חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו זכות יוצרים (אמנה להגנת יצרני רישמת קול)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו זכות יוצרים (אמנה להגנת יצרני רישמת קול) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו זכות יוצרים (אמנה להגנת יצרני רישמת קול), תשל״ח–1978

צו הגנה על יצרני רשמות קול


ק״ת תשל״ח, 1462.


הגדרות
(א)
בצו זה –
”רישמת קול“ – טביעה קולית בלבד של צלילי ביצוע או של צלילים אחרים;
”יצרן של רישמת קול“ – מי שטובע לראשונה את צלילי הביצוע או צלילים אחרים;
”כפל“ – חפץ המכיל צלילים שנלקחו, במישרין או בעקיפין, מרישמת קול ונטבעו בה;
”הפצה לציבור“ – פעולה שמטרתה להפיץ כפלים במישרין או בעקיפין.
(ב)
מונחים שאין להם הגדרה באמנה האמורה, פירושם כמשמעותם בפקודה, או בחוק זכות יוצרים, 1911, כפי שתוקנו.
הגנה על יצרני רשמות קול זרים
היה היצרן של רישמת קול (להלן – היצרן) אזרח או נתין של מדינה בעלת האמנה, יחול סעיף 19 לחוק זכות יוצרים, 1911, על עשיית כפלים של רשמות קול ללא הסכמת היצרן ועל יבואם של כפלים שנעשו באחת ממדינות אלה ללא הסכמה כאמור.
הגנה על עשיית רישמת קול
היה היצרן אזרח או נתין מדינה בעלת האמנה, תהיה מוגנת בישראל עשיית רישמת הקול שיצר באחת מהמדינות האלה כאילו שזו נעשתה בישראל בידי אזרח ישראלי בין שזו פורסמה ובין אם לאו.
סייג לגבי תקופת ההגנה
על אף האמור בסעיפים 2 ו־3 תהיה תקופת ההגנה הניתנת בישראל ליצרני רישמת קול מוגבלת –
(1)
לגבי עשיית רישמת קול שפורסמה – לתקופת ההגנה הקבועה בחוק זכות יוצרים, 1911, כפי שתוקן;
(2)
לגבי עשיית רישמת קול שלא פורסמה – לתקופת ההגנה הקבועה בדיני ארץ נתינותו או אזרחותו של היצרן.
קביעת פרסום
לענין קביעת ארץ הפרסום יראו –
(1)
עשיית רישמת קול שפורסמה לראשונה במדינה שאינה בעלת האמנה, ומי שיצר אותה הוא נתין או אזרח של אחת מבעלות האמנה – כאילו פורסמה לראשונה בארץ נתינותו או אזרחותו של היצרן;
(2)
עשיית רישמת קול שפורסמה כאחת בשתיים או יותר מהמדינות שהן בעלות האמנה – כאילו פורסמה לראשונה בארץ שחוקיה מקנים לה את תקופת ההגנה הקצרה יותר.
תחילה
תחילתו של צו זה היא שלושים יום מיום פרסומו ברשומות.
השם
לצו זה ייקרא ”צו זכות יוצרים (אמנה להגנת יצרני רישמת קול), תשל״ח–1978“.


כ״ו בניסן תשל״ח (3 במאי 1978)
  • שמואל תמיר
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.