחבר בני אדם שהיחיד הוא בעל שליטה בו, אם הם תושבי ישראל.
ביטול
צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מריבית על פיקדון חופשי במטבע חוץ), התש״ל–1970 – בטל.
תחולה ותחילה
צו זה יחול לגבי ריבית המשתלמת ביום כ״ז בטבת התשס״ג (1 בינואר 2003) (להלן – יום התחילה) ואילך.
הוראת מעבר
לגבי פיקדון שנפתח לפני יום התחילה, יצהיר היחיד, על אף האמור בתקנה 2(4) על היותו יחיד שהיה לתושב ישראל, עד לתחילת שנת המס 2004.


כ״ט בכסלו התשס״ג (4 בדצמבר 2002)
  • סילבן שלום
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.