חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו המועצות המקומיות (מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו המועצות המקומיות (מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו המועצות המקומיות (מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב), התשמ״ט–1989


ק״ת תשמ״ט, 926; תש״ע, 807; תשע״ד, 676; תשע״ח, 882; תשפ״א, 679.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו־2א לפקודת המועצות המקומיות, (להלן – הפקודה), ובהסכמת שר התעשיה והמסחר ושר האוצר, אני מצווה לאמור:


תוכן עניינים

חלק א׳

פרק ראשון: פרשנות

הגדרות [תיקון: תש״ע, תשע״ד, תשע״ח]
בצו זה –
”המועצה“ – המועצה המקומית התעשייתית נאות חובב;
”תחום המועצה“ –
גושים 39789, 100156_2, 100156_3, 100157_2, 100158_1, 100158_2, 100158_5, 100158_6, 100177, 400097, 400212, 400219, 400246, 400331, 400332, 400334, 400335, 400336, 400337, 400338, 400339, 400341, 400343, 400344, 400412, 400414, 400427, 400429, 400498, 400501, 400508 – בשלמותם;
גוש 39774 – חלקות 5 עד 10, 12 וחלק מחלקות 2 עד 4, 11, 13 כמסומן במפת המועצה המקומית התעשייתית נאות חובב הערוכה בקנה מידה 1:20,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום ט״ו בחשוון התשפ״א (2 בנובמבר 2020), שהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים בירושלים, במשרד הממונה על מחוז הדרום בבאר שבע, ובמשרדי המועצה המקומית התעשייתית נאות חובב (להלן – המפה);
גוש 39775 – חלק מחלקות 1, 5 כמסומן במפה;
גוש 39777 – חלקה 2 וחלק מחלקות 1, 3 כמסומן במפה;
גוש 39778 – חלקה 3 וחלק מחלקות 1, 2 כמסומן במפה;
גוש 39784 – חלק מחלקות 1 עד 3 כמסומן במפה;
גוש 39790 – חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;
גוש 39791 – חלק מחלקות 1, 2 כמסומן במפה;
גוש 39792 – חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;
גוש 39795 – חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;
גוש 100156_1 – חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;
גוש 100157_1 – פרט לחלק מחלקה 15 כמסומן במפה;
גוש 100158_4 – חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;
גוש 100159_1 – חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;
גוש 100172 – חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;
גוש 100178_2 – חלק מחלקה 2 כמסומן במפה;
גוש 100182_2 – חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;
גוש 100183_1 – חלק מחלקה 2 כמסומן במפה;
גוש 100328 – חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;
גוש 100329 – חלקות 2 עד 9, 11 וחלק מחלקה 1 כמסומן במפה;
גוש 400030 – חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;
גוש 400213 – חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;
גוש 400216 – חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;
גוש 400415 – חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;
גוש 400426 – חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;
גוש 400428 – חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;
גוש 400477 – חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;
גוש 400499 – חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;
גוש 400500 – חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;
גוש 400935 – חלק מחלקה 1 כמסומן במפה;
גושים לא מוסדרים כמסומן במפה;
”נכסים“ – בנינים וקרקעות שבתחום המועצה, תפוסים או פנויים, ציבוריים או פרטיים, למעט רחוב;
”בעל“ – לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל, הכנסה מנכסים, או שהיה מקבלה אילו היו הנכסים נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא־כוח, בין שהוא הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום, וכן שוכר משנה ששכר נכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים;
”מחזיק“ – אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר;
”בנין“ – כל מבנה בתחום המועצה או חלק ממנו, לרבות שטח הקרקע שעיקר שימושו הוא עם המבנה כחצר או כגינה או לכל צורך אחר של אותו מבנה, אך לא יותר מהשטח שקבעה לכך המועצה, למעט קרקע שהמבנה שעליה לא היה תפוס מעולם, כולו או מקצתו;
”קרקע תפוסה“ – כל קרקע בתחום המועצה אשר משתמשים ומחזיקים בה שלא ביחד עם בנין;
”אדמת בנין“ – כל קרקע בתחום המועצה שאינה בנין ואינה קרקע תפוסה;
”השר“ – שר הפנים או אדם שהוא הסמיכו לענין צו זה;
”השרים“ – שר הפנים או מי שהוא הסמיכו ושר האוצר, או מי שהוא הסמיכו לענין צו זה;

פרק שני: ייסוד המועצה והרכבה

הכרזת מועצה תעשייתית [תיקון: תשע״ד]
מכריזים בזה, כי תחום המועצה ינוהל על ידי מועצה מקומית תעשייתית שתיקרא בשם ”נאות חובב“.
הרכב המועצה
(א)
הודעה על מינוי המועצה בהרכב שהושלם על פי סעיף 2א(ב)(3) לפקודה יפרסם שר הפנים ברשומות.
(ב)
המועצה תכנס לתפקידה למחרת יום פרסום ההודעה האמורה בסעיף קטן (א).
ישיבה ראשונה
הישיבה הראשונה של המועצה תתכנס על פי הזמנת יושב ראש המועצה.
תקופת כהונה
(א)
תקופת כהונתה של מועצה היא חמש שנים.
(ב)
מועצה קיימת תמשיך בתפקידה, אף אם תמה תקופת כהונתה לפי סעיף קטן (א), כל עוד לא נכנסה לתפקידה מועצה חדשה.
(ג)
חבר מועצה אשר חדל מלכהן, ימונה חליפו כדרך שמונה הוא על פי סעיף 2א(ב)(3) לפקודה.

פרק שלישי: חברי מועצה, ראש המועצה וסגניו

סימן א: חברות במועצה

כהונה בפסלות
(א)
אלה פסולים לכהן כחברי מועצה:
(1)
חולה נפש;
(2)
שוטר;
(3)
עובד במשכורת באותה מועצה;
(4)
מי שחוייב בדין, בפסק דין סופי על עבירה שיש עמה קלון, תוך חמש השנים שקדמו ליום שבו אמור היה להיות לחבר המועצה, או שחוייב בדין כאמור לאחר שהיה לחבר המועצה;
(5)
מי שהוכרז פושט רגל, לפי פקודת פשיטת הרגל, [נוסח חדש], התש״ם–1980, ואם ניתן עליו צו שחרור החלטי לפי הפקודה האמורה, או צו המבטל את ההכרזה משום שחובותיו שולמו במלואן – טרם עברו שנתיים ממועד תחילתו של הצו.
(ב)
המכהן כחבר מועצה והוא פסול לכך, דינו קנס.
חבר מועצה המעונין בחוזה
(א)
חבר מועצה שיש לו, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו, סוכנו או שותפו או על ידי קרוביהם, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, למענה או בשמה, או בכל ענין העומד לדיון במועצה או בועדה מועדותיה, פרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת –
(1)
יודיע על כך למועצה, בכתב או בעל־פה, מיד לאחר שנודע לו כי החוזה, העסק או הענין האמורים עומדים לדיון, וההודעה תירשם בפרוטוקול;
(2)
לא ישתתף בדיונים על החוזה, העסק או הענין במועצה או בועדה ולא יצביע בהצבעה על כל שאלה בקשר להם;
(3)
לענין סעיף זה, ”קרוב“ לאדם פלוני - כמשמעותו בחוק מס שבח מקרקעין, התשכ״ג–1963.
(ב)
הוראות סעיף קטן (א) אינן חלות על חבר מועצה מחמת היותו בעל מניות או חבר בתאגיד שיש לו חלק או טובת הנאה בחוזה או בעסק כאמור באותו סעיף קטן, אלא אם כן היה אותו חבר משמש מנהל או פקיד אחראי בתאגיד, או אם חלקו בהונו או ברווחיו של התאגיד עולה על 5 אחוזים.
(ג)
העובר על הוראות סעיף קטן (א), דינו – מאסר שלושה חדשים או קנס או שני העונשים כאחד.
איסור התקשרות בחוזים
(א)
חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה; לענין זה, ”קרוב“ – בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות.
(ב)
הוראת סעיף קטן (א) לא תחול –
(1)
לגבי חוזה בדבר מתן שירות מהשירותים שהמועצה מספקת, לאחד מהמנויים בסעיף קטן (א);
(2)
לגבי הסכם בהליכי רכישה לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943, או בהליכי העברת מקרקעין במקום רכישה כאמור;
(3)
לגבי חוזה או עסקה שהמועצה ברוב של שני שלישים מחבריה ובאישור השר התירה ובתנאים שהתירה; הודעה על מתן היתר כאמור תפורסם ברשומות.
(ג)
חוזה שנערך בניגוד להוראות סעיף זה ניתן לביטול על פי החלטת המועצה ברוב חבריה או על פי החלטת השר, ומשבוטל כך לא תהא המועצה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה או לשלם את שוויו של מה שקיבלה, ובלבד שלא יהיה בביטול החוזה כדי לגרוע מזכויות צד שלישי שנרכשו בתום לב.
(ד)
לענין סעיף זה, דין התקשרות עם תאגיד שלמועצה שליטה בו כדין התקשרות עם המועצה; לענין זה, ”שליטה“ – כמשמעותה לפי סעיף 2 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ״ג–1963.
(ה)
הוראות סעיף זה לא יחולו על התקשרויות שנעשו לפני תחילת כהונתו של חבר המועצה שבשלו חל האיסור, אולם עם תחילת הכהונה יודיע חבר המועצה בכתב למועצה על התקשרות האסורה לפי הוראות סעיף קטן (א) שנעשתה לפני תחילת כהונתו, וכל עוד לא נסתיימה התקשרות זו לא יעסוק אותו חבר המועצה, בתוקף כהונתו במועצה, בכל ענין הנוגע להתקשרות האמורה.
(ו)
העובר ביודעין על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר שנה אחת או קנס או שני העונשים כאחד.
(ז)
הרשעה בעבירה לפי סעיף זה תיחשב כהרשעה בעבירה שיש עמה קלון.
(ח)
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 7.
העדר מישיבות המועצה
(א)
חבר המועצה שנעדר מישיבות המועצה במשך שלושה חדשים רצופים, או שנעדר משלוש ישיבות רצופות – אם היו בשלושה חדשים פחות משלוש ישיבות – יחדל להיות חבר המועצה, זולת אם נעדר בגלל מחלה שמנעה ממנו את נוכחותו בישיבה, או בגלל שירות בצבא־הגנה לישראל, או בגלל שליחות ציבורית או ברשות המועצה שניתנה מראש ובתנאי שראש המועצה או הממונה על המחוז שלח לו הודעה כמפורט להלן בסעיף זה.
(ב)
בתום החודש השני להעדרו של חבר המועצה מישיבות המועצה או מיד אחרי הישיבה השניה ממנה נעדר, הכל לפי הענין, ישלח לו ראש המועצה הודעה בכתב שתכלול פירוט ישיבות המועצה מהן נעדר וכן נוסחו המלא של סעיף זה.
(ג)
ההודעה תישלח לחבר המועצה בדואר, במכתב רשום, לפי מענו הידוע לאחרונה והעתק ממנה יישלח בדואר, במכתב רשום, לשר, לממונה על המחוז, ולגוף אשר אותו חבר הנו נציגו, במועצה.
(ד)
לא שלח ראש המועצה לחבר המועצה הודעה כאמור בסעיף קטן (ב) תוך שבעה ימים מיום שדרש ממנו הממונה על המחוז לעשות כן, ישלח הממונה על המחוז לחבר המועצה את ההודעה האמורה והעתק ממנה ישלח במכתב רשום לראש המועצה.
הודעה על חדילת חברות במועצה
(א)
נראה לראש המועצה כי חבר המועצה פסול מלכהן כחבר המועצה לפי סעיף 6(א) או שחדל לכהן מחמת שנעדר מישיבות המועצה כאמור בסעיף 9, ישלח לו ראש המועצה בדואר, במכתב רשום, לפי מענו הידוע לאחרונה, הודעה בדבר התפנות מקומו במועצה ויפרט בה את הסיבות לכך.
(ב)
עם משלוח ההודעה כאמור בסעיף קטן (א), ימציא ראש המועצה העתק מההודעה לידי הממונה על המחוז, למי שמינה את חבר המועצה ולשר הפנים.
(ג)
נראה לממונה על המחוז שחבר המועצה פסול מלכהן כחבר המועצה לפי סעיף 6(א), או שחדל לכהן מחמת שנעדר מישיבות המועצה כאמור בסעיף 9, ולא שלח ראש המועצה לחבר המועצה הודעה כאמור בסעיף קטן (א) תוך ארבעה עשר ימים מיום שדרש ממנו הממונה על המחוז לעשות כן, ישלח הממונה על המחוז לחבר המועצה את ההודעה האמורה והעתק ממנה ישלח במכתב רשום לראש המועצה.
(ד)
כתום שלושים ימים מיום שנשלחה אליו הודעה כאמור בסעיף קטן (א) או (ג), יחדל חבר המועצה לכהן כחבר המועצה.
התפטרות חבר מועצה
חבר מועצה רשאי להתפטר מתפקידו על ידי מתן הודעה בכתב לשר ולמי שהוא נציגו; העתק ההודעה יישלח בדואר רשום ליושב ראש המועצה ולממונה על המחוז; להתפטרות יהיה תוקף מיום מתן ההודעה.
חדילה מכהונה
חבר מועצה יחדל מלכהן אם ארע אחד מאלה:
(1)
שלח הודעת התפטרות לשר;
(2)
הועבר מתפקידו בידי מי שמינה אותו כנציגו.
שמירת תוקף הדינים
אי־מילוי מקום שנתפנה במועצה אין בו כדי לפסול את עצם קיומה של המועצה או את פעולותיה, או לגרוע מהם באיזה אופן שהוא, ובלבד שנותרו במועצה שני שלישים ממספר חבריה.

סימן ב: ראש המועצה וסגנו

האחריות לביצוע החלטות המועצה
ראש המועצה יהיה אחראי לכך, שהחלטות המועצה יבוצעו כהלכה; הצריכה ההחלטה הוצאה מכספי המועצה, יהיה ראש המועצה אחראי לכך שההחלטה תבוצע בהתאם לתקציב המאושר ובהתאם להוראות אחרות של צו זה או של כל דין אחר; בהיעדר ראש המועצה יחולו החובות האמורות על סגנו.
בחירת סגן ראש המועצה
המועצה תבחר מבין חבריה בסגן ראש מועצה אחד.
דרך הבחירה
ההצבעה בבחירת סגן ראש המועצה תהיה גלויה ויחולו עליה כללים אלה:
(1)
המועמד שיקבל למעלה ממחצית הקולות של כל חברי המועצה – הוא הנבחר;
(2)
לא קיבל שום מועמד רוב כזה, מצביעים שנית; לפי דרישת חבר מחברי המועצה תידחה ההצבעה השניה לישיבה אחרת שתקויים ביום החול הבא אחרי יום הישיבה הראשונה;
(3)
המועמד שקיבל בהצבעה השניה או בכל הצבעה נוספת למעלה ממחצית הקולות של חברי המועצה המצביעים (להלן בסעיף זה – רוב) – הוא נבחר;
(4)
לא קיבל שום מועמד רוב בהצבעה השניה מצביעים שלישית;
(5)
לא קיבל שום מועמד רוב בהצבעה השלישית, מצביעים רביעית; לפי דרישת חבר מחברי המועצה תידחה ההצבעה הרביעית לישיבה אחרת שתקויים ביום החול הבא אחרי יום הישיבה בה נערכה ההצבעה השלישית; בהצבעה הרביעית עומדים לבחירה רק אותם המועמדים שעמדו לבחירה בהצבעה השלישית;
(6)
לא קיבל שום מועמד רוב בהצבעה הרביעית, חוזרים ומצביעים עד שמועמד אחר יקבל רוב; בהצבעה החמישית וכן בכל הצבעה נוספת לא יועמד לבחירה (להלן בסעיף זה – יצא) המועמד שקיבל בהצבעה הקודמת את מספר הקולות הקטן ביותר. קיבלו מועמדים אחדים מספר שווה של קולות והוא מספר הקולות הקטן ביותר, ינהגו כך: היו שני מועמדים כאמור, יצא אחד מהם, כפי שייקבע על ידי הגרלה; היו יותר משניים, יצא לפני כל הצבעה נוספת רק מועמד אחד, כפי שייקבע על ידי הגרלה;
(7)
כל הגרלה לפי סעיף זה תיערך בו במקום על ידי יושב ראש הישיבה.
ממלא מקום ראש המועצה
(א)
נבצר מראש המועצה לפעול, או שחדל לכהן וטרם מונה ראש מועצה חדש, ימלא את מקומו:
(1)
סגן ראש המועצה;
(2)
חבר המועצה שהמועצה תמנהו לכך – אם נבצר מהסגן לפעול, או אם חדל הסגן מלכהן וטרם נבחר סגן חדש.
(ב)
באין סגן לפי סעיף קטן (א), יכנס מזכיר המועצה, תוך 7 ימים, ישיבת מועצה שלא מן המנין, לשם בחירת סגן ראש המועצה, וינהלה עד לבחירת סגן.
(ג)
לא נבחר סגן בישיבה האמורה או לא היה בה מנין חוקי ימנה השר את הסגן.
משכורת ראש המועצה, סגנו
ראש המועצה וכן סגן ראש המועצה רשאים לקבל מקופת המועצה משכורת, באישור השר ובשיעור שקבע השר.
חדילת כהונתו של ראש המועצה
(א)
ראש המועצה יחדל לכהן אם ארע אחד אלה:
(1)
שלח הודעת התפטרות לשר; ההתפטרות תכנס לתוקף 48 שעות ממועד קבלת ההודעה אצל השר;
(2)
הועבר מתפקידו בידי השר.
(ב)
התפטר ראש המועצה מתפקידו, יחדל להיות גם חבר מועצה.
חדילת כהונתו של סגן ראש המועצה
(א)
סגן ראש המועצה יחדל מלכהן באחד מאלה:
(1)
שלח הודעת התפטרות לראש המועצה;
(2)
הועבר מכהונתו כחבר מועצה בידי מי שמינה אותו כנציגו;
(3)
הועבר מכהונתו כסגן ראש המועצה בידי המועצה.
(ב)
החלטת המועצה להעביר את סגן יושב־ראש המועצה מכהונתו לא תהיה בת תוקף אלא אם כן נתקבלה בישיבה שנקראה במיוחד לענין זה והצביעו בעדה למעלה ממחצית כל חברי המועצה; ואולם אם ההעברה מהכהונה היא בשל הרשעה בפסק דין סופי על עבירה שיש עמה קלון, די בהחלטה שנתקבלה ברוב רגיל.
אצילת תפקידים של ראש המועצה
סגן ראש המועצה, חבר המועצה או עובד המועצה רשאי למלא את תפקידיו של ראש המועצה ולשמש בסמכויותיו במידה שנאצלו לו בידי ראש המועצה, באישור המועצה, אם באופן כללי ואם לענין מסויים או לסוג מסויים של ענינים.

פרק רביעי: ועדות

ועדת הנהלה
(א)
המועצה רשאית לבחור ועדת הנהלה קבועה שתפקידה לנהל את עניני המועצה, לתאם את פעולותיהן של ועדותיה ולפקח עליהן, להשגיח שהחלטות המועצה והחלטות ועדותיה יוצאו אל הפועל כדין, ולמלא כל תפקיד אחר שיוטל עליה בידי המועצה.
(ב)
ועדת ההנהלה תיבחר בידי המועצה מבין חבריה.
ועדת בקורת
(א)
המועצה תבחר מבין חבריה ועדת בקורת.
(ב)
ראש המועצה וסגנו לא יהיו חברים בועדת הבקורת.
תפקידים וסמכויות
(א)
אלה תפקידי ועדת הבקורת וסמכויותיה:
(1)
לבדוק אם החלטות המועצה הוצאו לפועל כדין;
(2)
לבדוק את חשבונות המועצה ולבדוק אם פעולות המועצה נעשו במסגרת תקציבה המאושר;
(3)
לבדוק אם תוקנו הליקויים בהנהלת עניני המועצה עליהם הצביעו הועדה או מבקר המדינה בפני המועצה.
(ב)
ועדת הבקורת רשאית לקבל מכל חבר המועצה או עובד המועצה ידיעות, מסמכים והסברים הדרושים לה למילוי תפקידיה.
ועדת מכרזים
(א)
המועצה תבחר מבין חבריה ועדת מכרזים קבועה שמתפקידה לבדוק הצעות מחירים המוגשות למועצה בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ לפני ראש המועצה על ההצעה שלדעת הועדה ראוייה לאישורו; ראש המועצה לא יהיה חבר בועדת המכרזים.
(ב)
החליט ראש המועצה לאחר עיון בהמלצות ועדת המכרזים שלא לאשר את ההצעה שעליה המליצה הועדה, ירשום את הנימוקים להחלטתו ויביאם לידיעת המועצה בישיבתה הקרובה.
(ג)
ראש המועצה רשאי, באישור המועצה, לאשר הצעה מבין ההצעות שהיו לפני ועדת המכרזים, אף שהועדה לא המליצה עליה.
ועדת מל״ח
(א)
המועצה תבחר ועדה להכנת המשק לשעת חירום ולהפעלתו בשעת חירום (להלן – ועדת מל״ח).
(ב)
הוראות סעיף 28 לא יחולו על הרכב ועדת מל״ח.
ועדות שונות
נוסף על הועדות הנקובות בצו זה או בכל חיקוק אחר, רשאית המועצה לבחור ועדות קבועות או ועדות ארעיות לענינים או למקרים מסוימים.
הרכב הועדות
ועדה של המועצה שלא נקבע לה הרכב על פי חיקוק, יהיו רבע חבריה, לפחות, חברי המועצה, והשאר עובדי המועצה ואישים בהם יבחרו חברי המועצה, ובלבד שההרכב הכולל של הועדות יהא דומה להרכב המועצה.
יושבי ראש לועדות המועצה ותפקידיהם
(א)
ראש המועצה יהיה בתוקף משרתו יושב ראש בועדת ההנהלה ובועדת מל״ח; יושבי ראש שאר הועדות ייבחרו בידי המועצה מתוך חבריה, חוץ מועדה שביחס אליה יש בצו זה הוראה אחרת.
(ב)
יושב ראש ועדה יעשה כל האפשר שהחלטות הועדה יוצאו אל הפועל כדין.
תקופת הכהונה של ועדות המועצה
ועדה קבועה של המועצה תכהן בתפקידה כל תקופת כהונתה של המועצה, חוץ מועדה קבועה שביחס אליה יש בצו זה הוראה אחרת, וועדה ארעית תכהן בתפקידה עד גמר עבודתה, אך רשאית המועצה לפטר בכל עת ועדה שנבחרה כולה בידה או לשנות את הרכבה, וכן להחליף את נציגיה בועדה שהורכבה בשותפות עם גורמים אחרים.
חדילת חברות בועדה
חבר מועצה שנבחר לשמש כחבר ועדה, חברותו באותה ועדה נפסקת משנפסקה חברותו במועצה.
ועדות משנה
כל ועדה של המועצה רשאית לבחור ועדת משנה לכל מטרה הנראית לה בגדר תפקידיה.

פרק חמישי: ישיבות המועצה, הועדות וסדריהן

ישיבה רגילה
יושב־ראש המועצה רשאי, בכל עת, לכנס ישיבה של המועצה ובלבד שתקויים ישיבה אחת לחודש לפחות, אך רשאית היא להחליט שלא לקיימה בשני חדשים של השנה.
ישיבה שלא מן המנין
יושב־ראש המועצה יכנס ישיבה של המועצה אם הוגשה לו על כך דרישה חתומה בידי שליש מחבריה לפחות או בידי אחד הגופים המיוצגים במועצה.
כינוס ישיבה שלא מן המנין על־ידי חברי המועצה
לא כינס יושב־ראש המועצה ישיבה של המועצה תוך 14 ימים מיום הגשת הדרישה כאמור בסעיף 34, רשאים חברי המועצה שחתמו על הדרישה, ואם הדרישה חתומה ביד אחד הגופים המיוצגים במועצה – אחד מנציגיו של אותו גוף, לכנס ישיבה של המועצה לדון בסדר היום הנדרש; יושב־ראש הישיבה יהיה חבר המועצה שתבחר המועצה לכך.
מנין חוקי
רוב חברי המועצה הם מנין חוקי בישיבותיה.
סדר עבודת המועצה וישיבותיה
המועצה רשאית לקבוע סדרי עבודתה וישיבותיה, כטוב בעיניה, והוא כשאין הוראה אחרת בצו זה; עד שתקבע המועצה סדרי עבודתה וישיבותיה, יחולו עליה הוראות התוספת השלישית לצו (א), בשינויים המחוייבים לפי הענין.
מועד ישיבות של ועדות
(א)
יושב ראש ועדה רשאי, בכל עת, לקרוא לישיבת הועדה שהוא היושב ראש שלה והוא חייב לקרוא לישיבה על פי החלטת הועדה, או על פי דרישה של ועדת ההנהלה או של ועדת הבקורת.
(ב)
ועדה שחובה להקימה לפי כל דין תכונס אחת לשלושה חדשים לפחות; לא כונסה הועדה כאמור יורה ראש המועצה לכנסה, והוא יקבע את סדר היום של ישיבת הועדה; לא נכח יושב ראש הועדה בישיבה או סירב לנהלה, ינהלה זקן חברי הועדה הנוכחים.
סדר היום בועדות
אין להעלות על סדר היום של ועדה כל ענין שלא פורט בהזמנה לאותה ישיבה, אלא אם כן נוכחים בישיבה ומסכימים לכך לפחות שני שלישים מכל חברי הועדה.
הזמנות לישיבות ועדה
הזמנה לכל ישיבה של ועדה, החתומה בידי מזכיר המועצה או מזכיר הועדה, והמפרטת את סדר יומה של הישיבה, תימסר לכל חברי הועדה עשרים וארבע שעות לפחות לפני הישיבה; ואם היא נשלחה באמצעות הדואר, יש לשלחה ארבעים ושמונה שעות [צ״ל: לפחות] לפני הישיבה.
הנהלת ישיבות הועדות
יושב ראש ועדה יהיה יושב ראש בכל ישיבותיה, ובהעדרו – יפתח את הישיבה הזקן שבין החברים המשתתפים בישיבה; מי שפתח את הישיבה יהיה יושב ראש בה עד שייבחר לכך חבר אחר של הועדה בידי הנוכחים בישיבה.
מנין חוקי והצבעה בועדות
(א)
רוב חברי ועדה הם מנין חוקי בישיבותיה; לא היה מנין חוקי בשתי ישיבות של ועדה, המתקיימות בזו אחר זו, יהיה בישיבה השלישית שליש חברי הועדה מנין חוקי לגבי כל ענין שעמד על סדר היום של שתי הישיבות.
(ב)
החלטות ועדה מתקבלות ברוב קולותיהם של חברי הועדה המצביעים בישיבה שיש בה מנין חוקי; מספר קולות שקול פירושו דחיית ההצעה.
(ג)
ההצבעה בועדה היא בהרמת ידיים.
פרוטוקול ואישורו
(א)
בכל ישיבה של ועדה יש לרשום פרוטוקול שיכלול את שמות חברי הועדה הנוכחים בישיבה, את מהלך הדיונים, את ההצעות ואת תוצאות ההצבעות.
(ב)
יושב ראש בישיבת ועדה יאשר בחתימת ידו את הפרוטוקול של הישיבה, והעתקו יישלח לכל חברי הועדה; לא הגיש חבר הועדה ליושב ראש הועדה התנגדות בכתב לפרוטוקול של ישיבה פלונית עד לפתיחת הישיבה שלאחריה, רואים את הפרוטוקול כמאושר בידי הועדה.
הסדר העבודה והישיבות
בשים לב לאמור בסעיפים 38 עד 43, רשאית כל ועדה להסדיר את עבודתה וישיבותיה כטוב בעיניה.
תוקף דיונים במועצה או בועדה
תקפו של דיון במועצה או בועדה לא ייפגע מחמת שנתפנה מקומו של אחד מחבריה, או מחמת ליקויים בסדר הישיבה או בדיונים שלפי הנראה לא השפיעו על התוצאות.

פרק שישי: עובדים

העסקת עובדים בכירים
המועצה רשאית ולפי דרישת הממונה על המחוז חייבת – להעסיק מזכיר וגזבר, אך אפשר למנות אדם אחד לשתי המשרות גם יחד.
העסקת עובדים אחרים
ראש המועצה רשאי, בכפוף לקביעת השר לפי סעיף 2א(ב)(5)(ד) לפקודה, למנות למועצה עובדים שלא פורטו בסעיף 46, למשרות שיש עליהן הקצבה בתקציב המאושר.
מינוי עובדי המועצה
גימלאות לעובדים
המועצה רשאית, באישור השר, להורות בדבר קיצבאות לעובדיה, לבני משפחותיהם או לתלויים בהם, או בדבר הקמתה והנהלתה של קופת תגמולים לטובתם.
איסור טובת הנאה
לא יהיה לעובד מועצה, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בעצמו ובין על ידי בן זוגו, סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, למענה או בשמה, פרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת ופרט לענין שיש לעובד בהסכם עבודה שלו או בהסכם כללי של עובדי המועצה; אין לראות עובד כאילו יש לו חלק או טובת הנאה כאמור, אם זיקתו לעסקי המועצה היא בתנאים המפורטים בסעיף 8(ב) לגבי חבר המועצה.
איסור עבודת חוץ
(א)
בסעיף זה, ”עבודת חוץ“ – כל עסק או עבודה מחוץ לשירות המועצה למעט –
(1)
עבודה ציבורית שלא על מנת לקבל פרס;
(2)
עבודה מדעית, אמנותית או ספרותית ללא התקשרות קבועה;
(3)
השקעת הון וקבלת רווחים ממנה שאין אתן עבודה או עיסוק.
(ב)
עובד המועצה המשמש בקביעות במשרה מלאה (בסעיף זה – עובד מועצה) לא יעסוק ולא ישתתף, בעקיפין או במישרין, בעבודת חוץ, אולם רשאי ראש המועצה, באישור המועצה, להתיר לעובד מועצה לעסוק בעבודת חוץ שלא על מנת לקבל פרס, ומועצה רשאית, במקרים מיוחדים, להתיר לעובד מועצה לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס.
(ג)
אין מועצה רשאית להתיר לעובד מועצה לעסוק בעבודת חוץ על מנת לקבל פרס לפי סעיף זה, אלא אם כן –
(1)
היא לטובת הכלל;
(2)
אינה עשויה לפגוע לרעה בתפקידיו של עובד המועצה;
(3)
אין בה משום התחרות בלתי הוגנת עם מי שאינו עובד מועצה;
(4)
אין בה כדי ליצור התקשרות בין העובד לבין אדם, תאגיד, או מוסד, העומדים במגע כספי, מסחרי או עניני עם המועצה;
(5)
העובד הצהיר על הפרס שיקבל בעדה.
(ד)
על אף האמור בסעיף זה, רשאי עובד מועצה, באישור ראש המועצה, לעסוק בעבודה מדעית, אמנותית או ספרותית מחוץ לשירות המועצה, גם אם העבודה היא בהתקשרות קבועה.
(ה)
עובד מועצה, העובד בעבודת חוץ על מנת לקבל פרס בניגוד להוראות סעיף זה, דינו – מאסר שלושה חדשים או קנס או שני העונשים כאחד.
פיטורי עובדים בכירים
עובד המועצה שנתמנה לפי סעיף 46 או שהוא היועץ המשפטי שלה לא יפוטר אלא באחת משתי אלה:
(1)
הוחלט בישיבת המועצה לפטרו שלא מחמת עבירת משמעת כמשמעותה בחוק הרשויות המקומיות (משמעת), התשל״ח–1978 (להלן – חוק המשמעת), ולאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר פיטוריו יידון באותה ישיבה;
(2)
על פי החלטת בית דין למשמעת לפי חוק המשמעת.
פיטורי עובדים אחרים
עובד המועצה שאינו מהעובדים המנויים בסעיף 52:
(1)
יפטרו ראש המועצה על פי החלטת בית דין למשמעת לפי חוק המשמעת;
(2)
רשאי ראש המועצה לפטרו באישור המועצה או ועדה שהמועצה מינתה לכך – אם הפיטורים היו שלא מחמת עבירת משמעת כמשמעותה בחוק המשמעת.
פטורי עובדים בנסיון
הוראות סעיפים 52 ו־53 לא יחולו על עובד שנתקבל לעבודה בנסיון וטרם מלאו ששה חדשיים להעסקתו במועצה.

פרק שביעי: ארנונה כללית

ארנונה כללית
(א)
המועצה רשאית להטיל בתחומה, לכל שנת כספים, ארנונה כללית על נכסים שאינם אדמת בנין, שתשולם בידי המחזיקים ותיקבע –
(1)
לגבי בנין – לכל יחידת שטח, בהתחשב בסוג הבנין, המקום שבו הוא נמצא והשימוש הנעשה בו;
(2)
לגבי קרקע תפוסה – לכל יחידת שטח, בהתחשב במקום שבו היא נמצאת או בשימוש הנעשה בה, או בהתחשב בשני המבחנים כאחד.
(ב)
לענין סעיף קטן (א)(1), ”מחזיק“ – למעט מחזיק של בנין ריק שאין משתמשים בו במשך תקופה רצופה שאינה עולה על ששה חדשים והמתחילה ביום שחדלו להשתמש בו, ובבנין חדש – במשך התקופה של ששת החדשים הראשונים מיום שבנייתו נגמרה והוא ראוי לשימוש.
חובת ארנונה אחת
לא תחול חובת תשלום ארנונה יותר מפעם אחת על נכס אחד לשנת כספים אחת.
שיעורי הארנונה
שיעורי הארנונה יכולים להיות שונים לגבי סוגים שונים של נכסים או חלקים שונים של תחום המועצה, ומדורגים לפי שימושם של הנכסים.
מועד ההחלטה על ארנונה
החלטת המועצה בדבר הטלת ארנונה כללית תתקבל לא יאוחר מיום 1 במרס שלפני שנת הכספים שלגביה מוטלת הארנונה.
פרסום
(א)
המועצה תפרסם בתחומה, לא יאוחר מיום 15 במרס שלפני כל שנת כספים, הודעה בדבר שיעורי הארנונה שהחליטה עליהם ומועדי תשלומה.
(ב)
הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על המועצה בשנת הכספים שבה היא הוקמה והיא תפרסם הודעה בדבר שעורי הארנונה ומועדי תשלומה מיד לאחר שהחליטה עליהם.
תשלום ארנונה באין הטלה
(א)
לא הטילה המועצה לשנת כספים פלונית ארנונה כללית, תשולם הארנונה בתחום המועצה לאותה שנה בשיעורים ובמועדים שנקבעו לשנת הכספים הקודמת.
(ב)
לענין סעיף 17 לפקודה רואים את הארנונה שתשולם כאמור, כאילו הוטלה לשנת הכספים שבה תשולם.
השגת ידיעות
לענין ארנונה רשאי מי שהוסמך לכך בידי ראש המועצה –
(1)
לערוך, בעצמו או על ידי שליחיו, כל מיפקד וחקירה שימצא לנחוץ;
(2)
לדרוש מכל בעל או מחזיק למסור לו או לשליחיו כל ידיעה שבידו ולהראות לו או לשליחיו את כל המסמכים שברשותו הדרושים לו בקשר לתפקידו;
(3)
להיכנס בכל עת סבירה לנכסים, בעצמו או על ידי שליחים, ולערוך בהם בדיקות ומדידות;
(4)
להשתמש בכל ידיעה שנתקבלה כאמור ובכל ידיעה וחומר אחרים.
חילופי מחזיקים
היה אדם לבעל נכס או למחזיק בנכס, שבעל או מחזיק חייב עליו בארנונה לפי צו זה, ישלם כל שיעור משיעורי הארנונה שפרעונו חל לאחר שהיה לבעל הנכס או למחזיק בו, הכל לפי הענין.
העברת נכס
העביר אדם נכס שחייבים עליו בארנונה לפי צו זה, או חדל מהיות מחזיק בנכס כאמור, לא יהיה חייב בתשלום כל שיעור משיעורי הארנונה שפרעונו חל אחרי יום ההעברה או אחרי היום שחדל להיות מחזיק כאמור, אך כל זמן שלא נמסרה למועצה הודעה על העברת הנכס או על חדילת החזקה, יהא אותו אדם האחראי לתשלום כל ארנונה על הנכס שלא שולמה בידי הבעלים החדשים או בידי המחזיק שבא אחריו, הכל לפי הענין.
בנין שנהרס
בנין שחלות עליו ארנונות לפי צו זה והוא נהרס או ניזוק במידה שאינו ראוי לשימוש, ושאין משתמשים בו, ונמסרה למועצה הודעה על כך בכתב, לא יהיו הבעלים והמחזיק אחראים לתשלום כל שיעור משיעורי הארנונות על הבנין שפרעונו חל אחרי מסירת ההודעה.

פרק שמיני: כספים ונכסים

קופת המועצה
כל הכספים המתקבלים בידי המועצה או על שמה הם קופת המועצה, וממנה ישולם כל סכום שהמועצה רשאית או חייבת להוציאו כדין.
אחריות הגזבר
גזבר המועצה הוא האחראי לקופת המועצה.
בטחון הקופה
כל הכספים השייכים לקופת המועצה או המתקבלים למענה או לחשבונה, ישולמו מיד לחשבון המועצה בבנק שהיא תקבע לכך, אלא –
(1)
שהמועצה רשאית להרשות לגזבר להחזיק אצלו סכום כסף כדי הוצאות יום־יום של המועצה;
(2)
אם אין בנק בתחום המועצה, יחזיקו את הכספים בכל אופן המבטיח בטחון, שיבוא עליו אישור המועצה.
חתימה על פקודות תשלום
כל המחאה או פקודת תשלום לחובת המועצה יהיו חתומים ביד ראש המועצה וביד הגזבר, אולם לגבי המחאה או פקודת תשלום לחובת המועצה בסכום שאינו עולה על 400 שקלים חדשים, רשאי הגזבר, באישור המועצה, להסמיך עובד אחר של המועצה להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף זה.
הוראות כלליות להנהלת הקופה
השר רשאי, בכפוף להוראות פרק זה, לתת הוראות כלליות בדבר הנהלת קופת המועצה והמועצה חייבת לנהוג לפיהן.
השקעת כספים
המועצה רשאית, בהתחשב עם הוראות כלליות של השר, להשקיע את עודפי כספיה בדרך הטובה בעיניה.
קניות ומחסנים
המועצה תסדיר את קניותיה ותנהל מחסנים בהתאם להוראות שבתוספת החמישית לצו (א).
מחיקת חובות
כל סכום המגיע למועצה שתשלומו נתאחר לא פחות משלוש שנים והוא נראה כחוב אבוד, רשאית המועצה לוותר עליו ולמחקו מהפנקסים. בכל מקרה אחר, טעונה החלטת המועצה אישורו של השר ובלבד שיהיו סבורים שהדבר הוא לטובת הציבור.

פרק תשיעי: תקציב, חשבונות וביקורת חשבונות

סימן א׳: תקציב המועצה

תקציב שנתי ושנת כספים
(א)
למועצה יהיה תקציב שנתי.
(ב)
שנת הכספים למועצה תתחיל באחד באפריל של כל שנה.
הכנת התקציב ואשורו
(א)
ראש המועצה יכין הצעת תקציב למועצה ויגישה לאישור המועצה לא יאוחר מחדשיים לפני תחילתה של שנת התקציב שאליה מתייחסת ההצעה; ראש המועצה יביא את הצעת התקציב לפני ועדת הכספים, ובאין ועדת כספים – לפני ועדת ההנהלה, אם ישנה, קודם שיגיש אותה למועצה.
(ב)
המועצה תחל בדיון בהצעה לא יאוחר משבועיים מיום הגשתה ותאשר אותה, בשינויים או בלא שינויים, עד 30 ימים לפני תחילתה של שנת הכספים שאליה מתייחסת ההצעה.
(ג)
תקציב המועצה טעון אישור השרים.
(ד)
הגשת הצעת תקציב למועצה באיחור, ואישור שניתן להצעת תקציב באיחור, אין בהם כדי לגרוע מתקפו של התקציב שאושר.
(ה)
החלה שנת הכספים, והמועצה או השרים לא אישרו את הצעת התקציב, תהא המועצה רשאית להוציא בכל חודש, כל עוד לא אושרה ההצעה כאמור, סכום השווה לחלק השנים־עשר מן התקציב השנתי הקודם, בתוספת סכום שאישרו השרים בהתחשב בהתייקרויות ובנסיבות מיוחדות אחרות, וזאת לגבי אותם סעיפים שפורטו בתקציב הקודם.
סמכות השרים לתקן התקציב
השרים רשאים, לאחר שנתנו דעתם על השקפת המועצה, לשנות או לדחות פריט בתקציב או להוסיף פריט, אם הוספתו, לדעתם, היא חיונית לטובת הציבור, מחמת נסיבות חורגות מהרגיל הקשורות במועצה.
תקציב מילואים
(א)
ראש המועצה רשאי להכין למועצה בשעת הצורך הצעת תקציב מילואים ולהגישה לאישור המועצה; ראש המועצה יביא את הצעת תקציב המילואים לפני ועדת כספים, ובאין ועדת כספים – בפני ועדת הנהלה, אם ישנה, קודם שיגיש אותה למועצה.
(ב)
המועצה תחל בדיון בהצעה לא יאוחר משבועיים מיום הגשתה והיא רשאית לאשר אותה בשינויים או בלא שינויים.
(ג)
תקציב מילואים טעון אישור השרים.
(ד)
לא אישרה המועצה את הצעת תקציב המילואים תוך חדשיים מיום שהוגשה לה, לא תהא עוד ההצעה טעונה אישור המועצה וראש המועצה יגיש את ההצעה לאישור השרים בצירוף פרוטוקול ישיבות המועצה שבהן דנה המועצה בהצעה, אם דנה בה.
(ה)
הוראות סעיף 75 יחולו על תקציב המילואים.
העברה מסעיף לסעיף באישור השרים
ראש המועצה רשאי, באישור המועצה ובאישור השרים, בכל שנה שהיא, להעביר כספים מסעיף הוצאה אחד שבתקציב למשנהו, ובלבד שהוצאה שהורשתה על ידי העברה כאמור, איננה בניגוד לפקודה או לכל דין אחר ואין עובדים על סך כל הוצאות שבתקציב ובתקציב המילואים.
העברה מסעיף לסעיף ללא אישור השרים
השרים רשאים בצו –
(1)
לקבוע למועצה, דרך כלל, סוגים של העברות כספים מסעיף הוצאה בתקציב למשנהו באותו פרק, ללא אישור השרים;
(2)
להגביל למועצה בשים לב לגודל התקציב בלבד, את גובה הסכום שהמועצה רשאית להעביר ללא אישור השרים, מסעיף הוצאה שבאחד מפרקי התקציב, לסעיף הוצאה אחר באותו פרק.

סימן ב׳: חשבונות וביקורת חשבונות

הנהלת חשבונות
המועצה חייבת לנהל חשבון נכון של כל הכספים המתקבלים והמוצאים בידיה או בשמה.
בקורת
(א)
גזבר המועצה יגיש, תוך 30 ימים מתום שנת הכספים, את חשבונות המועצה וכן את הדין וחשבון שלו למבקר חשבונות שמינה השר לפי סעיף 34 לפקודה וכן ימציא העתק מהדין וחשבון הכספי השנתי לכל חבר המועצה.
(ב)
מבקר החשבונות של המועצה יערוך דין וחשבון על בקורתו ויציין בו את ההוצאות הבלתי חוקיות שהוציאה המועצה; הדין וחשבון יוגש לשרים והעתקים ממנו יישלחו לראש המועצה והוא יעבירם לחברי ועדת הבקורת.
הוצאה שאינה חוקית
(א)
השר רשאי לזקוף כל הוצאה שאינה חוקית, או כל חלק ממנה לחובתו של כל אדם שהוציא אותה או שהרשה להוציא אותה ויודיע על כך בכתב לכל אדם הנוגע בדבר והאדם רשאי, תוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה, לבקש בכתב, לבטל או להפחית את החיוב; את החלטתו הסופית יודיע השר בכתב למבקש ולמועצה.
(ב)
לא נתברר מהחלטותיה של המועצה מי מחבריה הסכים להוצאה פלונית, רואים כל חבר שנכח בישיבה שבה נתאשרה ההוצאה כאילו נתן את הסכמתו לכך, עד שלא הוכיח היפוכו של דבר.
(ג)
האדם שלחובתו נזקפה בהחלטה סופית הוצאה שאינה חוקית, יהא חייב בתשלומה למועצה תוך 30 ימים מיום שבו נתקבלה ההחלטה הסופית.
(ד)
לא נפרע החוב כאמור, במועד הקבוע, תתבע אותו המועצה לדין, ואם סרבה או התרשלה להגיש תביעה משפטית או לנהל את המשפט כהלכתו, רשאי השר למנות אדם שיעשה זאת בשמה ולמענה והוצאות המשפט ישולמו מקופת המועצה.

פרק עשירי: חוזים והצעות

התקשרות בחוזים
(א)
בכפוף לאמור בסעיף 13 לפקודה רשאי ראש המועצה, על פי החלטת המועצה, להתקשר בחוזה בשם המועצה.
(ב)
אין באמור בסעיף קטן (א) כדי לגרוע מהוראות סעיפים 83 עד 86.
עיסקות מקרקעין
(א)
מועצה לא תהיה רשאית למכור מקרקעין או להחליפם אלא על פי החלטת המועצה ברוב חבריה ובאישור השר או מי שהוא הסמיכו לכך בכתב.
(ב)
מועצה רשאית להשכיר מקרקעין או להרשות שימוש במקרקעין שאין בו משום שכירות, אולם השכרת מקרקעין לתקופה העולה על חמש שנים והשכרת נכס שחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל״ב–1972, חל על שכירותו, טעונות החלטה ואישור כאמור בסעיף קטן (א).
(ג)
התמורה שנתקבלה ממכירת מקרקעין של המועצה תשמש אך ורק לקניית מקרקעין, ואולם רשאי השר, אם ראה שטובת הציבור דורשת זאת, להתיר עשיית שימוש אחר בתמורה.
(ד)
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 85.
חוזים הטעונים אישור
חוזה של מועצה למתן זכיון או מונופולין, או חוזה שאין להוצאות הכרוכות בו הקצבה מתאימה בתקציב המאושר, טעון אישור המועצה וכן אישור השרים בכתב.
מכרזים
לא תתקשר המועצה בחוזה להעברת מקרקעין או טובין, להזמנת טובין או לביצוע עבודה, אלא על פי הוראות התוספת הרביעית לצו (א).
חתימה על מסמכים מסויימים
(א)
חוזה, כתב התחייבות או תעודה אחרת מסוג שקבע השר ושיש בהם התחייבות כספית מטעם המועצה, לא יחיבוה אלא אם כן חתמו עליהם בשם המועצה, בצד חותמת המועצה, ראש המועצה וכן גזברה; לא היתה בהם התחייבות כספית כאמור, לא יחייבו את המועצה אלא אם כן חתמו עליהם בשם המועצה, בצד חותמת המועצה, ראש המועצה וכן מזכירה, ובאין מזכיר – עובד אחר של המועצה, הממלא את תפקיד המזכיר לפי החלטת המועצה.
(ב)
לגבי התחייבות כספית שהיא בתחומי הסכום שקבע השר, רשאי הגזבר, באישור המועצה, להסמיך עובד אחר של המועצה להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף זה, עד לסכום של 1,400 שקלים חדשים.

פרק אחד־עשר: שונות

הטלת חובה על בעל
מקום שבצו זה מוטלת חובה על בעל נכס, חייבים בקיומה ביחד ולחוד, כל אלה, שהם בבחינת ”בעל“ של אותו נכס לענין צו זה.
משפטים
המועצה רשאית לעשות כל פעולה משפטית בקשר לתפקידיה ולעניניה, אם הדבר נראה לה דרוש לקיומן או להגנתן של זכויות המועצה, חבריה, עובדיה, מוסדותיה ומפעליה בקשר לתפקידיהם, ולתכלית זו רשאית היא לייפות כוחו של כל חבר המועצה או של כל עובד, הן באופן כללי והן לענין מיוחד.
שמירת רשומות המועצה
השמירה על ספרי המועצה, מסמכיה וניירותיה היא בידי מזכיר המועצה או בידי עובד אחר שתמנה לכך המועצה, או בכל דרך אחרת שתחליט עליה המועצה; ראש המועצה יהא אחראי לסדרי השמירה.
זכות עיון לחברי מועצה וועדות
(א)
ספרי המועצה, מסמכיה וניירותיה יהיו פתוחים לעיון ובדיקה לפני כל חבר מועצה, והוא רשאי להכין העתק או תקציר מהם, ובלבד שלא יוצא ספר, מסמך או נייר כאמור ממשרד המועצה בלא הסכמתו בכתב של ראש המועצה.
(ב)
ועדות המועצה תהיה להן בזמן ישיבתן גישה לספרי המועצה, מסמכיה וניירותיה הנוגעים לעבודתן.
זכות עיון למשלמי מסים
כל משלם מסים למועצה זכאי –
(1)
לעיין בשעות העבודה במשרדי המועצה בכל חוק עזר, תקנה או הודעה של המועצה ובכל מסמך אחר שפורסם בידי המועצה או בשמה או בעניניה, וכן בחומר ובמסמכים של ועדת השומה ושל ועדת הערר לעניני שומה, בנוגע לענין שהוא מעוניין בו, ולהכין לעצמו העתק או תקציר מהם – ללא תשלום;
(2)
לעיין בשעות העבודה של משרדי המועצה, ובתשלום שתקבע המועצה באישור השר, בדינים וחשבונות של מבקר החשבונות, ולהכין לעצמו העתק או תקציר מהם;
(3)
לקבל העתקים או תקצירים מן הספרים, המסמכים והניירות האמורים בתשלום שתקבע המועצה.
דרך פירסום מסמכים
מקום שצו זה מחייב פרסום של מסמך ולא נקבעה הוראה בדבר אופן הפרסום, יפורסם המסמך בהנחת העתק ממנו במשרדי המועצה, כדי שיהיה נתון לבדיקה לכל דורש, ובהדבקת העתק על בניין משרדי המועצה או במקומות ציבוריים אחרים בתחום המועצה, שיקבע החייב בפרסום.
דרך מסירת ההודעה
(א)
כל הודעה, הזמנה, או מסמך אחר שיש רשות או חובה לפי צו זה למסור אותו למועצה או לכל ועדה מועדותיה, תהא מסירתם כדין, אם נמסרו במשרדי המועצה, או נשלחו בדואר, במכתב רשום, על שם המועצה או הועדה, לפי מען משרדי המועצה; היו תעודות כאמור שייכות למועצה, מותר למסרן גם לראש המועצה או למזכיר המועצה, או לעובד אחר שמינתה לשם זה המועצה; היו התעודות כאמור שייכות לועדה, אפשר למסרן גם למזכיר המועצה או למזכיר הועדה.
(ב)
תעודות כאמור שיש רשות או חובה לפי צו זה למסרן לכל אדם שהוא, להוציא המועצה וועדותיה, תהא מסירתן כדין אם נמסרו לידי אותו אדם, או נמסרו במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחו בדואר, במכתב רשום, הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או מקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא מסירתו כדין אם הוצגו במקום בולט לעין על הנכסים שבהן הן דנות, או נתפרסמו בשני עיתונים יומיים שאחד מהם, לפחות, הוא בשפה העברית.
(ג)
תעודות כאמור, שיש רשות או חובה לפי צו זה למסרן לבעל או למחזיק תהא מסירתן כדין, אם הן ערוכות אל ”הבעל“ או אל ”המחזיק“ בלי כל שם או תיאור נוסף.
(ד)
תעודות כאמור הנשלחות לפי צו זה בדואר יראו כאילו הגיעו לתעודתן 48 שעות לאחר שנמסרו לדואר.
דין וחשבון הנהלת המועצה
(א)
ראש המועצה חייב אחרי האחד באפריל של כל שנה להכין בהקדם האפשרי דין וחשבון מפורט על עניני המועצה במשך השנה שחלפה.
(ב)
הדין וחשבון יוגש למועצה ולאחר שתדון בו ותאשרו, בתיקונים או שלא בתיקונים, ידאג ראש המועצה לכך שלפחות 3 העתקים ממנו יישלחו לשר לא יאוחר מיום אחד ביוני בכל שנה.
(ג)
המועצה רשאית לפרסם את הדין וחשבון בדרך הטובה בעיניה.
המצאת ידיעות לשר
השר רשאי לדרוש, בכל עת, מאת המועצה להמציא לו ידיעות, פרטים, הסברים, חומר סטטיסטי וכל חומר אחר בקשר לעניני המועצה, ועל ראש המועצה למלא אחר הדרישה תוך זמן מתאים.
עבירות
אלה דינם מאסר חודש ימים או קנס או שני העונשים כאחד:
(1)
המחזיק ספר, מסמך או נייר של המועצה וסירב להרשות למי שזכאי לכך את העיון בהם, או לא נתן העתק או תקציר מהם, או רשות להכין העתק או תקציר מהם;
(2)
מי שמיאן למסור ידיעה או להראות מסמך, או נמנע מעשות זאת במשך שבוע ימים מיום שנדרש לכך לפי צו זה;
(3)
מי שמסר ביודעין ידיעה או הצהרה לא נכונה בכל בקשה, ערר או ערעור, או בכל מסמך או טופס אחר שהגיש או שמילא לפי צו זה;
(4)
מי שעיכב או מנע ועדה מועדות המועצה או עובד מעובדיה, או שליח משליחיה המורשים לכך, להיכנס לבנין או לקרקע, להשיג שם ידיעות הדרושות להם לצורך תפקידיהם או לערוך שם חקירות, בדיקות ומדידות לפי צו זה;
(5)
מי שמסר ידיעה שהגיעה לידיו בתוקף תפקידו בענין מכרז העומד להתפרסם, או בענין מהלך הדיונים בועדת המכרזים וההצעות של המועצה והחלטותיה, לאדם שלא הוסמך כדין לקבל אותה ידיעה.
תחילה
תחילתו של צו זה בתום 30 ימים מיום פרסומו.


ט״ז באייר התשמ״ט (21 במאי 1989)
  • אריה דרעי
    שר הפנים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.