חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי), תשל״ח–1978

צו בדבר חינוך חינם שלא במוסד רשמי


ק״ת תשל״ח, 1202, 1465; תשע״ג, 109; תשע״ד, 1726.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(ג) לחוק לימוד חובה, תש״ט–1949 (להלן – החוק), ולאחר היוועצות בועד החינוך, אני מצווה לאמור:


פרשנות [תיקון: תשל״ח]
(א)
בצו זה –
”קביעת רובע“ – קביעת רובע לחטיבת ביניים לפי תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תשי״ט–1959;
”רישום“ – רישום לפי סעיף 3(ב)(3) או (4) לחוק;
”שכר לימוד“ – שכר לימוד שנקבע בדין הדן בקביעת שכר לימוד.
(ב)
לענין צו זה רואים אדם כמי שלומד במוסד חינוך במשך שליש פלוני של שנת לימודים אם למד באותו מוסד בראשית אותו שליש, זולת אם הורחק מהמוסד באותו שליש.
חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי
אוצר המדינה ישא בשכר לימודיהם, שלא במוסד חינוך רשמי, של אלה:
(1)
ילד הלומד בחטיבת ביניים מוכרת מכוח רובע שנקבע לה, מכוח רישום או מכוח העברה;
(2)
נער בגיל לימוד חובה הלומד בחטיבת ביניים כאמור מכוח רובע שנקבע לה, מכוח רישום, מכוח רישום נוסף או מכוח העברה;
(3)
נער בגיל לימוד חובה הלומד בבית־ספר על־יסודי מוכר מכוח רישום, מכוח רישום נוסף או מכוח העברה;
(4)
(א)
נער בן 16 או 17 הלומד בבית־ספר על־יסודי מוכר;
(ב)
מי שזכאי לחינוך חינם לפי סעיף 6(א)(2) לחוק והוא לומד בבית ספר על־יסודי המתקיים שלא בעבירה על חוק פיקוח על בתי ספר, תשכ״ט–1969, למעט בבית ספר המקיים לימודים בתכתובת בלבד;
(5)
נער הלומד במוסד חינוך פלוני שבו למד מראשית שנת הלימודים תשל״ח, אף שאינו אחד מן המנויים בפסקאות (2) עד (4)(א).
אי־מתן חינוך חינם או ביטולו [תיקון: תשע״ג, תשע״ד]
(א)
על אף האמור בסעיף 2, שר החינוך רשאי להורות כי משרד החינוך לא יישא בשכר הלימודים של הילדים והנערים המפורטים בתקנה 2 הלומדים במוסד מסוים; לצורך כך רשאי השר לשקול בין השאר שיקולים חינוכיים וכלכליים, לרבות אלה:
(1)
סגירה צפויה של כיתות, מוסד חינוך או מוסדות חינוך במערכת החינוך הממלכתית;
(2)
פגיעה צפויה במספר התלמידים או בשיעורים במערכת החינוך הממלכתית;
(3)
פגיעה צפויה בהרכב האינטגרטיבי של התלמידים במערכת החינוך הממלכתית; בפסקה זו, ”הרכב אינטגרטיבי“ – הרכב התלמידים בכיתת הלימוד באופן המשלב תלמידים בעלי יכולות למידה שונות ומשכבות חברתיות–כלכליות מגוונות;
בתקנה זאת, ”מערכת חינוך ממלכתית“ – מוסד חינוך רשמי או מוסד חינוך בבעלות רשות מקומית או בבעלות רשויות מקומיות אחדות במשותף, ברשות חינוך מקומית מסוימת או ברשויות חינוך מקומיות הסמוכות לה.
(ב)
על אף האמור בסעיף 2, שר החינוך רשאי להורות כי משרד החינוך לא יישא בשכר הלימודים של הילדים והנערים המפורטים בסעיף 2 הלומדים במוסד מסוים, או כי יישא בשכר לימודיהם באופן מופחת, אם במוסד נגבים מהם תשלומים שעולים על התשלומים שמאשר המנהל הכללי של משרד החינוך.
תחולה
צו זה תחולתו לגבי שנת הלימודים תשל״ט ואילך.
השם
לצו זה ייקרא ”צו לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי), תשל״ח–1978“.


י״ב בניסן תשל״ח (19 באפריל 1978)
  • זבולון המר
    שר החינוך והתרבות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.