חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו המועצות המקומיות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו המועצות המקומיות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו המועצות המקומיות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים), תשל״א–1971

צו בדבר מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים


ק״ת תשל״א, 293.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־2 לפקודת המועצות המקומיות, אני מצווה לאמור:


הגדרות
בצו זה –
”בית“ – לרבות שטח קרקע אשר יועד להקמת בית בתכנית מיתאר;
”שינוי“ – לרבות ביטול, החלפה והמרה;
”שר“ – שר הפנים או מי שהוא הסמיך לכך;
”תכנית“ – תכנית מיתאר שאושרה לפי חוק התכנון והבניה, תשכ״ה–1965.
מתן מספר ושם לרחובות
(א)
מועצה מקומית תתן מספר לכל רחוב תוך תשעים יום לאחר תחילתה של תכנית אשר בה מצויין הרחוב.
(ב)
לאחר הקמת המבנה הראשון ברחוב רשאית מועצה מקומית בנוסף לאמור בסעיף קטן (א), לקבוע שם לרחוב.
(ג)
כל רחוב הנושא מספר יקבל שם אחד בלבד.
(ד)
לא יינתן שם אחד או חלק ממנו לשני רחובות או יותר.
מתן מספרים
מועצה מקומית תקבע מספרים לבתים תוך 90 יום לאחר תחילתה של תכנית אשר בה מצויינים הבתים, בשים לב להוראות אלה:
(1)
כל כניסה לבית, אף אם הוא עתיד להיבנות, תשא מספר נפרד;
(2)
בית הגובל בשני רחובות או יותר ישא מספר בכל רחוב;
(3)
בתים הבנויים בצדו האחד של הרחוב ישאו מספרים זוגיים; בתים הבנויים בצדו השני של הרחוב ישאו מספרים לא זוגיים.
ביטול שם רחוב
בוטל שם רחוב, אין לחזור ולתיתו לרחוב אחר לפני עבור חמש שנים מיום שבוטל השם.
מתן שם ומספר לרחוב שחולק
רחוב שחולק, תתן מועצה מקומית מספר לכל חלק ממנו ורשאית היא לתת שם לכל חלק ממנו.
התקנת שלט הנושא את שם הרחוב
(א)
שלט הנושא את שם הרחוב יותקן על כל בית המצוי במפגש הרחוב עם רחוב אחר.
(ב)
לא היו ברחוב בתים הבנויים במפגש רחובות, יותקן השלט על עמוד אשר יוצב בפינת הרחוב ועל אחד הבתים שברחוב.
שינויים במספרים ושמות של רחובות
מועצה מקומית רשאית לשנות מספר ושם של רחוב בחודש אוקטובר של כל שנה בלבד.
הודעות לשר
(א)
מועצה מקומית תודיע לשר תוך עשרה ימים על מתן מספר ושם לרחוב, על שינוי מספר ושם של רחוב ועל קביעת מספרים לבתים ברחוב.
(ב)
הודעה בדבר קביעת מספר לבית תכלול את מספר ושם הרחוב שאליו פונה הכניסה הראשית של הבית.
מתן מספרים ושמות לרחובות ובתים קיימים
מועצה מקומית אשר ביום תחילתו של צו זה היו מצויים בתחומה רחובות שאין להם מספרים, או שחלה לגבי תחומה תכנית שמצויינים בה רחובות כאמור, תתן מספרים לאותם רחובות, ולבתים המצויים בהם, תוך תשעים יום מיום תחילתו של צו זה.
שימור דינים
אין בצו זה כדי לגרוע מתקפם של חוקי עזר שהתקינו מועצות מקומיות בדבר מתן מספרים ושמות לרחובות וקביעת לוחיות־מספר בבנינים, ובלבד שתכניות למתן שמות ומספרים לרחובות אשר הוכנו בהתאם לחוקי העזר האמורים יותאמו לאמור בצו זה.
צווי המועצות המקומיות
השם
לצו זה ייקרא ”צו המועצות המקומיות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים), תשל״א–1971“.


י״ח בכסלו תשל״א (16 בדצמבר 1970).
  • יוסף בורג
    שר הפנים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.