חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו הטלגרף האלחוטי (אי תחולת הפקודה) (מס' 2)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו הטלגרף האלחוטי (אי תחולת הפקודה) (מס' 2) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו הטלגרף האלחוטי (אי תחולת הפקודה) (מס׳ 2), התשמ״ב–1982


ק״ת תשמ״ב, 525; תש״ן, 568; תשנ״ה, 582, 1412; תשנ״ו, 311, 941; תשנ״ז, 200; תשנ״ח, 316; תש״ס, 626, 672; תשס״א, 415; תשס״ג, 511; תשס״ד, 23, 79; תשס״ו, 117; תשע״ב, 1650; תשע״ג, 36; תשע״ו, 14; תשע״ט, 685; תש״ף, 1042, 1882, 2719; תשפ״א, 8.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לפקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל״ב–1972 (להלן – הפקודה), אני מצווה לאמור:


ציוד אלחוטי המחייב אישור [תיקון: תש״ן, תשנ״ה, תשנ״ה־2, תשנ״ו, תשנ״ו־2, תשנ״ז, תשנ״ח, תש״ס, תשס״א, תשס״ג, תשס״ד, תשס״ד־2, תשס״ו, תשע״ב, תשע״ג, תשע״ו, תש״ף, תש״ף־2, תש״ף־3, תשפ״א]
(א)
הוראות הפקודה לא יחולו על –
(1)
מכשירים אלחוטיים אשר המנהל (להלן – המנהל), אישר כי תכונותיהם הטכניות תואמות אחד מן המפורטים להלן:
(א)
(נמחקה);
(ב)
הפועלים בתוך פס התדרים 1.6–1.8 מה״ץ ו־26.96–27.28 מה״ץ ואשר הספק משדר שלהם אינו עולה על 100 מיליוואט;
(ג)
הפועלים בתוך פסי התדרים 43.71–44.49, 46.60–46.98, 48.75–49.51 או 49.66–50.00 מה״ץ ואשר עצמת השדה שהם מיצרים בתדר הנושא, אינה עולה על 10 מיליוולט למטר במרחק שלושה מטרים מהמכשיר;
(ד)
הפועלים בתוך פס תדרים 315 ו־325 מה״ץ, שהספקם אינו עולה על 10 מיקרוואט, שרוחב הפס המרבי לשימוש הוא 787 קה״ץ, ומיועדים לשמש לפיקוד והתראה ברכבים, לפי תקן FCC 15.231;
(ה)
הפועלים בתדרים 174,100, 174,300, 174,500, 177,600, 181,100, 181,750, 182,000, 202,050, 202,150 ו־202,250 מה״ץ, שהספקם אינו עולה על 50 מיליוואט;
(ו)
הפועלים בתוך פס התדרים 174.000–174.750, 178.150–179.250, 181.000–181.750, 185.150–186.250, 202.000–202.750 ו־433.05–434.79 מה״ץ, שהספקם אינו עולה על 10 מיליוואט;
(ז)
(נמחקה);
(ח)
הפועלים בתדרים 50.840, 50.920, 50.960, 53.300, 53.600, 72.070, 72.080, 72.190, 72.240, 72.310, 72.430, 72.980, 75.430, 75.710 ו־75.990 מה״ץ, שהספקם אינו עולה על 500 מיליוואט ואשר מופעלים מדרום לקו הרוחב 3302 צפון (קו רוחב 271 ברשת ישראל);
(ט)
הפועלים בתוך פס התדרים 119.000–148.500 קה״ץ, אשר עצמת מעטפת השדה המגנטי השיאי (peak envelope magnetic field) שלהם, הנמדדת במרחק של 10 מטרים מן המכשיר, אינה עולה על הרשום בטבלה שלהלן, והכל לפי המלצה CEPT/ERC 70-03 או כל המלצה של ERC שתבוא, לעניין זה, במקומה:
תחום תדרהספק מירבי
119.000 – 135.000 קה״ץ66 ד״ב מיקרואמפר למטר (dBua/m)
135.000 – 140.000 קה״ץ42 ד״ב מיקרואמפר למטר (dBua/m)
140.000 – 148.500 קה״ץ37.7 ד״ב מיקרואמפר למטר (dBua/m);
(י)
(נמחקה);
(י1)
הפועלים בתוך פס התדרים 915 עד 917 מה״ץ בתנאים אלה:
(1)
בתדר מרכזי של 915.5 עד 916.3 מה״ץ, אשר הספקם אינו עולה על 2 וואט e.i.r.p;
(2)
ברמת שידורי שווא –
(א)
מתחת לתדר 915 מה״ץ, שאינה עולה על ‎,−71 dBm בממוצע לשעה, בתחום של 200 קה״ץ;
(ב)
מעל לתדר 917 מה״ץ, שאינה עולה על ‎−63.6 dBm, בתחום של 25 קה״ץ;
(3)
(נמחק);
(4)
(נמחק);
(5)
הרמה המרבית של יציבות הגבישים במכשיר, במשך חמש שנים, היא 40 קה״ץ;
(י2)
הפועלים בתוך פס תדרים 2,400 עד 2,483.5 מה״ץ בתנאים אלה:
(1)
הספקם אינו עולה על 100 מיליוואט e.i.r.p;
(2)
לפי תקן אירופאי ETSI EN 300-328 או ETSI EN 300-440, החלטה ERC/DEC/(01)07‏ (European Radiocommunications Committee (ERC)‎) מיום 12 במרס 2001, תקן IEEE 802.11b או IEEE 802.11g, או תקן אחר שיאשר המנהל ויפרסמו באתר האינטרנט של משרד התקשורת (להלן – אתר המשרד);
(3)
כוללים משושה מוכללת או משושה חיצונית עם מחבר מיוחד כהגדרתו ב־‎47 CFR part 15.203‏ (Code of Federal Regulation (CFR)‎);
(4)
(נמחקה);
(5)
(נמחקה);
(י3)
(נמחקה);
(יא)
(נמחקה);
(יב)
המיועדים לשמש כמיקרופונים או כמכשירי אינטרקום, הפועלים בתוך פס התדרים 794–806 מה״ץ, אשר הספקם הממוצע אינו עולה על 10 מיליוואט, ובלבד שמודבקת עליהם תווית אזהרה שנוסחה ”אין להפעיל התקן זה במרחק הקטן מ־500 מטרים ממיתקן צבאי“;
(יג)
המיועדים לשמש כמערכות מצוקה בהספק זעיר, הפועלים בתוך פס התדרים 922.360–924.800 מה״ץ, אשר הספקם אינו עולה על 150 מיליוואט והספקם הממוצע אינו עולה על 40 מיקרוואט, ובלבד שמודבקת עליהם תווית אזהרה בנוסח המפורט בפסקת משנה (יב);
(יד)
המיועדים לשמש כתגי זיהוי אלקטרוניים, הפועלים בתוך פס התדרים 13.553–13.567 מה״ץ, אשר עוצמת מעטפת השדה המגנטי השיאי (peak envelope magnetic field) שלהם אינה עולה על 42 ד״ב מיקרואמפר למטר (dBua/m) הנמדדת במרחק של 10 מטרים מן המכשיר, והכל לפי המלצה CEPT/ERC 70-03‏ (European Conference of Postal and Teleccomunications Administrations (CEPT); European Radiocommunications Committee (ERC)‎) או כל המלצה של ERC שתבוא, לעניין זה, במקומה;
(טו)
המיועדים באמצעות קליטה בלבד, לגילוי אותות המשודרים על ידי מכשירים למדידת מהירות נסיעה של כלי רכב והפועלים בתוך פס התדרים 10.50–10.55 גה״ץ, 24.1–24.2 גה״ץ, 33.4–36.0 גה״ץ, 11.4–11.7 גה״ץ, 300–770 טרה־הרץ או בתדרים 24.07, 24.11 ו־24.19 גה״ץ;
(טז)
המיועדים ליצירת קשר דיבור חד־מגמי (simplex) קצר טווח, הפועלים בתוך פס התדרים 446.0–446.2 מה״ץ שבו 16 אפיקים ברוחב פס של 12.5 קה״ץ כל אחד, ובלבד שהספקם, כולל שבח המשושה, אינו עולה על 500 מיליוואט e.i.r.p, לפי תקן אירופי ETS 300 296, ולפי תקן ETSI EN 303 405;
(יז)
הפועלים בתוך פס התדרים 76–77 גה״ץ, המיועדים לשמש כמערכות בטיחות ובקרת מהירות ברכב, המתאימים ל־Class 1 ול־Class 2 כהגדרתם בתקן אירופאי ETSI EN 301-091, ואשר הספקם אינו עולה על e.i.r.p 55 dBm כמוגדר בתקן האמור;
(יח)
הפועלים בתוך פס התדרים 1,880 עד 1,900 מה״ץ, לפי תקן אירופי ETSI EN 300 175-1 Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT)‎;
(יט)
הפועלים בתוך פס תדרים 5150 עד 5350 מה״ץ בתנאים אלה:
(1)
מיועדים לפעול בתוך מבנים בלבד (indoor);
(2)
לפי תקן אירופאי ETSI EN 301893 או החלטה ECC/DEC/(04)08‏ (Electronic Communications Committee (ECC)‎) מיום 12 בנובמבר 2004, תקן IEEE 802.11a (בהתאם לקבוע בתקן IEEE 802.11a, ההתייחסות לפס התדרים 5150 עד 5350 מה״ץ היא לערוצים 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60 ו־64), או תקן אחר שיאשר המנהל ויפרסמו באתר האינטרנט של משרד התקשורת (להלן – אתר המשרד);
(3)
כוללים משושה מוכללת או משושה חיצונית עם מחבר מיוחד כהגדרתו ב־‎47 CFR part 15.203‏ (Code of Federal Regulations (CFR)‎);
(4)
על אף האמור בתקנים ובהחלטה בפסקת משנה (2), הספקם אינו עולה על הרשום בטבלה שלהלן, בהתאם לקיומם של מנגנוני TPC‏ (Transmission Power System כהגדרתו בהמלצת ITU-R מספר M.1652) ו/או DFS‏ (Dynamic Frequency Selection כהגדרתו בתקן ETSI EN 301893):
5150 – 5250 מה״ץ5250 – 5350 מה״ץהספק
e.i.r.p mW
TPCDFSTPCDFS
לא קייםלא קייםלא רלוונטיחובה60
קייםקייםקייםחובה200
קייםלא קייםלא קייםחובה120
לא קייםקייםלא רלוונטיחובה120
(כ)
הפועלים בתוך פס התדרים 87.5 עד 108 מה״ץ, לפי תקן אירופי ERC Recommendation 70-03 Annex 13 או לפי תקן אמריקני, CFR Title 47, Part 15.239;
(כא)
הפועלים בתוך פס התדרים 57 גה״ץ עד 66 גה״ץ בתנאים אלה:
(1)
הספק השידור אינו עולה על 10 וואט (40dBm e.i.r.p);
(2)
פועלים בשניים עד ארבעה אפיקים ברוחב פס של 2.16 גה״ץ שמרכזיהם בתדרים 58.32 גה״ץ, 60.48 גה״ץ, 62.64 גה״ץ ו־64.80 גה״ץ;
(3)
כוללים אחד או יותר מהמנגנונים האלה:
(א)
Automatic Transmit Power Control (ATPC)‎;
(ב)
Detect And Avoid (DAA)‎;
(ג)
Listen Before Transmit (LBT)‎;
(4)
מיועדים לשמש במערכת גישה אלחוטית קבועה מנקודה לריבוי נקודות מחוץ למבנה (outdoor);
(5)
עמידה בתקן ETSI EN 303 722;
(כא1)
הפועלים בתוך פס התדרים 57 עד 66 גה״ץ בתנאים אלה:
(1)
הספק השידור אינו עולה על 55dBm e.i.r.p;
(2)
הפועלים ברוחב פס של 50 עד 2,000 מה״ץ בכפולות של 50 מה״ץ, ובלבד שהם ניתנים להפעלה בכל רוחב פס אפשרי בכפולות כאמור;
(3)
פועלים בערוצים שמרכזיהם בהתאם ל־Recommendation ITU-R F.1497, Annex 2 לרבות בפס התדרים 64 עד 66 גה״ץ;
(4)
כוללים אחד או יותר מהמנגנונים האלה:
(א)
Automatic Transmit Power Control (ATPC)‎;
(ב)
Detect And Avoid (DAA)‎;
(ג)
Listen Before Transmit (LBT)‎;
(5)
מיועדים לשמש כתחנות קבועות בקו אלחוטי מנקודה לנקודה מחוץ למבנה (Outdoor);
(6)
עומדים בתקן ETSI EN 302 217-2;
(כא2)
הפועלים בתוך פס התדרים 57 עד 66 גה״ץ בתנאים אלה:
(1)
הספק השידור אינו עולה על 40dBm e.i.r.p;
(2)
פועלים בארבעה אפיקים ברוחב פס של 2.16 גה״ץ שמרכזיהם בתדר 58.32 גה״ץ, 60.48 גה״ץ, 62.64 גה״ץ או 64.80 גה״ץ;
(3)
כוללים אחד או יותר מהמנגנונים האלה:
(א)
Automatic Transmit Power Control (ATPC)‎;
(ב)
Detect And Avoid (DAA)‎;
(ג)
Listen Before Transmit (LBT)‎;
(4)
פועלים בטכנולוגיית WiGig;
(5)
מיועדים לפעול בתוך מבנים בלבד (Indoor);
(6)
עומדים בתקן ETSI EN 302 567, בתקן IEEE 802.11ay או בתקן IEEE 802.11ad;
(כב)
הפועלים בתוך פס התדרים 1 עד 9 קה״ץ בתנאים אלה:
(1)
עוצמת השדה המגנטי הנמדדת במרחק 10 מטרים מן המכשיר אינה עולה על 72 ד״ב מיקרואמפר למטר (72dBµA/m @ 10m);
(2)
מיועדים לשמש כגלאי מתכות ידני המופעל על ידי סוללות בלבד;
(3)
עומדים בתקן ETSI EN 303 454;
(כג)
הפועלים בתדר 8.13 קה״ץ בתנאים אלה:
(1)
עוצמת השדה המגנטי הנמדדת במרחק 10 מטרים מן המכשיר אינה עולה על 24 ד״ב מיקרואמפר למטר (24dBµA/m @ 10m);
(2)
רוחב הפס המרבי לשימוש הוא 40 הרץ;
(3)
מיועדים לשמש כגדר אלחוטית וירטואלית;
(כד)
הפועלים בתוך פס התדרים 9 עד 90 קה״ץ בתנאים אלה:
(1)
עוצמת השדה המגנטי הנמדדת במרחק 10 מטרים מן המכשיר אינה עולה על 72 ד״ב מיקרואמפר למטר (72dBµA/m @ 10m);
(2)
אם כוללים אנטנה חיצונית היא אנטנה מסוג Loop coil;
(3)
המיועדים לשמש אחד או יותר מאלה: מערכות RFID, מערכות בקרה אלחוטית, גלאי מתכות וגלאי תשתיות, זיהוי RFID, ערוצי תקשורת קולית, תוואי ערוץ רכב חשמלי, אימובילייזר לרכב, עט מגע (Touch Pen);
(4)
עומדים באחד התקנים האלה: ETSI EN 303 447‏, ETSI EN 303 454‏ או ETSI EN 300 330;
(כה)
הפועלים בתוך פס התדרים 9 עד 315 קה״ץ בתנאים אלה:
(1)
עוצמת השדה המגנטי הנמדדת במרחק 10 מטרים מן המכשיר אינה עולה על 30 ד״ב מיקרואמפר למטר (30dBµA/m @ 10m);
(2)
מופעלים ב־Duty cycle≤10%;
(3)
מיועדים לשמש לשתלים רפואיים עם העברת טלמטריה;
(4)
עומדים בתקן ETSI EN 302 195;
(כו)
הפועלים בתוך פס התדרים 5 עד 882 קה״ץ בתנאים אלה:
(1)
מזוודים במעטפת מתכתית המונעת דליפת קרינת RFI ‏(radio frequency interference) ובעלי כבלי מתח מזוודים עם התקנים המונעים דליפת קרינת RFI;
(2)
עוצמת השדה המגנטי הנמדדת במרחק 10 מטרים מהמכשיר אינה עולה על ‎−15 ד״ב מיקרואמפר למטר (‎−15dBµA/m @ 10m);
(3)
הספק השידור אינו עולה על ‎−59dBm e.r.p;
(4)
מיועדים לשמש כגלאי מתכות תעשייתיים, לשימוש בתוך מבנים בלבד (indoor);
(5)
עומדים בתקן IEC 61000–6-4 (התקן עומד לעיון הציבור במכון התקנים הישראלי) וב־ERC recommendation 03 Annex 9(k1)‎;
(כז)
הפועלים בתוך פס התדרים 90 עד 119 קה״ץ בתנאים אלה:
(1)
עוצמת השדה המגנטי הנמדדת במרחק 10 מטרים מן המכשיר אינה עולה על 42 ד״ב מיקרואמפר למטר (42dBµA/m @ 10m);
(2)
אם כוללים אנטנה חיצונית היא אנטנה מסוג Loop coil;
(3)
המיועדים לשמש אחד או יותר מאלה: גלאי מתכות וגלאי תשתיות, זיהוי RFID, ערוצי תקשורת קולית, תוואי ערוץ רכב חשמלי או אימובילייזר לרכב;
(4)
עומדים באחד התקנים האלה: ETSI EN 303 447‏, ETSI EN 303 454 או ETSI EN 300 330;
(כח)
הפועלים בתוך פס התדרים 110 עד 205 קה״ץ בתנאים אלה:
(1)
הספק השידור אינו עולה על 20 וואט (20W);
(2)
רוחב הפס המרבי לשימוש הוא 95 קה״ץ;
(3)
מיועדים לשמש כמטענים אלחוטיים בטכנולוגית Qi;
(4)
עומדים בתקן ETSI EN 303 417;
(כט)
הפועלים בתוך פס התדרים 3.155 עד 3.400 מה״ץ בתנאים אלה:
(1)
הספק השידור אינו עולה על 0.01 מיליוואט (0.01mW e.i.r.p);
(2)
רוחב הפס המרבי לשימוש הוא 245 קה״ץ;
(3)
מיועדים לשמש כעזרים בעבור כבדי שמיעה;
(4)
עומדים בתקן ETSI EN 300 330;
(ל)
הפועלים בתדר 3.84 מה״ץ בתנאים אלה:
(1)
עוצמת השדה החשמלי הנמדדת במרחק 30 מטרים מן המכשיר אינה עולה על 30 מיקרו־וולט למטר (30µV/m @ 30m);
(2)
רוחב הפס המרבי לשימוש הוא 384 קה״ץ;
(3)
מיועדים לשמש כעזרים בעבור כבדי שמיעה;
(4)
עומדים בתקן FCC 15.209;
(לא)
הפועלים בתוך פס התדרים 10.2–11 מה״ץ בתנאים אלה:
(1)
עוצמת השדה המגנטי הנמדדת במרחק 10 מטרים מן המכשיר אינה עולה על 9 ד״ב מיקרואמפר למטר (9dBµA/m @ 10m);
(2)
מיועדים לשמש כעזרים בעבור כבדי שמיעה;
(3)
עומדים בתקן ETSI EN 300 330;
(לב)
הפועלים בתוך פס התדרים 314 עד 314.9 מה״ץ בתנאים אלה:
(1)
הספק השידור אינו עולה על 10 מיקרוואט (10µW e.r.p);
(2)
רוחב הפס המרבי לשימוש הוא 787 קה״ץ;
(3)
מיועדים לשמש כשלטי רכב;
(4)
עומדים בתקן FCC 15.231;
(לג)
הפועלים בתוך פס התדרים 401 עד 402 מה״ץ בתנאים אלה:
(1)
הספק השידור אינו עולה על 25 מיקרוואט (25µW e.r.p);
(2)
פועלים ב־Duty cycle≤0.1%;
(3)
רוחב הפס המרבי לשימוש הוא 100 קה״ץ;
(4)
מיועדים למערכות אלחוטיות רפואיות;
(5)
עומדים בתקן ETSI EN 302 537;
(לד)
הפועלים בתוך פס התדרים 402 עד 405 מה״ץ בתנאים אלה:
(1)
הספק השידור אינו עולה על 25 מיקרוואט (25µW e.r.p);
(2)
רוחב הפס המרבי לשימוש הוא 300 קה״ץ;
(3)
מיועדים למערכות אלחוטיות רפואיות לציוד מושתל וטלמטריה;
(4)
עומדים בתקן ETSI EN 301 839;
(לה)
הפועלים בתוך פס התדרים 405 עד 406 מה״ץ בתנאים אלה:
(1)
הספק השידור אינו עולה על 25 מיקרוואט (25µW e.r.p);
(2)
פועלים ב־Duty cycle≤0.1%;
(3)
רוחב הפס המרבי לשימוש הוא 100 קה״ץ;
(4)
מיועדים למערכות אלחוטיות רפואיות;
(5)
עומדים בתקן ETSI EN 302 537;
(לו)
הפועלים בתוך פס התדרים 2.446 עד 2.454 גה״ץ באחד התנאים האלה:
(1)
הספק השידור אינו עולה על 500 מיליוואט (500mW e.i.r.p), מיועדים לשמש כמערכות RFID, עומדים בתקן ETSI EN 300 440 ובתנאים ההנדסיים המופיעים ב־ERC recommendation 70-03 Annex 11(c1)‎;
(2)
הספק השידור בתחום בין 0.5 ל־4 וואט (‎0.5–4W e.i.r.p), מיועדים לשמש כמערכות RFID בתוך מבנים בלבד (indoor), עומדים בתקן ETSI EN 300 440 ובתנאים ההנדסיים המופיעים ב־ERC recommendation 70-03 Annex 11(c2)‎;
(לז)
הפועלים בתוך פס התדרים 3.6 עד 4.8 גה״ץ בתנאים אלה:
(1)
הספק השידור הנמדד ברוחב פס של 50 מה״ץ אינו עולה על 1 מיליוואט (1mW e.i.r.p);
(2)
רוחב הפס המרבי לשימוש הוא 200 מה״ץ;
(3)
מיועדים לשמש אחד מאלה: התקני תנועה לגילוי והתראה לטווח קצר (SRD) בתוך מבנה בלבד (Indoor) או מערכות אזעקה לרכבים;
(4)
עומדים בתקן ETSI EN 302 065;
(לח)
הפועלים בתוך פס התדרים 5.470 עד 5.725 גה״ץ בתנאים אלה:
(1)
הספק השידור אינו עולה על 1 וואט אם המכשיר כולל מנגנון TPC, ואינו עולה על 500 מיליוואט אם אינו כולל מנגנון TPC;
(2)
צפיפות ההספק אינה עולה על 17dBm/MHz e.i.r.p אם המכשיר כולל מנגנון TPC, ואינה עולה על 14dBm/MHz e.i.r.p אם אינו כולל מנגנון TPC;
(3)
בעל מנגנון DFS;
(4)
המיועדים לשימוש Wireless LAN בתוך מבנים בלבד (indoor);
(5)
עומדים בתקן ETSI EN 301 893;
(לט)
הפועלים בתוך פס התדרים 5.725 עד 5.875 גה״ץ באחד התנאים האלה:
(1)
צפיפות ההספק אינה עולה על 10dBm/MHz e.i.r.p, הספק השידור אינו עולה על 25 מיליוואט (25mW e.i.r.p), מיועדים לשימוש Wireless LAN בתוך מבנים בלבד (indoor) ועומדים בתקן ETSI EN 300 440;
(2)
הספק השידור אינו עולה על 0.2 מיליוואט (0.2mW e.r.p), מיועדים למערכות אזעקה לרכב ועומדים בתקן ETSI EN 300 440;
(3)
הספק השידור אינו עולה על 100 מיליוואט (100mW e.r.p), רוחב הפס בטווח של 1 עד 20 מה״ץ, מיועדים לשימוש במערכות אלחוט תעשייתיות (WIA) בתוך מבנים בלבד (indoor) ועומדים בתקן ETSI EN 303 258;
(מ)
הפועלים בתוך פס התדרים 10.5 עד 10.6 גה״ץ בתנאים אלה:
(1)
הספק השידור אינו עולה על 500 מיליוואט (500mW e.i.r.p);
(2)
מיועדים לשמש אחד מאלה ובתוך מבנים בלבד (indoor): התקני תנועה, גילוי והתראה לטווח קצר או גלאי נפח;
(3)
עומדים בתקן ETSI EN 300 440;
(מא)
הפועלים בתוך פס התדרים 24 עד 24.25 גה״ץ בתנאים אלה:
(1)
הספק השידור אינו עולה על 100 מיליוואט (100mW e.i.r.p);
(2)
רוחב הפס המרבי לשימוש הוא 250 מה״ץ;
(3)
מיועדים לשמש אחד מאלה: גלאי רגש קרבה, טלמטריה, פיקוד, נתונים ומערכות אזעקה, מערכת SRR או מכ״ם לרכבות;
(4)
עומדים בתקן ETSI EN 300 440;
(מב)
הפועלים בתוך פס התדרים 24.05 עד 24.25 גה״ץ באחד התנאים האלה:
(1)
מיועדים לשמש כמכ״ם לרכב ועומדים בתקן ETSI EN 302 858;
(2)
הספק השידור אינו עולה על 100 מיליוואט (100mW e.i.r.p), מיועדים לשמש כגלאי תנועה והתראה או כמכ״ם דרכים המותקן לצד הדרך ועומדים בתקן ETSI EN 300 440,
ושאינם גורמים להפרעות אלחוט למערכות טלגרף אלחוטי הפועלות כדין;
בפסקה זו –
”הספק“ – peak envelope power;
”הספק ממוצע“ – mean power;
”פס תדרים“ – assigned frequency band;
”רמת שידורי שווא“ – out of band emission;
”e.i.r.p“‏ – equivalent isotropically radiated power,
כמשמעותם בתקנות הרדיו (Radio Regulations) שמפרסם האיגוד הבין־לאומי לתקשורת (International Telecommunication Union), המופקדות לעיון הציבור בספריית משרד התקשורת בירושלים ובמשרדי אגף ניהול ספקטרום ורישוי תדרים בתל אביב;
”IEC‏“ – International Electrotechnical Commission, הנציבות הבין־לאומית לאלקטרוטכניקה;
(2)
(בוטלה).
(ב)
באישור המנהל שניתן לפי הרישה של סעיף קטן (א)(1), יצוין כי מכשיר אלחוטי הפועל בהתאם לאישור האמור אינו מוגן מפני הפרעות אלחוט.
מכשירים אלחוטיים הפטורים מרישוי [תיקון: תשע״ו, תשע״ט, תש״ף־2]
הוראות פרק ג׳ לפקודה לעניין רישיון והוראות פרק ה׳ לפקודה לעניין הועדת תדרים והקצאת תדרים לא יחולו על מכשירים אלחוטיים שתכונותיהם הטכניות היחידות לפי מבניהם ומעגליהם תואמות אחד או יותר מאלה:
(1)
הפועלים בתוך פס התדרים 2,400 עד 2,483.5 מה״ץ לפי תקן Bluetooth, הכוללים משושה מוכללת, והספקם אינו עולה על 100 מיליוואט e.i.r.p.;
(2)
המיועדים רק לקליטת שידורי לוויינים לקביעת מיקום באמצעות מערכת קביעת מיקום גלובלית (GPS) והפועלים בתדרים המרכזיים 1176.45 מה״ץ או 1227.60 מה״ץ או 1575.42 מה״ץ, או באמצעות מערכת ניווט לוויינית (GLONASS) והפועלים בתדרים המרכזיים 1201 מה״ץ או 1246 מה״ץ או 1602 מה״ץ;
(3)
הפועלים בתחום תדרי אינפרא אדום בין 1,000 גה״ץ לבין 3,000 גה״ץ ואשר הספק השידור שלהם אינו עולה על 200 מיליוואט.
פטור למכשיר אלחוטי בייבוא אישי או משפחתי [תיקון: תשע״ט]
הוראות פרק ג׳ לפקודה לעניין רישיון והוראות פרק ה׳ לפקודה לעניין הועדת תדרים והקצאת תדרים לא יחולו על מכשיר אלחוטי, מהסוגים המפורטים להלן, שיובא בייבוא אישי או משפחתי לשימוש עצמי בהתאם להוראות לעניין ייבוא אישי הקבועות לפי סעיף 2 לפקודת הייבוא והייצוא [נוסח חדש], התשל״ט–1979, ובלבד שייבוא כאמור יוגבל לחמישה מכשירים לכל היותר:
(1)
ציוד היקפי למחשב (עכבר, מקלדת או רמקול);
(2)
צג מחשב;
(3)
מדפסת;
(4)
סורק מסמכים;
(5)
מכונת צילום;
(6)
מקרן וידאו ביתי או משרדי (Projector);
(7)
מזרים וידאו (Streamer);
(8)
קונסולת משחק (Gaming console);
(9)
קורא ספרים אלקטרוני (e-book);
(10)
מחשב לוח (Tablet);
(11)
מחשב כף יד;
(12)
מחשב נייד או מחשב נישא;
(13)
מחשב שולחן (Desktop);
(14)
ממיר לקליטת שידורי טלוויזיה לציבור (TV receiver set-top box);
(15)
מקלט טלוויזיה;
(16)
מקלט רדיו;
(17)
(18)
(19)
דיבורית לרכב;
(20)
מצלמה, למעט מצלמת אבטחה;
(21)
שואב אבק;
(22)
מטען חשמלי אלחוטי;
(23)
מערכת שמע ביתית;
(24)
מגבר שמע לשימוש תוך־ביתי;
(25)
נתב (Router) או נקודת גישה לשימוש תוך־ביתי;
(26)
מגדיל טווח בטכנולוגיית Wi-Fi לשימוש תוך־ביתי.
שונות [תיקון: תשע״ט]
(א)
פטור למכשיר אלחוטי מהסוגים המפורטים בסעיף 1א או 1ב או למכשיר שתכונותיו הטכניות תואמות את הוראות הסעיפים האמורים, מותנה בכך שמי שברשותו מכשיר כאמור יפעילו באופן שלא יגרום לשיבוש או הפרעה לפעולתו של מכשיר אלחוטי שהוקצה לו תדר לפי פרק ה׳ לפקודה.
(ב)
פטור שניתן לפי סעיף 1א או 1ב אין בו כדי להבטיח הגנה מפני הפרעות אלחוט מצד מכשיר אלחוטי אחר.
ביטול
הצו בדבר אי תחולת פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל״ב–1972, על מכשיר טלגרף אלחוטי (ק״ת תשל״ט, 930) – בטל.


ח׳ בטבת התשמ״ב (3 בינואר 1982)
  • מרדכי צפורי
    שר התקשורת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.