חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (חלב פרות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (חלב פרות) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (חלב פרות), תש״ך–1959

צו בדבר חלב פרות


ק״ת תש״ך, 189, 597.


הגדרות [תיקון: תש״ך]
בצו זה –
”חלב“ – נוזל, פרט לקולוסטרום, המתקבל על ידי חליבה של פרות;
”חליבה“ – חליבת בוקר, חליבת צהרים או חליבת ערב;
”רפתן“ – אדם שעסקו או חלק מעסקו הוא חליבת פרות ושיווק החלב המופק על ידי חליבה זו;
”העברה“ – העברת הבעלות או ההחזקה לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה;
”רכישה“ – רכישת הבעלות או ההחזקה מאחר בכל דרך מדרכי הרכישה;
”בדיקה קריאוסקופית“ – בדיקה המראה את נקודת הקפאון של חלב;
”למעלה“ – עליית כסף החי במדחום בכיוון לאפס מעלות צלזיוס;
”ליטראחוז“ – המספר המתקבל על ידי הכפלת מספר הליטרים של כמות חלב שהיא בעלת אחוז שומן אחיד, במספר של אותו אחוז;
”שיקלול“ – המשקל הממוצע של השומן הנמצא בכמויות שונות של חלב, שהן בעלות אחוזי שומן שונים, המתקבל על ידי –
(1)
סיכום הליטראחוזים של אותן הכמויות;
(2)
וחלוקת התוצאה כאמור בפסקה (1) במספר כל הליטרים של אותן הכמויות;
”מחלבה“ – מפעל שבו מעבדים או משנים חלב, הן בצורתו והן בהרכבו;
”תחנת איסוף“ – מקום המשמש לאיסוף ולקירור של חלב המובא מרפתן;
”מרכז“ – בעל תחנת איסוף או בעל מחלבה;
”דוגמה יחסית“ – כמות חלב אשר היחס שלה לכמות החלב במיכל הוא תמיד שווה;
”תקופה“ – תקופה של שבעה ימים רצופים או תקופה של מספר ימים רצופים קטן מזה שנקבע על ידי המנהל;
”המנהל“ – כמשמעותו בצו הסחר והייצור;
”רשיון“ – רשיון לכך לפי צו הסחר והייצור.
חובותיו של רפתן
(א)
לא יעביר רפתן חלב אלא אם –
(1)
החלב נתקבל על ידי חליבה טוטלית ובלתי פוסקת של פרה חולבת בריאה ובעלת עטין בריא;
(2)
החלב הוא טרי וכן נקי וחפשי מכל חומר זר.
(ב)
לא יעביר רפתן חלב למרכז יותר מאוחר מאשר שעה אחרי החליבה אלא אם קירר אותו חלב עד לפחות 5 מעלות צלזיוס.
(ג)
רפתן יחזיק את החלב מכל חליבה במיכל נפרד ויעבירו במיכל נפרד, זולת אם יש הוראה אחרת בצו זה.
העברת חלב [תיקון: תש״ך]
(א)
לא יעביר רפתן, מרכז או קמעונאי חלב ולא יחזיקו, אלא אם נקודת הקפאון של אותו חלב בבדיקה קריאוסקופית אינה למעלה מ־0.53 מעלות צלזיוס מינוס.
(ב)
לא יעביר רפתן, בעל תחנת איסוף או קמעונאי חלב ולא יחזיקו, אם הוסף לו דבר או אם נגרע ממנו דבר.
(ג)
לא יעביר רפתן, מרכז או קמעונאי, לא ירכוש מרכז או קמעונאי ולא יחזיק, חלב המכיל פחות מאשר 8.3% חומר יבש חסר שומן.
ערבוב חלב
(א)
לא יערבב רפתן חלב מחליבות שונות, אלא אם קירר את החלב מכל חליבה במיכל נפרד מיד אחרי החליבה עד לפחות 5 מעלות צלזיוס והחזיק אותו עד לערבוב בדרגת קור עד לפחות 5 מעלות צלזיוס.
(ב)
לא יעביר רפתן חלב מעורבב מחליבות שונות אלא אם החזיק אותו בדרגת קור עד לפחות 5 מעלות צלזיוס מן הערבוב ועד להעברתו.
שומן חלב צו [תיקון: תש״ך]
(א)
לא יעביר רפתן, מרכז או קמעונאי חלב המכיל פחות מ־3% שומן חלב.
(ב)
הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על –
(1)
רפתן המעביר חלב לבעל תחנת איסוף או לבעל מחלבה שלהם ניתן רשיון;
(2)
בעל תחנת איסוף שלו ניתן רשיון המעביר חלב לבעל מחלבה שהוא בעל רשיון;
(3)
בעל מחלבה שלו ניתן רשיון המעביר חלב לשם עיבודו או לשם ייצור מוצרי חלב לבעל מחלבה אחר שהוא בעל רשיון.
קבלת חלב על ידי מרכז
לא ירכוש בעל תחנת איסוף חלב מרפתן ולא ירכוש בעל מחלבה חלב מרפתן, מבעל תחנת איסוף או מבעל מחלבה, אלא אם נתמלאו באותו חלב הוראות הסעיפים 2(א)(2), (ב) ו־3.
נטילת דוגמאות
לא יקבל מרכז חלב מרפתן אלא אם הזמן קבלת החלב נטל מכל מיכל דוגמה יחסית.
חובות המרכז
(א)
מרכז חייב –
(1)
לאסוף מכל רפתן לחוד את הדוגמאות היחסיות, שנטל ממנו תוך תקופה פלונית, בצנצנת נקיה מכל לכלוך וחומר זר, ואשר כושר קיבולה אינו קטן ממאה מיליליטר ואינו עולה על מאתיים וחמישים מיליליטר;
(2)
להתאים את כמות הדוגמאות היחסיות שניטלו תוך תקופה מרפתן כדי שהכמות הכוללת התקופתית לא תעלה על כושר קיבולה של הצנצנת;
(3)
להשתמש באמצעי זיהוי כדי לקבוע שדוגמה יחסית פלונית ניטלה מרפתן פלוני;
(4)
לשמור על הדוגמאות היחסיות מפני קלקול – על ידי שימוש בפורמלין של 40% או תמיסה רוויה של קליום־ביכרומט, להחזיק את הצנצנת סגורה במכסה הסוגר אותה היטב, ובקירור עד לבדיקתה;
(5)
לבדוק בכל תקופה את הדוגמאות אשר בכל צנצנת בדבר האחוז של שומן החלב;
(6)
לרשום את תוצאות הבדיקה;
(7)
בסוף כל חודש לקבוע לגבי כל רפתן את הממוצע החדשי המושקלל של אחוז השומן שבחלב על סמך התוצאות מהבדיקות התקופתיות;
(8)
להגיש בכל חודש בחמישה בו למנהל במשרד של המחוז שבו נמצא מקום עסקו של המרכז, דין וחשבון לגבי החודש החולף אשר יכיל פרטים אלה:
(א)
העתק מהרשומים התקופתיים המפורטים בפסקה (6);
(ב)
הממוצע החדשי המשוקלל של אחוז השומן שהיה בחלב, שסופק למרכז על ידי כל רפתן;
(ג)
הכמות החדשית של חלב שסופקה על ידי כל רפתן;
(ד)
מספר פרותיו החולבות של כל רפתן;
(ה)
הממוצע של כל הממוצעים החדשיים המושקללים שהיה בחלב שסופק למרכז בתוך החודש.
(ב)
הובא חלב למרכז תוך שעה מאז חליבתו במצב בלתי מקורר, חייב המרכז לקרר את החלב מיד אחרי קבלתו עד לפחות 5 מעלות צלזיוס, ולהחזיקו באותה דרגת קור בלי הפסקה עד להעברתו או עיבודו, הכל לפי הענין.
שמירת דינים
צו זה אינו בא לגרוע מכוחו של כל דין אחר.
השם
לצו זה ייקרא ”צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (חלב פרות), תש״ך–1959“.


י״ז בתשרי תש״ך (19 באוקטובר 1959)
  • פנחס ספיר
    שר המסחר והתעשיה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.